VKG Oil AS. Kõrguselt kukkumise kaitsesüsteemi tarne ja montaaž ohutuks liikumiseks sildkraana teedel 7 korrusel. /Поставка и монтаж системы защиты от падения на высоте для безопасного передвижения на путях мостового крана на 7 этаже здания .

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Keemiatsehh, Generaatorõlide destillatsiooniseade<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Kõrguselt kukkumise kaitsesüsteemi hange ja montaaž ohutuks liikumiseks sildkraana teedel generaatorõlide destillatsiooniseadme hoone 7 korrusel. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Sergei Avsjukevitš<br>mob. +37253469040<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">1. &nbsp;Korraldada kõrguselt kukkumise kaitsesüsteemi kahe haru hange ja montaaž ohutuks liikumiseks sildkraana teedel generaatorõlide destillatsiooniseadme hoone 7 korrusel. &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Täiendavad tehnilised nõuded:<br><ul><li>Märkida tööde täitmise oma tähtajad.</li><li>Arvutuslik temperatuur kõrgusel: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;t max -80 C°.</li></ul><br>Koos hinapakkumusega esitada montaaži kohaga seotud ohutussüsteemi skeem.Esitada teostusdokumentatsioon elektroonilisel kujul ja paberkandjal.<br>&nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em><br></td><td valign="top">puuduvad<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">29.03.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br><br></td><td valign="top">1. Pakkujal peab olema analoogiliste tööde kogemus.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top">1. Vähim hinnapakkumus.<br>2. Toote EN795 sertifikaadi olemasolu.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">2 (kaks) kuud peale hankelepingu sõlmimist.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">21.03.2023 kell 10.00<br><br>Kogunemine aadressil Kohtla-Järve, Keemia 2, VKG OIL AS, generaatorõlide destillatsiooniseadmel.<br><br>Palume pakkuja esindajatel objektiga tutvumiseks esitada isiklik info hanke eest vastutavatele isikutele pakkujafirmade esindajate registreerimiseks ja VKG OIL AS territooriumile loa vormistamiseks.<br>Isikliku info all mõistetakse järgmist:<br>1) Ees- ja perenimi;<br>2) Esindatava ettevõtte nimetus.<br>Pakkujad peavad tuvuma objektiga kohapeal töötingimuste ja - mahtude täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br>NB!<br>- Objekti ülevaatus on lubatud vaid keha täielikult katvas firma tööriietuses, kinnistes jalatsites, kiivris ja kaitseprillides.<br>ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMISEL FIRMA ESINDAJAID OBJEKTILE EI LUBATA.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><em>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.</em><br><em>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised parimate pakkujatega.</em><br><em>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.</em><br><em>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a></em><br><em>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Inna Revjakina&nbsp;</em><br><em>+372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха‏‏‎‬‬‏‏‪‎‪‬‏‎‪‏‏‪‬‎‬</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Химический цех, установка дистилляция генераторных масел<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование закупки</strong><br></td><td valign="top">Поставка и монтаж системы защиты от падения на высоте для безопасного передвижения на путях мостового крана на 7 этаже здания ДГМ. &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br></td><td valign="top">Сергей Авсюкевич<br>моб.тел. +37253469040<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>закупки</strong><br><br></td><td valign="top">открытый<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта закупки</strong><br></td><td valign="top">1. &nbsp;Поставить и смонтировать две ветки системы защиты от падения на высоте для передвижения на путях мостового крана на 7 этаже здания ДГМ. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Дополнительные технические требования:<br><ul><li>Указать сроки выполнения работ.</li><li>Расчетная температура на высоте: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;t max -80 C°.</li></ul><br>Вместе с ценовым предложением предоставить схему системы безопасности, привязанную к месту монтажа.Предоставить исполнительную документацию в электронном и бумажном виде.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em><br><br></td><td valign="top">нет<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td valign="top">29.03.2023<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации закупки</strong><br><br></td><td valign="top">1.Фирма-оферент должна иметь опыт аналогичных работ.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">1. Наименьшее ценовое предложение.<br>2. Наличие сертификата на изделие EN795.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><br></td><td valign="top">2 месяца после заключения договора на поставку.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong><br></td><td valign="top">21.03.2023 ,10.00<br>Сбор по адресу Kohtla-Järve, Keemia 2, VKG OIL AS, установка ДГМ.<br>Просим представителей фирм-оферентов для ознакомления передать личную информацию лицам, ответственным за поставку, для регистрации представителей фирм оферентов и оформления пропуска на территорию VKG OIL AS.<br>Под личной информацией понимается следующее:<br>1) Имя и Фамилия;<br>2) Наименование представляемой организации.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br>NB!<br>- Осмотр объекта возможен только в рабочей форменной одежде, полностью закрывающей поверхность тела, закрытой обуви, каске и защитных очках.<br>ПРИ ОТСУТСТВИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТОМ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><em><em>Цены просим представить без учета НСО.</em><br><br><em>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.&nbsp;</em><br><em>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.</em><br><em>По организационным вопросам обращайтесь:&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><em><br>Инна Ревякина</em><br><em>+ 372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><em><em>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.</em><br><em><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a></em></em><br></em>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.03.2023

Avaldamise kuupäev:

16.03.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked