VKG Oil AS. VKG Oil AS alljaoskondade hoonete katuste remont./Ремонт кровель зданий подразделений VKG Oil AS .

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus &nbsp;</strong></td><td valign="top">RKEÕS<br>Tehnika- ja remondijaoskond<br>Tööstusvete puhastamise ja neutraliseerimise tsehh<br>Defenolatsiooniseade<br>&nbsp;Elektriseadmestiku hooldus- ja remondijaoskond<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br><br></td><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>VKG Oil AS</strong><strong>&nbsp;alljaoskondade hoonete katuste remont</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Olga Lobovikova<br>&nbsp;tel. (+372)56828928<br>e-mail: <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS alljaoskondade hoonete katuste remont ja katusekatete vahetus vastavalt esitatud tehnilisele ülesandele ja lisadele. &nbsp;<br><u>&nbsp;</u><br><u>Täiendavad tehnilised nõuded</u><br>Objektil tehakse töid EV seadusandlike aktidega kehtestatud tööohutusjuhendeid järgides ning vastavalt Tellija juures kehtivatele juhenditele, sätetele ja reeglitele;.<br>Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele.<br>&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp; &nbsp;</em></td><td valign="top">&nbsp;Tehniline ülesanne katuste remondile koos lisadega:<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1.1.1</em> – &nbsp;RKEÕS filtratsioonihoone luuk -<br><em>Lisa 1.1.2</em>.- RKEÕS pumbahoone katus<br><em>Lisa 1.1.3</em> – RKEÕS &nbsp;URP hoone katus<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1.2.1</em>.- Tööstusvete puhastamise ja neutraliseerimise tsehhi õlierastusjaoskonna mahuti B7 hoone katus<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1.3.1</em>. – Tehnika- ja remondijaoskonna töötajate duširuumi kohal olev katus<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1.4.1</em>.- alljaama С4 katus<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1.5.1</em>.- defenolatsiooniseadme valmistoodete laohoone katus<br>&nbsp;Hinnapakkumustabelid<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;1</em>- RKEÕS katuste remont &nbsp;<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;2</em> – õlierastusosakonna hoone B7 katuse remont &nbsp;<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;3</em> – remonditöötajate duširuumi kohal oleva katuse remont<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;4</em> – alljaama C4 katuse remont<br><em>Lisa&nbsp;</em><em>5</em> – defenolatsiooniseadme valmistoodete laohoone katuse remont<br><em>Lisa</em><em>&nbsp;6</em> – üldine hinnapakkumustabel<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">01.08.2022<br><br>Hinnapakkumus esitada iga objekti kohta eraldi tabelina vastavalt hinnapakkumustabelile (Lisa 1-5), samuti üldine hinnapakkumustabel (lisa 6).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br><br></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Vähim hinnapakkumus;<br>Juhul, kui Pakkuja on ettevõtte territooriumil viimase 3 aasta jooksul töid juba teostanud, Tellijapoolne hinnnag tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Kuni oktoobrini 2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">19.07.2022 kell 14.00<br>Pakkujad peavad tutvuma objektidega kohapeal töömahtude ja - tingimuste täpseks hindamiseks.<br>Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br><strong>N.B</strong>.<br>Objektiga tutvumiseks peavad pakkujad eelnevalt registreeruma hanke eest vastutava isiku juures: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;e-mail &nbsp;olga. lobovikova @vkg.ee<br>Vastavalt töökaitse ja ohutustehnika nõuetele peavad kõik osalejad kandma kiivrit, kaitseprille ning olema riietatud vastavasse tööriietusse ja kandma tööjalatseid.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‪‎‪‎‬‏‏‏‪‏‏‪‪‏‪‬‏</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong></td><td valign="top">УПТЛСО<br>УТиР<br>ЦОиНПВ<br>Установка дефеноляции<br>&nbsp;УОиРЭ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top"><strong>Ремонт кровель зданий подразделений&nbsp;</strong><strong>VKG Oil AS</strong><strong>&nbsp;</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Ольга Лобовикова<br>&nbsp;тел. (+372)56828928<br>e-mail: <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">&nbsp;Ремонт и замена кровель и кровельных покрытий зданий по подразделениям VKG OIL AS ,согласно представленному &nbsp;техническому заданию и приложений к нему<br><u>&nbsp;</u><br><u>Дополнительные технические требования</u><br>Работы на объектах проводятся с учетом правил безопасности труда, которые установлены требованиями законодательных актов ЭР, в соответствии с действующими у Заказчика инструкциями, положениями и правилами;.<br>Строительный мусор вывозятся Подрядчиком за пределы территории VKG AS,согласно требованиям Закона об отходах<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Техническое задание на ремонт кровель вместе с приложениями :<br><em>Приложение 1.1.1</em> – Люк- УПТЛСО<br><em>Приложение 1.1.2</em>.- кровля здания насосной легко-средней смолы УПТЛСО<br><em>Приложение 1.1.3</em> – кровля здания УРП – УПТЛСО<br><em>Приложение 1.2.1</em>.- кровля здания емкости В7 отделения обессмоливания ЦОиНПВ<br><em>Приложение 1.3.1</em>. – кровля над помещением душевой ремонтников –УтиР<br><em>Приложение 1.4.1</em>.- кровля подстанции С4<br><em>Приложение 1.5.1</em>.- кровля здания &nbsp;склада готовой продукции установки дефеноляции<br>&nbsp;Табели ценового предложения<br><em>Приложение 1</em>- ремонт кровель УПТЛСО<br><em>Приложение 2</em> – ремонт кровли здания В7 отделения обессмоливания<br><em>Приложение 3</em> – ремонт кровли над помещением душевой ремонтников<br><em>Приложение 4</em> – ремонт кровли подстанции С4<br><em>Приложение5</em> – ремонт кровли здания склада &nbsp;готовой продукции дефеноляции<br><em>Приложение 6</em> – общий табель ценового предложения<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">В течение 10 дней после ознакомления с объектами<br>&nbsp;Ценовое предложение представить по каждому объекту в виде таблиц ,в соответствии с &nbsp;табелями ценового предложения (Приложения:1-5),и также общее ЦП ,в соответствии с табелем (приложение 6)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь соответствующую регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR) .<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Наименьшее ценовое предложение;<br>В случае, если Оферент уже выполнял &nbsp;работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика, качества его работы и выполнения условий договора<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">&nbsp; до октября 2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong></td><td valign="top">Ознакомление с объектом &nbsp;19.07.2022 в 14.00<br>Сбор &nbsp;на проходной VKG AS.<br>Оференты должны ознакомиться с объектами на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br><strong>N.B</strong>.<br>Для ознакомления с объектом оференты должны предварительно зарегистрироваться у лица, ответственного за поставку : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;на e-mail &nbsp;olga. lobovikova @vkg.ee<br>В соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности Все участники должны иметь каску защитные очки и &nbsp;соответствующую рабочую одежду и обувь<br><br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

01.08.2022

Avaldamise kuupäev:

20.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked