Riigi Tugiteenuste Keskus - riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 207. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Sotsiaalkindlustusameti mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puu...

04.02.2021

4 päeva tagasi DNA/RNA eraldamise robot ja tarvikud Terviseametile

19.01.2021

7 päeva tagasi Kõrgemate sotsiaalkaitse kursuste korraldamise teenus Sotsiaalministeeriumile

25.01.2021

7 päeva tagasi Voodivarustuse ostmine vanglatele

09.02.2021

15 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Rahapesu Andmebüroole

20.01.2021

16 päeva tagasi Koha kunstkoelmud Pärnu lahel 2021-2023 (Keskkonnaamet)

29.01.2021

25 päeva tagasi Psüühiliste erivajadusega inimeste ühiskonda kaasamist toetavad kommunikatsioonitegevused Sotsiaalmi...

29.01.2021

30 päeva tagasi Jõgede, väikejärvede ja Peipsi järve hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2021 (Keskkonnaagentuur)

12.01.2021

30 päeva tagasi Ühtekuuluvuspoliitika hoolekandeteenuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile

22.01.2021

37 päeva tagasi ""Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" makromajandusliku mõju hindamine Sotsiaalministe...

18.01.2021

37 päeva tagasi ""Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" makromajandusliku mõju hindamine Sotsiaalministe...

11.01.2021

43 päeva tagasi Sõidukite (N1G-kategooria) kasutusrendile võtmine Keskkonnaametile

06.01.2021

45 päeva tagasi Raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise analüüs...

04.01.2021

50 päeva tagasi Kirjutustõlke teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile perioodil 2021-2022

10.12.2020

50 päeva tagasi Büroomööbli ostmine Maksu- ja Tolliametile

07.12.2020

53 päeva tagasi Pahnimäe endise asfaltbetoonitehase pinnase puhastamise in-situ pilootkatse (Keskkonnaministeerium)

09.12.2020

56 päeva tagasi Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine (Sotsiaalkindlustusamet)

21.12.2020

56 päeva tagasi Asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu astuvate noorte uuring Sotsiaalministeeriumile

03.12.2020

60 päeva tagasi Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude hi...

14.12.2020

74 päeva tagasi Sõidukite kasutusrendile võtmine ja sõiduki ostmine Maksu- ja Tolliametile

30.11.2020

84 päeva tagasi Keskkonnaministeeriumile sõiduauto kasutusrendile võtmine

02.11.2020

84 päeva tagasi Keskkonnaministeeriumi kohtkütte teavituskampaania jätkukampaania (meediahange)

04.11.2020

85 päeva tagasi Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2021 Sotsiaalkindlustusametile

12.11.2020

88 päeva tagasi Büroomööbli ostmine Riigi Tugiteenuste Keskusele

04.11.2020

88 päeva tagasi Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile

19.11.2020

88 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile

16.11.2020

92 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Prokuratuurile

16.11.2020

93 päeva tagasi RTK Tartu kontori (Sõbra 56) bürooruumide koristus

03.11.2020

95 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööde omanikujärelevalve II (Kes...

09.11.2020

95 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööd 2020-2021(Keskkonnaagentuur...

09.11.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 224. Kõikide hangete nägemiseks
276 päeva tagasi Randomiseeritud kontrollgrupiga uuring (randomized controlled trial, RCT) tööturul
276 päeva tagasi Alaealiste ja noorte vangide ja kriminaalhooldusaluste retsidiivsusmonitooringu süsteemi loomine
276 päeva tagasi Linnapiirkonna meetmete arendamine
276 päeva tagasi KOV ettevõtluse arendamine
276 päeva tagasi Ida-Virumaa majanduse ümberstruktureerimise kava
276 päeva tagasi Looduskaitseliste tööde korraldamine
276 päeva tagasi uuringu hange
276 päeva tagasi ÜKP fondide rakenduskavaga planeeritud finantsinstrumentide eelhindamine
276 päeva tagasi Tallinna, Harjumaa ja Põhja-Rapla ühistranspordi liinivõrgu mudeldamine ning tsoneerimise ja hinnast...
276 päeva tagasi Tallinna, Harjumaa ja Põhja-Rapla ühistranspordi juhtimis- ja finantseerimismudeli analüüs
276 päeva tagasi Kontaktkeskuse lahenduse ostmine
276 päeva tagasi Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine
276 päeva tagasi Coachingu-programmi ja valikmoodulid keskastmejuhtidele
276 päeva tagasi Elurikkuse seire vahendite soetamine ja taristu loomine
276 päeva tagasi TVR järelhindamise analüüsi ettevalmistamine ja hankemenetluse korraldamine
276 päeva tagasi PPP temaatilised uuringud
276 päeva tagasi Alaealiste õigusrikkujatega kokku puutuvate spetsialistide koolitussüsteemi arendus
276 päeva tagasi Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
276 päeva tagasi Omastehooldajate tugivõrgustiku välja töötamine
276 päeva tagasi Väärtuste ja hoiakute kujundamise programmi väljatöötamine
276 päeva tagasi ÜKP fondide transpordi meetmete mõju sektori energiatõhususele
276 päeva tagasi Teenuste disaini programm
276 päeva tagasi Ilmasamba uuendamine
276 päeva tagasi Ringmajanduse analüüsi koostamine
276 päeva tagasi Eesti-Vene Programmi uue perioodi programmeerimine
276 päeva tagasi Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõju hindamine
276 päeva tagasi TAT - lapsehoiu ja alushariduse järeluuring
276 päeva tagasi Eakate rehabilitatsiooniprogramm - dementsus
276 päeva tagasi Detailplaneeringu juhendmaterjal
276 päeva tagasi Elukeskkonnaga rahulolu mõõtmise täiendusvajadused ja andmete kasutamine.

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 275. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
50 päeva tagasi Büroomööbli ostmine Maksu- ja Tolliametile Kitman Thulema AS

52 213 €

88 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile Em Tõlge OÜ

250 000 €

90 päeva tagasi Muudatuste juhtimise koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Change Partners OÜ

299 999 €

112 päeva tagasi Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin... Idea Ad AS

97 293 €

112 päeva tagasi Alarmsõiduki kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile Rentest AS

29 940 €

112 päeva tagasi Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin... Idea Media OÜ

97 293 €

121 päeva tagasi Keskastmejuhtidele ja tippjuhtide asetäitjatele coachi koolitusprogrammi läbiviimine Ivar Lukk Coaching OÜ

299 999 €

122 päeva tagasi Kala ja kalatoodete ostmine vanglatele Katanter OÜ

14 750 €

135 päeva tagasi Keskkonnaagentuuri seirejaamade tehnilise valve tellimine G4S Eesti AS

13 680 €

141 päeva tagasi Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringu metoodika väljatöötamine ja piloteerimine (Rahand... Emor AS

44 400 €

150 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega Labochema Eesti OÜ

28 433 €

165 päeva tagasi LIFE Kliima integreeritud projekti põhitaotluse koostamise konsultatsioon (Keskkonnaministeerium) Civitta Eesti AS

N/A

169 päeva tagasi Termoluminestsentsdosimeetrite kiiritaja soetamine (Keskkonnaamet) Radico Nord OÜ

45 000 €

171 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile SYNLAB Eesti OÜ

10000 000 €

171 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile Medicum Eriarstiabi OÜ

10000 000 €

175 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile Mtü Tartu Viipekeeletõlgid

N/A

175 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile VIIPEKEELETÕLKIDE OÜ

N/A

176 päeva tagasi Lahangusaalide transpordikärud Innomed OÜ

14 069 €

191 päeva tagasi Omavalitsuste koostöö konverentsi läbiviimine Marketing Communication Alliance OÜ

299 999 €

192 päeva tagasi Uuringu „Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamis... Emor AS

58 334 €

193 päeva tagasi Käsiraadiojaamade ning lisade ostmine Maksu- ja Tolliametile Radiocom Baltic OÜ

108 802 €

199 päeva tagasi GPS-vastuvõtjate ning tarkvara litsentside ost (Keskkonnaamet) Alphagis OÜ

83 974 €

203 päeva tagasi Postiteenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile Eesti Post AS

400 000 €

212 päeva tagasi Keskkonnamõju hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüsi tellimine (Keskkonnaministeerium) LEMMA OÜ

37 000 €

212 päeva tagasi Keskkonnamõju hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüsi tellimine (Keskkonnaministeerium) Kristjan Piirimäe

37 000 €

212 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega Innomed OÜ

N/A

218 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

31 110 €

218 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Levellab OÜ

31 110 €

218 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Geomedia OÜ

31 110 €

224 päeva tagasi Noorte õigusrikkujate uuring Justiitsministeeriumile Mittetulundusühing Rakendusliku Antropoloogia Keskus

N/A