VKG Oil AS. Pumbaagregaatide 2Н-129.1,2 tõstemehhanismi valmistamine ja paigaldamine./Изготовление и установка ГПМ над насосными агрегатами 2Н-129/1,2

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika- ja remondijaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Pumbaagregaatide 2Н-129.1,2 tõstemehhanismi valmistamine ja paigaldamine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Roman Upalev, tel. +372 5687 4645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a><br>Kontaktisik hanke tehnilistes ja korralduslikes küsimustes - Alexey Kostylev, tel. +372 5858 0350, e-mail: <a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a> (tehnika- ja remondijaoskonna meister);<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Tööde mahtu kuulub:<br><ol><li>Tõstemehhanismi valmistamine vastavalt projektidele 239.00.00.00 ;&nbsp;</li><li>Tõstemehhanismi paigaldamine kohapeale, sh liikurvankrite ja tali ostmine ja paigaldus (projektis märgitud). Mehhanismi paigaldamisel arvestada projekteerija märkusi olemasolevate konstruktsioonide demonteerimise ja/või muutmisega seotud tööde kohta.</li><li>Üleandmisdokumentatsiooni ettevalmistus ja üleandmine. Üleandmisdokumentatsioon vene keeles paberkandjal ja elektroonkandjal (mälupulgal).&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa N 1. Hinnapakkumise tabel.<br>Lisa N 2. Projekt 239.00.00.00.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">29.07.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) järgmises tegevusvaldkonnas – <strong>metall-konstruktsioonide valmistamine ja paigaldamine.</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hinnapakkumine.</li><li>Vähimad valmistamise ja paigaldamise tähtajad.&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">märkida<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Objektiga tutvustamiseks võtta ühendust tehnika- ja remondijaoskonna meistri Aleksei Kostleviga (kontaktid on loetletud ülal).<br><strong>NB</strong><strong>!&nbsp;</strong><strong>Külastajad, kes asuvad tehnoloogiliste seadmete/tsehhide tootmisalas peavad olema riietatud tööriietesse (pikkade varrukatega jope ja pikad püksid), kasutama kinniseid jalatseid, kiivrit, kaitseprille (eraldi juhtudel kasutada kuulmisorganite kaitset). &nbsp;</strong><br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‪‎‪‎‬‏‏‏‪‏‏‪‪‏‪‬‏</a><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong></td><td valign="top">Участок техники и ремонта</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">&nbsp;Изготовление и установка ГПМ над насосными агрегатами 2Н-129/1,2<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Roman Upalev, tel. +372 5687 4645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a><br>Контактное лицо по техническим и организационным вопросам - Alexey Kostylev, tel. +372 5858 0350, e-mail: <a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a> (мастер участка техники и ремонта);<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">В объём работ входит:<br><ol><li>изготовление грузоподъёмного механизма в соответствии с проектом 239.00.00.00;</li><li>установка грузоподъёмного механизма по месту, включая закупку и установку передвижных кареток и тали (указано в проекте). При установки ГПМ учесть комментарии проектировщика по работам, связанным с демонтажём и/ или изменением существующих конструкций;</li><li>подготовка и передача сдаточной документации на русском языке на бумажном и электронном носителе (USB накопитель).</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Приложение №1. &nbsp;Табель ценового предложения.<br>Приложение №2. &nbsp;Проект 239.00.00.00.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">29.07.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR) по следующему виду деятельности – <strong>metall</strong><strong>-</strong><strong>konstruktsioonide</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>valmistamine</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>ja</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>paigaldamine</strong><strong>.</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>Наименьший срок изготовления и установки.</li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br><br></td><td valign="top">указать</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong></td><td valign="top">Для осмотра объекта связаться с мастером участка техники и ремонта Алексеем Костылевым (контакты указаны выше)<br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>NB</strong><strong>! Посетители, находящиеся в производственной части технологических установок/ цехов, должны быть одеты в рабочую одежду (куртка с длинными рукавами и длинные брюки), использовать обувь закрытого типа, каску, защитные очки (в отдельных случаях, использовать средства защиты органов слуха).</strong><br><br></td></tr></tbody></table>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.07.2022

Avaldamise kuupäev:

15.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked