VKG Oil AS. Sadevete ärajuhtimine generaatorõlide destilleerimisseadme ahju all olevalt betoonplatsilt./Работы по отводу ливневой воды с бетонной площадки под печкой на установке ДГМ.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus &nbsp;</strong></td><td valign="top">Keemiatsehh<br>&nbsp;Generaatorõlide destilleerimisseade<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Sadevete ärajuhtimine generaatorõlide destilleerimisseadme ahju all olevalt betoonplatsilt &nbsp; &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Olga Lobovikova<br>ehitusinsener<br>tel. +372 56828928<br>e-mail: <u>olga.lobovikova</u><u>@vkg.ee</u><br>Aleksandr Belonin<br>Seadme juht<br>tel. +372 56642401<br>e-mail: <u>aleksandr</u><u>.<a href="mailto:belonin@vkg.ee">belonin@vkg.ee</a></u><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td><td valign="top">Sadevete ärajuhtimisega seotud &nbsp;ehitustööde täitmine vastavalt tehnilisele ülesandele ja selle lisale, samuti vastavalt töömahtude tabelile – lisa 2.<br>Tööde koosseis on toodud tehnilises ülesandes ja töömahtude tabelis &nbsp; (<em>lisa</em><em>&nbsp;2)</em><br>Täiendavad tehnilised nõuded.<br>Ehitustööd toimuvad töötava tootmise territooriumil, mistõttu tuleb järgida kõiki EV seadusandlike aktidega kehtestatud tööohutusreegleid kooskõlas Tellijal kehtivate juhendite. Sätete ja reeglitega;<br>Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp; &nbsp;</em></td><td valign="top">Tehniline ülesanne koos lisaga &nbsp;(<em>lisa 1</em><em>&nbsp;)</em><br>Töömahtude tabel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(<em>lisa</em><em>&nbsp;2).</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">20.12.2022<br>Hinnapakkumused tuleb esitada tabelina vastavalt töömahtude tabelile<br>(<em>lisa</em><em>&nbsp;2</em>).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) järgmistes tegevusvaldkondades:<br><em><u>Ehitamine</u></em><em><u>:</u></em><em>&nbsp;</em><br><em>üldehituslik ehitamine</em><br>Alltöövõtufirmade teenuste kasutamisel esitab pakkuja alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vähim hinnapakkumine.<br>Juhul, kui pakkuja on ettevõtte territooriumil viimase 3 &nbsp;(kolme) aasta jooksul töid juba teostanud, arvestatakse ja Tellijapoolset hinnangut tema tööle ja lepingutingimuste täitmisele.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">2 (kaks) kuud lepingu allkirjastamisest. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top"><strong>08.12.2022 kell 13.00.</strong><br><br>Kogunemine VKG AS pääslas.<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br><br><strong>NB</strong>!<br>Objektiga tutvumiseks &nbsp;peavad &nbsp;pakkujad eelnevalt registreeruma hanke eest vastutava isiku juures: e-mail <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br>Vastavalt töökaitse ja tööohutusnõuetele peavad kõikidel osalejatel olema kiiver, kaitseprillid, vastav tööriietus ja – jalatsid.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‪‬‎‎‪‪‪‪‎‬‬‏‪‬‬‏</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong></td><td valign="top">Химический цех<br>&nbsp;Установка дистилляции -ДГМ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;Работы по &nbsp;отводу ливневой воды с бетонной площадки под печкой на установке ДГМ</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Ольга Лобовикова<br>инженер -строитель<br>tel. +372 56828928<br>e-mail: <u>olga.lobovikova</u><u>@vkg.ee</u><br>Александр Белонин<br>Начальник установки<br>tel. +372 56642401<br>e-mail: <u>aleksandr</u><u>.<a href="mailto:belonin@vkg.ee">belonin@vkg.ee</a></u><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Выполнение строительных работ по &nbsp;отводу ливневой воды, в соответствии с техническим заданием и приложению к нему ,а также в соответствии &nbsp;с табелем объемов работ &nbsp;- приложение 2<br>Состав работ представлен в &nbsp;техническом задании и &nbsp;табеле объемов работ (<em>приложение 2)</em><br>Дополнительные технические требования.<br>Строительные работы проводятся &nbsp;на территории &nbsp;действующего производства, ,поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности труда, которые установлены требованиями законодательных актов ЭР, в соответствии с действующими у<br>&nbsp;Заказчика инструкциями, положениями и правилами;.<br>Строительный мусор вывозится Подрядчиком за пределы территории VKG AS согласно требованиям Закона об отходах.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Техническое задание вместе с приложением &nbsp;(<em>Приложение1 )</em><br>Табель объемов работ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(<em>приложение 2).</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">20.12.2022<br>Ценовые предложения должны быть представлены виде таблицы в соответствии с табелем объемов работ (<em>приложение 2</em>).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR) по следующим видам деятельности:<br><em><u>Ehitamine</u></em><em><u>:</u></em><em>&nbsp;</em><br><em>üldehituslik ehitamine</em><br><br>В случае использования услуг субподрядной организации оферент предоставляет перечень субподрядных фирм, которые также должны иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (MTR) по соответствующим видам деятельности.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Наименьшее ценовое предложение.<br>В случае, если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, учитывается также оценка со стороны Заказчика качества его работы и выполнения условий договора.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">2 месяца с момента подписания договора<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong></td><td valign="top">08.12.2022 . 13.00.<br>Сбор &nbsp;на проходной VKG AS.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br><strong>NB</strong>!<br>Для ознакомления с объектом оференты должны предварительно зарегистрироваться у лица, ответственного за поставку: на e-mail <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br>В соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности Все участники должны иметь каску,защитные очки, соответствующую рабочую одежду и обувь</td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.12.2022

Avaldamise kuupäev:

06.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked