VKG OIl AS. Hoone 1 ja 2 korruse metallist vahelaetalade ja 2 ning 3 korruse põrandate metall-laudise tehniline audit./Технический аудит металлических балок перекрытий 1-го и 2-го этажей и металлического настила полов 2-го и 3-его этажей здания

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;Põlevkivi ümbertöötlemise tsehh, GGJ-5 seade</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">GGJ-5 seadme tootmishoone 1 ja 2 korruse metallist vahelaetalade ja<br>2 ning 3 korruse põrandate metall-laudise tehniline audit.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">&nbsp; Olga Lobovikova<br>tel. (+372)56828928<br>е-mail: <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br>&nbsp;Anton Rogovoi<br>tel. (+372)56886442<br>e-mail: <a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Täita 1 ja 2 korruse vahelagede metallkonstruktsioonide ja 2 ning 3 korruse põrandakonstruktsioonide seisukorra tehniline audit vastavalt &nbsp;esitatud visuaalse ülevaatuse akti järeldusele (p. 4.1.). &nbsp;<br>Projektlahendused esitada vastavalt auditi järeldustele.<br>&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">&nbsp;<em>Lisa 1.</em> GGJ-5 seadme metallkonstruktsioonide, vahelagede ja põrandate visuaalse ülevaatuse akt.<br>&nbsp;<em>Lisa</em><em>&nbsp;2.</em> Hinnapakkumustabel<br>&nbsp;<em>Lisa</em><em>&nbsp;3.</em>&nbsp; &nbsp;Fotod<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">06.02.2023. &nbsp;<br>&nbsp;Hinnapakkumused esitada hinnapakkumustabelina – <em>lisa</em><em>&nbsp;2</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavtel tegevusliikidel.<br>Ekspertiisi tegevad spetsialistid peavad vastama kutsekvalifikatsiooni nõuetele:<br><em>diplomeeritud ehitusinsener – tase 7, ehitise audit</em><br><em>diplomeeritud ehitusinsener – tase 7, projekteerimine</em><br><em>&nbsp;</em><br>Pakkujal peab olema analoogiliste tööde kogemus vähemalt viimase 3 (kolme) aasta jooksul.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hinnapakkumus.</li><li>Juhul, kui pakkuja on ettevõtte territooriumil viimase kolme aasta jooksul töid juba teostanud, Tellijapoolne hinnang tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Tööde täitmise võimaliku tähtaja märgib Pakkuja pakkumuse esitamisel. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">26.01.2023 kell 10.00 VKG Oil AS peapääsla .<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja - tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br><strong>N.B</strong>. Objektiga tutvumiseks peavad pakkujad eelnevalt registreeruma hanke eest vastutava isiku juures.<br>Kõikidel konkursis osalejatel peab olema kiiver, kaitseprillid ning vastav tööriietus ja jalatsid, arvestades gaasirenegaatorite tootmishoone sisetingimusi.<br><br></td></tr></tbody></table><br><em>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.</em><br><em>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.</em><br><em>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.</em><br><em>&nbsp;</em><br><em>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina&nbsp;</em><br><em>+372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><em>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel</em><br><em><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a></em><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG Oil AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела‏‏‎‬‬‎‬‏‪‬‬‎‪‬‎‪‎‬‏‪</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;СПЦ , установка ГГС-5</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Технический &nbsp;аудит &nbsp;металлических балок перекрытий 1-го и 2-го этажей и металлического &nbsp;настила полов 2-го и 3-его этажей производственного здания установки ГГС-5<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">&nbsp; Ольга Лобовикова<br>Тел. (+372)56828928<br>е-mail: <a href="mailto:olga.lobovikova@vkg.ee">olga.lobovikova@vkg.ee</a><br>&nbsp;Антон Роговой<br>Тел. (+372)56886442<br>e-mail: <a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Выполнить технический аудит &nbsp;состояния металлических конструкций перекрытий 1-го и 2-го этажей и конструкций покрытия пола соответственно 2-го и 3-его этажей ,согласно &nbsp; &nbsp;представленнму заключению (п.4.1) акта визуального осмотра<br>Представить проектные решения ,в соответствии с выводами &nbsp;аудита.<br>&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">&nbsp;<em>Приложение 1.</em> Акт визуального осмотра металлических конструкций перекрытий и полов &nbsp;установки ГГС- 5<br>&nbsp;<em>Приложение 2.</em>Табель ценового предложения<br>&nbsp;<em>Приложение 3.</em>&nbsp; &nbsp;Фотографии<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top"><br>&nbsp;Ценовые предложения представить в виде &nbsp;табеля ценового предложения – <em>приложение 2</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Оферент должен иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR) по соответствующим видам деятельности.<br>Ответственные специалисты, которые будут выполнять экспертизу &nbsp;должен &nbsp;соответствовать kutsekvalifikatsiooni nõuetele:<br><em>diplomeeritud ehitusinsener –tase 7, ehitise audit</em><br><em>diplomeeritud ehitusinsener –tase 7 ,projekteerimine</em><br><em>&nbsp;</em><br>Оферент должен иметь опыт аналогичных работ не менее 3 (трех) последних лет.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>В случае если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика качества его работы и выполнения условий договора.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong></td><td valign="top">&nbsp;Возможный срок выполнения работ указывает Оферент при представлении предложения<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong></td><td valign="top"><br>Сбор на проходной VKG Oil AS в 10.<u>00</u> ч. 26.01.2023<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе<br><strong>N.B</strong>.Для ознакомления с объектом оференты должны предварительно зарегистрироваться у лица,ответственного за поставку.<br>Все участники должны иметь каску, защитные очки и соответствующую рабочую одежду и обувь, учитывая &nbsp;внутренние условия производственного здания газогенераторов.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><em>Цены просим представить без учета НСО.</em><br><br><em>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.&nbsp;</em><br><em>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.</em><br><em>По организационным вопросам обращайтесь:&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><em><br>Инна Ревякина</em><br><em>+ 372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><em><em>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.</em><br><em><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a></em></em><br><br><em>&nbsp;</em>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

06.02.2023

Avaldamise kuupäev:

23.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked