Pirkimų būdai. Kokie naudojami dažniausiai?

02.07.2020

Viešieji pirkimai gali būti atliekami remiantis įvairiomis pirkimo būdais - procedūromis. Tai dažniausiai priklauso nuo pirkimo vertės, tam tikrais atvejais gali priklausyti nuo prekių/paslaugų/darbų kurias nori įsigyti perkančioji organizcija - specifikos. Taip pat pasirenkamas būdas gali priklausyti nuo sektoriaus ( klasikinis, komunalinis, gynybos, energetikos ir t.t). Kiekvieno pirkimo procedūrą matysite ties konkrečiu viešojo pirkimo skelbimu.

Šiame straipsnyje matysite skirtingų pirkimų būdų aprašymus bei vertes, pagal kurias ji pasirenkamas.

Mažos vertės pirkimai

Skelbiama apklausa

Tai pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Vykdomas pirkimas galimas visais atvejais. Reikia užpildyti skelbimą apie pirkimą pagal Viešųjų pirkimų nustatytą tvarką.

Neskelbiama apklausa

Tai pirkimo būdas, kai PO bet kuria jai priimtina forma (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, interneto svetainėje, CVP IS, elektroniniu paštu, faksu) kreipiamasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus. Pirkimo sutarties vertė mažesnė nei 10 000 Eur be PVM.

Pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu gali būti randamas PO planuojamų pirkimų sąrašuose. Suradus tinkamus variantus galima kontaktuoti su PO, pristatyti savo prekes ar paslaugas ir tikėtis, kad sulauksite kvietimo dalyvauti pirkime.

Supaprastinti pirkimai:

Atviras konkursas

Tai pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą. Tuo pačiu, tai situacija, kuomet viešųjų pirkimų konkurse gali dalyvauti visos oficialiai įregistruotos įmonės.

Ribotas konkursas

Tai pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai. Riboto konkurso procedūra reikalauja mažiau perkančiosios organizacijos resursų, kadangi vertinami tik kvalifikacinės atrankos metu atrinktų tiekėjų pasiūlymai. Ši procedūra taip pat suteikia perkančiajai organizacijai galimybę gauti labiausiai kvalifikuotų ir specifinės patirties turinčių tiekėjų pasiūlymus.

Skelbiamos derybos

Pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija pirkimą gali atlikti skelbiamų derybų būdu, jeigu pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; išimtiniu atveju, kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos PO negali iš anksto prognozuoti visos kainos; jeigu perkamų paslaugų pobūdis neleidžia nustatyti pakankamai tikslios perkamų paslaugų specifikacijos, kuri padėtų išrinkti geriausią pasiūlymą atviro ar riboto konkurso būdu.

Konkurencinis dialogas

Pirkimo būdas, kai kiekvienas tiekėjas gali pateikti paraišką dalyvauti pirkimo procedūrose ir perkančioji organizacija veda dialogą su atrinktais kandidatais, norėdama atrinkti vieną ar keletą tinkamų, jos reikalavimus atitinkančių alternatyvių sprendinių, kurių pagrindu pasirinktus kandidatus kviečia pateikti pasiūlymus.

Neskelbiamos derybos

Pirkimo būdas, kurį galima pasirinkti perkant prekes, paslaugas ar darbus, tik esant tam tikroms įstatyme numatytoms ypatingoms sąlygoms. Vykdant pirkimą leidžiama derėtis su vienu ar keliais tiekėjais dėl pirkimo sutarties sąlygų.

Inovacijų partnerystė

Pirkimo būdas, kuriuo siekiama sukurti inovatyvų produktą, paslaugą ar darbus, taip pat vėliau atlikti sukurto produkto pirkimą, jeigu jis atitinka įvykdymo lygį ir maksimalias sąnaudas, dėl kurių susitarė perkančioji organizacija ir dalyviai.

Projekto konkursas

Pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos išrinktą planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo). Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos. Projekto konkursas turėtų būti vykdomas tuomet, kai reikia išsirinkti geriausią siūlomą idėją (planą, projektą) dėl teritorijų planavimo, architektūros ir panašiai. Iki šiol teisės aktai nenustatė aiškių sąlygų, kada laimėtojas turėtų būti parenkamas tik taikant projekto konkursą, ši problema sprendžiama keičiant teisės aktus.

Tarptautiniai pirkimai

 • Atviras konkursas
 • Ribotas konkursas
 • Skelbiamos derybos
 • Konkurencinis dialogas
 • Neskelbiamos derybos
 • Inovacijų partnerystė
 • Projekto konkursas


 • Pirkimų vertės:

  Mažos vertės pirkimų vertė:

 • Mažiau nei 58 000 Eur – prekės ir paslaugos
 • Mažiau nei 145 000 Eur - darbai


 • Supaprastintų pirkimų vertė:

 • Mažiau nei 135 000 Eur – prekės ir paslaugos
 • Mažiau nei 209 000 Eur – prekės ir paslaugos
 • Mažiau nei 5 225 000 Eur – darbai
 • Mažiau nei 750 000 Eur – kai perkamos 2 priede nurodytos socialinės ir kt. specialios paslaugos


 • Tarptautinio pirkimo vertės ribos:

 • Daugiau nei 135 000 Eur – prekės ir paslaugos (kai perka įrašytos į PO sąrašą)
 • Daugiau nei 209 000 Eur – prekės ir paslaugos (kai perka neįrašytos į PO sąrašą)
 • Daugiau nei5 225 000 Eur – darbai
 • Daugiau nei 750 000 Eur – kai perkamos 2 priede nurodytos soc. paslaugos ir kt.


 • Šaltinis: Viešųjų pirkimų įstatymas