VKG Oil AS. Vigastunud elektrisoojenduskontuuride vahetamine tootmisjaoskondade torustikel ja tehnoseadmestikul.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td>VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td>Vigastunud elektrisoojenduskontuuride vahetamine VKG OIL AS tootmisjaoskondade torustikel ja tehnoseadmestikul.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>&nbsp;</em><br><em>&nbsp;</em><br></td><td>Pavel Skipidarov, tel. +372 58370035<br>e-mail: <a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br>tehnilised küsimused<br>Aleksei Jermakov<br>+372 53440516<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td>avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td><ol><li>Elektrisoojendus valida toote torustikus külmumisvastase ja etteantud temperatuuri ülalhoiu arvestusega, võttes arvesse lisa nr. 1 soovitatud temperatuure.&nbsp;</li><li>Kaabli valik (kui on märgitud kaabli mark, vahetada samasuguse kaabli vastu või analoogiliste omadustega kaabli vastu) &nbsp; samuti elektritoite lülitamine VKG OIL AS elektriteenistusega kooskõlastatult. Elektrisoojenduskaabel peab vastama Lisa 1, toodud tabelites märgitud maksimaalsete temperatuuride tingimustele &nbsp;kaabli eelneva väljalülitamiseta enne läbiaurustamist.</li><li>Tööde lõppedes tuleb Tellijale esitada elektrisoojenduse paigaldusega seotud teostusdokumentatsioon elektrooniliselt ja paberkandjal (dokumentatsioonis märkida garantiiaeg), m.h.:&nbsp;<ul><li>teostusskeem, üheliiniline elektriskeem, lülitus- ja juhtimisskeem (markeeringu täieliku vastavusega skeemile ja kohale).&nbsp;</li><li>sertifikaadid kõikidele kasutavatele materjalidele (jõukaabel, soojenduskaabel, limiteerijad jne.).&nbsp;</li><li>&nbsp;täidetud tööde akt (muuhulgas isolatsiooni takistuse mõõtmine iga eemalduva liini takistuse märkimisega).&nbsp;</li></ul></li><li>Tööde käigus tekkinud prügi utiliseerib Töövõtja.&nbsp;</li><li>Elektrisoojendudskaabel ja ühenduskarbid peavad vastama Lisa 1, toodud tabelites märgitud plahvatuskaitsele.</li><li>Tööde mahtu kuulub soojusisolatsioonkatte demontaaž ja tagasi monteerimine (vajadusel vahetamine).&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td>Lisa1 – hinnatabel<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td><strong>25.11.2022 kell 17:00</strong><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td><ul><li>Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavates tegevusvaldkondades.</li><li>Pakkujal peab olema analoogiliste tööde kogemus vähemalt viimase 3 (kolme) aasta jooksul. &nbsp;</li><li>Alltöövõtufirmade teenuste kasutamisel peab pakkuja esitama alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).&nbsp;</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td><ul><li>Vähim hinnapakkumine. Eraldi märkida iga kontuuri hind.</li><li>Juhul, kui Pakkuja on viimase 3 aasta jooksul ettevõtte territooriumil töid juba teinud, Tellijapoolne hinnang tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele.</li><li>Kuna töö on kiireloomuline, on täitja valikul üheks prioriteediks tööde täitmise minimaalne tähtaeg. &nbsp;</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td>2022.a.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td><strong>11.11.2022 kell 10.00&nbsp;</strong>VKG OIL AS keskpääslas. Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja – tingimuste täpseks hindamiseks.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‪‪‎‪‎‏‎‪‏‏‎‏‪‬‏‏</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br></td><td>VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка (установки) или отдела</strong><br></td><td>Производственные подразделения VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td>Замена вышедших из строя контуров электрообогрева на трубопроводах и технологическом оборудовании производственных подразделений VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br></td><td>Павел Скипидаров, тел. +(372) 58370035<br>e-mail:<a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br>По всем техническим вопросам<br>Алексей Ермаков,<br>тел:+372 53440516<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td>Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td><ul><li>Электрообогрев подобрать с учетом предотвращения замерзания продукта в трубопроводах и поддержания заданной температуры с учётом рекомендованных температур в Приложение 1.</li><li>Выбор кабеля (если указана марка кабеля, то замена на такой же кабель, или на кабель с аналогичными характеристиками), а также подключение электропитания выполняется по согласованию с электрослужбой VKG Oil AS. Кабель электрообогрева должен соответствовать условиям максимальных температур, указанных в таблицах Приложения 1, без необходимости предварительного отключения кабеля перед пропаркой.</li><li>После завершения работ необходимо представить Заказчику исполнительную документацию по установке электрообогрева в электронном виде и на бумажном носителе (в документации указать гарантийный срок), в т.ч.<ul><li>исполнительная схема, электрическая однолинейная схема, схема подключения и управления (с полным соответствием маркировки по схеме и по месту).</li><li>сертификаты на все используемые материалы (силовой кабель, кабель обогрева, лимитеры и т.д.)</li><li>акт выполненных работ (включая замер сопротивления изоляции с указанием сопротивления каждой отходящей линии).</li></ul></li><li>Строительный мусор, образовавшийся в ходе работ, утилизирует Подрядчик.</li><li>Кабель электрообогрева и соединительные коробки должны соответствовать зоне взрывозащиты, указанной в таблице Приложения 1.</li><li>В объем работ входит демонтаж и обратный монтаж (при необходимости замена) теплоизоляционного покрытия.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br></td><td>Приложение 1 – Ценовой табель<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td><strong>25.11.2022 kell 17:00</strong><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td><ol><li>Оферент должен иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR) по соответствующим видам деятельности.</li><li>Оферент должен иметь опыт аналогичных работ не менее 3 (трех) последних лет.</li><li>В случае использования услуг субподрядной организации оферент обязан предоставить перечень субподрядных фирм, также имеющих регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR).</li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br></td><td><ol><li>Наименьшее ценовое предложение. Необходимо отдельно указать сумму по каждому контуру.</li><li>В случае, если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика, качества его работы и выполнения условий договора.</li><li>Так как работа срочная, одним из приоритетов по выбору исполнителя, будет предложенный минимальный срок выполнения работ.</li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br></td><td>2022 год.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong><br></td><td><strong>11.11.2022 10:00ч</strong> на центральной проходной VKG Oil AS. Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы.<u>&nbsp;</u><br></td></tr></tbody></table>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

25.11.2022

Avaldamise kuupäev:

07.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked