VKG Oil AS. Remonditööd VKG Oil AS tootmise seadmetel ja tsehhides./Выполнение ремонтных работ на установках и в цехах производств VKG Oil.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika- ja remondijaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Remonditööd VKG Oil AS &nbsp;tootmise seadmetel ja tsehhides<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Hanke eest vastutav<br>Roman Upalev<br>tel. +372 56874645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a>&nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Remonditööd VKG Oil AS tootmisjaoskondades Lisas 1 märgitud mahus ja tingimustel. &nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Tööde mahud ja täitmise tingimused.<br>Tüüptööde loetelu . &nbsp;<br>VKG Oil AS tootmisalljaoskondades tehtavate lukksepa-montaažitööde hinnapakkumise tabel.<br>Töövõtjate Viru Keemia Grupp territooriumile sissesõitmise ja rikkumiste tuvastamise kord<br>Täitedokumentatsiooni loetelu<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">19.12.2022<br><br>Hinnapakkumine esitada kooskõlas VKG Oil AS tootmisalljaoskondades tehtavate lukksepa-montaažitööde hinnapakkumise tabeliga (Lisa 3). Hinnapakkumiste ettevalmistamisel kindlasti kasutada lisatud vorme.<br>VKG Oil tootmisalljaoskondades tehtavate lukksepa-montaažitööde hinnapakkumise tabelis on vaja eraldi märkida tööjõukulude (1 inimtund) hind ja reageerimise aeg (tundides) kiireloomuliste tööde täitmisel, millest Tellija ei teatanud vähemalt 48 tunni jooksul enne tööde algust.<br><ol><li>Töid teostatakse Töövõtja tööjuhi järelevalve all. Tööjuhi teenuste maksumus peaks sisalduma inimese * tunni maksumuses</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).<br>Pakkujal peab olema seadmetega, töövahenditega baas ja nimetatud tööde täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialistid.<br>Pakkujal peab olema tuletööde, surve all töötavates gaasiseadmetes ja mahutites tehtavate tööde luba.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Vähim tööde täitmise hind hinnapakkumises.<br>Vähimad tööde täitmise tähtajad.<br>Kvalifitseerimistingimuste täitmine (jagu 9).<br>Kliendi päringule vastamise aeg.<br>Kiireloomulise töö vajadusest etteteatamise aeg.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Töid tehakse Tellija eraldi tellimuste alusel 2023.aasta vältel, s.t. kuni 31.12.2023.a. võimalusega pikendada lepingut 1 aastaks tingimuste muutmiseta.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Vajadusel<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‪‬‎‎‪‪‪‪‎‬‬‏‪‬‬‏</a><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка, оборудования или отдела&nbsp;</strong><br><br></td><td>Участок ТиР, Tehnikavaldkond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td>Выполнение ремонтных работ на установках и в цехах производств VKG Oil<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td>Roman Upalev<br>tel. +372 56874645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp;<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td>Выполнение ремонтных работ в производствен-ных подразделениях VKG Oil в объеме и на условиях, указанных в Приложении 1.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Объемы и условия выполнения работ<br>Перечень типовых ремонтных<br>Табель ценового предложения по слесарно-монтажным работам в производственных подразделениях VKG Oil<br>Порядок въезда подрядчиков на территорию VKG и установления нарушений<br>Перечень обязательной исполнительной документации<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">19.12.2022<br><br>Ценовое предложение представить в соответствии с табелем ценового предложения по слесарно-монтажным работам в производственных подразделениях VKG Oil (Приложение 3).<br>В табеле ценового предложения по слесарно-монтажным работам в производственных подразделениях VKG Oil необходимо отдельно указать стоимость единицы трудозатрат (1 чел*часа) и время реагирования (в часах) при условии выполнения срочных работ, о которых не было сообщено Заказчиком в согласованный с Исполнителем срок.<br>Работы должны выполняться под руководством супервайзера Подрядчика. Стоимость услуги руководителя работ должна быть включена в стоимость чел*часа.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR).<br>Фирма-оферент должна иметь базу с оборудованием, инструментами и специалистами необходимой квалификации, позволяющими выполнить указанные работы.<br>Фирма-оферент должна иметь свидетельства о праве производства огневых работ, работ на газовых установках и сосудах, работающих под давлением.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">Наименьшая стоимость выполнения работ в ценовом предложении.<br>Наименьшие сроки выполнения работ.<br>Выполнение условий квалификации (раздел 9).<br>Время реагирования на заявку Заказчика.<br>Время предуведомления о необходимости выполнения срочных работ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td>Работы проводятся по отдельным заявкам Заказчика в течение 2023 года, то есть до 31.12.2023г., с возможностью продления договора без изменения условий на 1 год.<br><br></td></tr></tbody></table>Ознакомление с объектом по желению<br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

19.12.2022

Avaldamise kuupäev:

09.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked