VKG Oil AS. Torukimpude valmistamine ja tarne./Изготовление и поставка трубных пучков.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Keemiatsehh, generaatorõlide destilleerimisseade &nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Torukimpude hange:<br>1. Generaatorõlide destilleerimisseade:<br>torukimp &nbsp;Ø800 (2-käiguline) - vastavalt koostusjoonisele 14573- Torukimpude Ø800 arv määratakse kindlaks peale КП saamist ning moodustab 1 või 2 tk, sõltuvalt ühe torukimbu hinnast.<br><br>2.torukimp Ø1000 (2-käiguline) - vastavalt koostusjoonisele 14574 – 1 tk<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Ruslan Stepanov<br>Mob.tel. +3725513232<br>e-mail: <a href="mailto:ruslan.stepanov@vkg.ee">ruslan.stepanov@vkg.ee</a><br>Sergei Avsjukevitš<br>Mob.tel. +37253469040<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">1. Generaatorõlide destilleerimisseade:<br>Torukimpude hange:<br>Ø 800, Ру-1,6 MPa, toru 25х3 materjal - teras С22Е EN10025 või teras 20. Koostusjoonis 14573.<br>Ø 1000, Ру-1,6 MPa, toru 25х3 materjal - teras С22Е EN10025 või teras 20.<br><strong>&nbsp;Koostusjoonis 14574</strong>Hinnapakkumuses märkida:<br>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tarne tähtaeg<br>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Terase mark<br>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Torukimp Ø 800, Ру-1,6 peab vastama kõikidele joonise 14573 tehnilistele nõuetele; &nbsp;torukimp Ø 1000, Ру-1,6 peab vastama kõikidele joonise 14574 tehnilistele nõuetele<br>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Märkida garantiiaeg.<br>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Juhul, kui tarnija ei ole valmistaja, märkida valmistajatehas.<br>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Torukimbud toimetab "Töövõtja# "Tellijale" oma transpordiga või märkida hanke tingimused vastavalt &nbsp;Incoterms 2020 nõuetele.<br>Torukimpude hanke täiendavad tehnilised nõuded:<br>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Peale torukimpude valmistamist esitada teostusdokumentatsioon.<br>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mõõtmiskontrolli protokoll.<br>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Materjalide sertifikaadid.<br>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Katsetusakt.<br>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tellijal on õigus kontrollida torukimpude valmistamise tehnoloogilist protsessi.<br>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Teostusdokumentatsioon esitada elektrooniliselt ja paberkandjal.<br>.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em><br><br></td><td valign="top">Lisa nr. 1 «koostusjoonis» 14573, lisa nr.2 «koostusjoonis» 14574</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">06.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br><br></td><td valign="top">1.Pakkuja peab omama analoogiliste tööde kogemust.&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">1. Tööde täitmise tähtaeg.<br>2. Vähim hinnapakkumus.<br>3. Juhul, kui pakkuja on ettevõtte territooriumil viimase kolme aasta jooksul töid juba teostanud, Tellijapoolne hinnang tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">12 (kaksteist) nädalat peale hankelepingu sõlmimist. &nbsp;<br>&nbsp;</td></tr></tbody></table><br><em>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.</em><br><em>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.</em><br><em>&nbsp;</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.</em><br><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><br><em>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina&nbsp;</em><br><em>+372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><em>&nbsp;</em><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‬‎‬‏‪‬‬‎‪‬‎‪‎‬‏‪</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Химический цех, установка дистилляция генераторных масел</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование закупки</strong></td><td valign="top">Поставка трубных пучков:<br>1. Установка дистилляция генераторных &nbsp; &nbsp;масел:<br>трубный пучок Ø800 (2-х ходовой) - согласно сборочному чертежу 14573- Количество трубных пучков Ø800 будет определено после получения КП и составит 2 или 1 штуку, в зависимости от стоимости одного трубного пучка.<br><br>2.трубный пучок Ø1000 (2-х ходовой) - согласно сборочному чертежу 14574 – 1 шт<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Руслан Степанов<br>моб.тел. +3725513232<br>e-mail: <a href="mailto:ruslan.stepanov@vkg.ee">ruslan.stepanov@vkg.ee</a><br>Сергей Авсюкевич<br>моб.тел. +37253469040<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>закупки</strong></td><td valign="top">открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта закупки</strong></td><td valign="top">1. Установка дистилляции генераторных масел:<br>Поставка трубных пучков:<br>Ø 800, Ру-1,6 Мпа, трубка 25х3 материал сталь С22Е EN10025 или сталь 20. Сборочный чертеж 14573.<br>Ø 1000, Ру-1,6 Мпа, трубка 25х3 материал сталь С22Е EN10025 или сталь 20.<br><strong>&nbsp;Сборочный чертеж 14574</strong>В ценовом предложении указать:<br>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Срок поставки<br>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Марку стали<br>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Трубный пучок Ø 800, Ру-1,6 должен соответствовать всем техническим требованиям по чертежу14573; трубный пучок Ø 1000, Ру-1,6 должен соответствовать всем техническим требованиям по чертежу14574<br>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Указать гарантийный срок.<br>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; В случае, если поставщик не является изготовителем указать завод -изготовитель.<br>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Трубные пучки «Подрядчик» доставляет своим транспортом «Заказчику» или указать условия поставки согласно Incoterms 2020.<br>Дополнительные технические требования при поставке трубных пучков:<br>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Предоставить после изготовления трубных пучков исполнительную документацию.<br>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Протокол размерного контроля.<br>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Сертификаты на материалы.<br>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Акт испытания.<br>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Заказчик имеет право контролировать технологический процесс изготовление трубных пучков.<br>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Исполнительную документацию предоставить в электронном виде и на бумажном носителе.<br>.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em><br><br></td><td valign="top">Приложение №1 «сборочный чертеж» 14573, приложение №2 «сборочный чертеж» 14574</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">06.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации закупки</strong><br><br></td><td valign="top">1.Фирма-оферент должна иметь опыт аналогичных работ.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">1. Срок выполнения работ.<br>2. Наименьшее ценовое предложение.<br>3. В случае, если оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние три года, оценка со стороны «Заказчика» качества его работ и выполнения условий договора.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><br></td><td valign="top">12 недель после заключения договора на поставку</td></tr></tbody></table><br><br><em>Цены просим представить без учета НСО.</em><br><br><br><em>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.&nbsp;</em><br><em>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.</em><br><em>По организационным вопросам обращайтесь:&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><em><br>Инна Ревякина</em><br><em>+ 372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

06.02.2023

Avaldamise kuupäev:

23.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked