VKG Oil AS. Käärhüdrallaudade soetamine remonditööde korraldamiseks./Приобретение ножничных гидравлических столов для производства ремонтных работ.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna (seadme) või osakonna nimetus</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika- ja remondijaoskond</td></tr><tr><td><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Käärhüdrallaudade soetamine grupi 158.5<br>remonditööde korraldamiseks<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Andrei Ivanov +3725125585<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Toodud Lisas nr.1.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid&nbsp;</strong><em>.</em></td><td valign="top">Lisa nr. 1. hüdrallaudade loetelu <br><br></td></tr><tr><td><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">15.12.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad esitama passiandmed, märkides ära mõõtmed ja tehnilised omadused.<br>Pakkujad peavad esitama hinna iga positsiooni kohta ja tarnetähtajad vastavalt lisas nr. 1 toodud tabelile.<br>&nbsp;Lisas nr. 1 märgitud tabelis olevatest tehnilistest omadustest kõrvalekaldumine fikseerida veerus "Märkused" (edasiseks kooskõlastamiseks) <br><br></td></tr><tr><td><strong>Pakkumiste hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hinnapakkumine.</li><li>Vähimad tarnetähtajad.</li></ol><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">märkida<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‬‪‬‏‏‬‎‬‏‎‏‏‏‏‪‬‏</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Участок техники и ремонта</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Приобретение ножничных гидравлических столов для производства ремонтных работ группы 158/5<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Andrei Ivanov, +372 56821633<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Указано в Приложение №1.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Приложение №1. Перечень гидравлических столов<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">15.12.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top">Оференты должны предоставить паспортные данные с указанием размеров и технических характеристик.<br>Оференты должны предоставить стоимость по каждой позиции и сроки поставки в соответствии с таблицей приложения №1.<br>Отклонения от технических характеристик, указанных в таблице Приложения 1 фиксировать в столбце «Примечания» (для дальнейшего согласования).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>Наименьший срок поставки</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong></td><td valign="top">&nbsp;указать<br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.12.2022

Avaldamise kuupäev:

06.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked