VKG OIL AS. Reservturbulisaatorite valmistamine Petroter tootmisele – 2 tk./Изготовление резервных завихрителей для Производства Petroter в количестве 2 шт.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Petroter I,II tsehh, &nbsp;Petroter III tsehh</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Reservturbulisaatorite valmistamine Petroter tootmisele – 2 tk. <br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Sergei Plistkin – &nbsp;Petroter III tsehhi vanemmeister<br>tel. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Turbulisaatorite valmistamine (2 tk.) vastavalt projektile TP-20-22-00 Изм.2 ja keevitusjuhendites olevate nõuete range järgimisega (mistahes juhendist kõrvalekaldumist, tellijapoolse eelneva kooskõlastamiseta, vaadeldakse praagina, mis kuulub kohustuslikus korras parandamisele).<br>Koonus (2 tk) pos.4 joonis TP-20-22-00 2 Изм.2 annab Tellija.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Projekt TP-20-22-00 Изм.2.<br>Keevitusjuhend.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">30.01.2023&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><br>Pakkuja peab spetsialiseeruma metallkonstruktsioonide/toodete valmistamisel ja montaažil; &nbsp;<br>Pakkuja peab kasutavatele materjalidele esitama sertifikaadid. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Sisseostmine toimub vastavalt tehnilistele tingimustele ja majanduslikult kasulikumatele pakkumistele.<br>Hinnapakkumises märkida valmistamise tähtajad. &nbsp;<br>Garantii tarnitavale toodangule ja tehtud töödele. <br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Turbulisaatorite valmistamine ja hange hiljemalt 2023.a. mais. <br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‬‎‪‬‏‏‎‪‏‏‬‎‬‏‎‎</a><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG Oil AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Цех Petroter I,II, цех Petroter III</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление резервных завихрителей для Производства Petroter в количестве 2 шт.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку&nbsp;</strong></td><td valign="top">Сергей Плисткин – старший механик цеха Petroter III<br>тел. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top">Открытая поставка</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление завихрителей (2 шт.) согласно &nbsp;проекту TP-20-22-00 Изм.2 и со строгим соблюдением требований инструкции по сварке (любое отклонение от инструкции, без предварительного согласования со стороны заказчика, будет рассматриваться как брак подлежащий обязательному исправлению).<br>Конуса поз.4 чертежа TP-20-22-00 Изм.2 предоставляет Заказчик.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы&nbsp;</strong></td><td valign="top">Проект TP-20-22-00 Изм.2.<br>Инструкция по сварке<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">30.01.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top"><br>Оферент должен специализироваться на изготовлении и сборке металлоконструкций/изделий;<br>Оферент должен предоставить сертификаты на используемые материалы;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top"><table border="1"><tbody><tr><td valign="top">Закупка будет производиться в соответствии с техническими условиями и экономически наиболее выгодным предложением.<br>В ценовом предложении указать сроки изготовления.<br>Наличие гарантии на поставляемую продукцию и выполненные работы.</td></tr></tbody></table><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Изготовление и поставка завихрителей не позднее мая 2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.01.2023

Avaldamise kuupäev:

15.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked