VKG Oil AS. Hingamiselundite isoleerivate hingamissüsteemide (CleanAIR® P või Sundström SR 99) ostmine ja hooldus./Закупка и обслуживание изолирующих систем защиты органов дыхания (CleanAIR® P или Sundström SR 99).

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td>VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td>Petroter tootmine, Kiviter tootmine<br></td></tr><tr><td><strong>Hanke nimetus</strong><br><br></td><td>Hingamiselundite isoleerivate hingamissüsteemide (CleanAIR® P või Sundström SR 99) ostmine ja hooldus<br></td></tr><tr><td><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees-&nbsp;</em><br></td><td>Tehn. info - Martin Sikk, tel. (+372) 5134330, e-mail: <a href="mailto:martin.sikk@vkg.ee">martin.sikk@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td>Avatud<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td>Hingamiselundite isoleeriv hingamissüsteem peab olema ettenähtud kahe inimese samaaegseks tööks ning sisaldama järgmiseid seadmeid:<br><br><ul><li>filtratsiooni plokk SR 99 või CleanAIR® Conditioner – 1 tk;</li><li>komplekt (täismask + voolik+ vöö koos reduktoriga) Sundström SR 200 Airline või komplekt (täismask SR-200 (või analoog) + voolik+ vöö koos reduktoriga CleanAIR® Pressure for Mask) – 2 tk;</li><li>õhuvoolik õhu juhtimiseks magistraalist filtrini, pikkusega 20 m – 1 tk;</li><li>õhuvoolik õhu juhtimiseks filtrist reduktorini, pikkusega 10 m (antistaatiline) – 2 tk;</li></ul><br>Süsteemid peaksid olema komplekteeritud voolikute ja adapteritega (koos kiirliitmikega), mis on vajalikud süsteemi täielikuks monteerimiseks. Komplekti kuuluvate seadmete materjalid peavad olema vastupidavad agressiivsete, keemiliste keskkondade suhtes ning nägema ette kaitset staatilise elektri eest.<br><br>Süsteemid peavad vastama EV seadusandlikele aktidele ning omama EL normidele vastavuse sertifikaate. Koos tarnega tuleb esitada toodete passid ja kasutusjuhendid. Pakkuja on kohustatud Kauba Hankijale üle andma laos, asukohaga - VKG Oil AS, Kohtla-Järve, Keemia 2.<br><br>Pakkumuses tuleb ära näidata nii komplekti maksumus kui ka komplekti koosseisu kuuluvate seadmete maksumus eraldi. Hinnad fikseeritakse lepingu kehtivusaja lõpuni. Leping sõlmitakse ilma konkreetsete kogusteta.<br><br>Isoleerivate hingamissüsteemide hooldus toimub vähemalt kord aastas või täiendava vajaduse korral sagedamini allüksuste poolt esitatud tellimuste alusel. VKG OIL AS allüksustes kasutatavate isoleerivate hingamissüsteemide spetsifikatsioon ja hooldatavate seadmete kogused on toodud Lisas 1.<br><br>Pakkumine peab sisaldama kõigi hoolduse käigus teostavate toimingute lühikirjeldust koos tööde ühikmaksumusega. Seadmete hoolduse tulemuste kohta väljastab Pakkuja kontrollakti, kus vajaduse korral fikseeritakse kontrolli käigus tuvastatud puudused.<br>Pakkuja võib esitada pakkumise ka ainult isoleerivate hingamissüsteemide soetamiseks või isoleerivate hingamissüsteemide hoolduse teostamiseks.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em><br><br></td><td>Lisa 1 Isoleerivate hingamissüsteemide arv allüksuste lõikes.<br></td></tr><tr><td><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td>06.01.2023<br></td></tr><tr><td><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td>Pakkujad peavad omama registratsiooni majandustegevusregistris (MTR).<br>Pakkujad peavad esitama seadmete hooldust/ kontrolli teostavate Pakkuja töötajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td>Madalaim hinnapakkumine.<br>Tarnitavate toodete/ teenuste tehniliste omaduste vastavus hanke tehnilistele tingimustele.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td>Lepingu kehtivusaeg kuni 31.12.2023 (Pakkuja poolse valmisoleku korral ka kuni 31.12.2024)<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‪‬‎‎‪‪‪‪‎‬‬‏‪‬‬‏</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td>Производство Petroter, производство Kiviter<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Закупка и обслуживание изолирующих систем защиты органов дыхания (CleanAIR® P или Sundström SR 99)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br><br></td><td valign="top">Техн. инфо - Martin Sikk, tel. (+372) 5134330, e-mail: <a href="mailto:martin.sikk@vkg.ee">martin.sikk@vkg.ee</a><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td>Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td>Каждая изолирующая система дыхания должна быть рассчитана на одновременную работу двух человек и включать в себя следующее оборудование:<br><ul><li>блок фильтрации Sundström SR 99 или CleanAIR® Conditioner - 1 шт.;</li><li>комплект (полнолиц. изолирующая маска + шланг + пояс с редуктором) Sundström SR 200 Airline или комплект (полнолиц. изолирующая маска SR-200 (или аналог) + шланг + пояс с редуктором CleanAIR® Pressure for Mask) - 2 шт.;</li><li>воздушный шланг для подвода воздуха от магистрали к фильтру, длина 20 м - 1 шт.;</li><li>воздушный шланг для подвода воздуха от фильтра к редуктору, длина 10 м (антистатичный) - 2 шт.</li></ul><br>Системы должны комплектоваться шлангами и необходимыми для полной сборки переходниками с быстроразъемными соединениями (БРС). Материалы входящего в изолирующие системы дыхания оборудования должны быть стойкими к агрессивным, химическим средам и предусматривать защиту <em>от статического электричества</em>.<br><br>Системы должны соответствовать законодательным актам ЭР и иметь сертификаты соответствия нормам ЕС. С поставкой необходимо предоставить паспорта на изделия и инструкции по использованию. Поставщик обязан передать Товар Заказчику на складе, расположенном по адресу - VKG Oil AS, Kohtla-Järve, Keemia 2.<br><br>В ценовом предложении необходимо указать как общую стоимость комплекта, так и стоимость оборудования, входящего в комплект отдельно. Цены фиксируются на весь период действия договора. Договор будет заключен без конкретных количеств.<br><br>Изолирующие системы дыхания обслуживаются не реже одного раза в год или, при необходимости, чаще на основании заявок подразделений. Технические характеристики изолирующих дыхательных систем, используемых в подразделениях VKG OIL AS, и количество обслуживаемого оборудования приведены в Приложении № 1.<br><br>Ценовое предложение Поставщика должно включать краткое описание всех операций, выполняемых во время технического обслуживания, вместе с отдельной стоимостью работ. По результатам проверки в обязанности Поставщика входит составление отчета технического обслуживания оборудования, в котором фиксируются недостатки, выявленные в ходе проверки.<br>Поставщик может подать ценовое предложение только на поставку изолирующих систем дыхания или на их обслуживание.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br></td><td>Приложение № 1 Количество изолирующих дыхательных систем по подразделениям.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td>06.01.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (MTR)<br>Оференты должны представить документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего техническое обслуживание / осмотр оборудования.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">1. Наименьшее ценовое предложение;<br>2. Соответствие технической характеристики Товара/ услуги к техническим условиям поставки<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><br></td><td valign="top">Срок действия Договора до 31.12.2023 года (при желании Поставщика до 31.12.2024).<br></td></tr></tbody></table><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

06.01.2023

Avaldamise kuupäev:

12.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked