VKG Oil AS. GGJ-5 seadme horisontaalse veegaasikülmiku Х-4 valmistamine ja vahetus. /Изготовление и замена горизонтального, водяного газохолодильника Х-4 на установке ГГС-5.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td>Põlevkivi ümbertöötlemise tsehh</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">GGJ-5 seadme horisontaalse veegaasikülmiku Х-4 valmistamine ja vahetus &nbsp; &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em></td><td>Anton Rogovoi<br>Tel.(+372) 56886442<br>e-mail: <a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><br></td><td>Avatud</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">GGJ-5 gaasikülmik kujutab endast &nbsp;tehnoloogilist aparaati kõrgusega 8990mm, pikkusega 5266mm, laiusega 2420mm, mis koosneb neljast sektsioonist 315 toruga, Ø 76*5, üldkaal ligikaudu 81,6 t. Külmiku toruvahelise ruumi töökeskkonnaks on generaatorgaas, aurud, kergkeskmine õli. Toruruumis tsirkuleerib tsirkulaarvesi. Arvutuslik temperatuur torudevahelises ruumis 150˚С, arvutuslik temperatuur toruruumis 60 ˚С. Toruruumis olev rõhk 2,5 Bar, hõrenemine torudevahelises ruumis 1300 mm Hg.<br><strong>Tööde mahus</strong><strong>:</strong><br><ul><li>uue gaasikülmiku valmistamine vastavlt lisatud joonistele (Lisa_1);</li><li>gaasikülmiku väljundtorustiku toe valmistamine ja montaaž (ülevaatus ja mõõtmised kohapeal);</li><li>vana külmiku X-4 demontaaž GGJ-5 seadmel;&nbsp;</li><li>uue külmiku montaaž;</li><li>monteeritud gaasikülmiku surveteim;</li></ul><strong>Üldtingimused ja nõuded</strong><strong>:</strong><br><ul><li>Töövõtja poolt tarnitud toote transportimine tööde täitmise kohta teostab tööde täitja;&nbsp;</li><li>Külmiku metallkonstruktsioonide värv peab vastama korrosioonivastasele kaitsele C4, pindade puhastustase Sa 2 ½ , värvikihi paksus vähemalt 240mkm (1*80 – krunt, 2*80 – värv), värv RAL7040;</li><li>Vajalikud tellingud ja mehhanismid, muud abivahendid Töövõtjalt;&nbsp;</li><li>Tööde täitmisel peab Täitja arvestama, et tööd toimuvad töötava tootmise ja tootmisseadmete tõrgeteta tingimustes;&nbsp;</li><li>Tööde täitmisel tuleb järgida ettevõttes kehtestatud ohutusmeetmeid. Rakendada kaitsemeetmeid töötava seadmestiku, seadmete ja kommunikatsioonide vigastuste vältimiseks; &nbsp;</li><li>Täitja peab tagama tööde käigus tekkinud prahi kogumise ja väljaveo edasiseks utiliseerimiseks. Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseadusele; &nbsp; &nbsp;</li><li>Valmistamisel ja montaažil kasutavatel materjalidel peavad olema EL sertifikaadid;&nbsp;</li><li>Tööde täitmisel tekkinud vanametalli peab välja vedama VKG AS territooriumil paiknevale vanametalli platsile;&nbsp;</li><li>Hinnapakkumus esitada hinnapakkumustabelina (Lisa_3);</li><li>Võtta arvesse külmiku täiendavad konstruktsioonid: täiendavad jäikusribid vastavalt lisatud joonisele &nbsp; (lisa_2);</li><li>Külmik valmistada ilma äärikuteta DN1200 gaasi sisendil ja väljundil (äärikuid DN1200 kasutatakse GGJ-5 olemasolevatel külmikutel), valmistada vaid harutorud kuni äärikuteni DN1200;</li><li>Tööde täitmiseks tagab Tellija kahe sisend ja väljundumbääriku DN 1200 montaaži/demontaaži</li><li>Lubatud on valmistada muu konstruktsiooniga gaasikülmikut, säilitades tööomadused ja mõõdud.</li><li>Tööde lõppedes peab Töövõtja esitama Tellijale toote passi, teostusdokumentatsiooni vastavate normide ja reeglitega;&nbsp;</li><li>Töövõtja tagab territooriumi igapäevase koristamise tööde käigus tekkinud prahist ja vanametallist. &nbsp;</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>P</em></td><td><ol><li>Lisa_1 – &nbsp;veegaasikülmiku joonis nr. 14649;</li><li>Lisa_2 – veekülmiku korpuse täiendava ribistamise joonis nr. &nbsp;RK-17-30-00;</li><li>Lisa_3 – Hinnapakkumustabel.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td>30.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">1. Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR);<br>2. Pakkujafirmal peab olema seadmete ja spetsialistide baas, mis lubab neid töid täita;<br>3. Pakkujafirmal peab olema taoliste tööde kogemus naftatööstuses;<br>4. Vaadatakse läbi vaid objekti ülevaatusel osalenud firmad.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim tööde täitmise hind hinnapakkumuses;&nbsp;</li><li>Vähimad tööde täitmise tähtajad;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">Objekti üleandmise tähtaeg - 20.september 2023.a.&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td>18.01.2023 &nbsp;kell 10.00 VKG Oil AS peapääsla<br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‬‎‪‬‪‪‪‪‎‏‪‪‎‬‪‪</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td>Сланцеперерабатывающий цех</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Изготовление и замена &nbsp;горизонтального, водяного газохолодильника Х-4 на установке ГГС-5.&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong> <em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em></td><td>Anton Rogovoi<br>Tel.(+372) 56886442<br>e-mail: <a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br><br></td><td>Открытая</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Газохолодильник ГГС-5 представляет собой &nbsp;технологический аппарат высотой 8990мм, длиной 5266мм, шириной 2420мм, состоящий из четырех секций по 315 трубок, Ø 76*5, общий вес приблизительно 81,6 тн. В межтрубном пространстве холодильника рабочей средой является генераторный газ, пары, легко-средняя смола. В трубном пространстве циркулирует оборотная вода. Расчетная температура в межтрубном пространстве 150˚С, расчетная температура в трубном пространстве 60 ˚С. Давление в трубном пространстве до 2,5 Bar, разрежение в межтрубном пространстве 1300 мм.вод.ст.<br><strong>В объем &nbsp;работ входит:</strong><br><ul><li>изготовление нового водяного газохолодильника согласно приложенным чертежам (Приложение_1);</li><li>изготовление и монтаж опоры под выходной трубопровод газохолодильника (осмотр и замеры по месту);</li><li>демонтаж старого холодильника Х-4 на установке ГГС-5;</li><li>монтаж нового холодильника;</li><li>опрессовка смонтированного газохолодильника;</li></ul><strong>Особые условия и требования:</strong><br><ul><li>Транспортировка изделия, поставляемого Подрядчиком, к месту работ производится исполнителем работ;</li><li>Покраска металлоконструкций холодильника должна соответствовать степени антикорозийной защиты С4, степень очистки поверхностей Sa 2 ½ , толщина покрасочного слоя не менее 240мкм (1*80 – грунт, 2*80 – краска), краска RAL7040;</li><li>Необходимые леса и механизмы, прочие вспомогательные механизмы предоставляет Подрядчик;</li><li>При выполнении работ Исполнитель должен учитывать, что работы должны производиться в условиях действующего производства и бесперебойного производственного оборудования;</li><li>При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные на предприятии. Необходимо принимать меры для защиты от возможного повреждения действующего оборудования, приборов и коммуникаций;</li><li>Исполнитель должен обеспечить сбор и вывоз на утилизацию мусора, образовавшихся в ходе работ. Строительный мусор вывозится Подрядчиком за пределы территории VKG AS, согласно требованиям Закона об отходах</li><li>Материалы, используемые при изготовлении и монтаже, должны иметь сертификаты ЕС;</li><li>Металлолом, образовавшийся при выполнении работ, должен вывозиться на специальную площадку для металлолома, расположенную на территории VKG AS;</li><li>Ценовое предложение предоставить в виде ценового табеля (Приложение_3);</li><li>Учесть дополнения конструкции холодильника: дополнительные рёбра жёсткости согласно приложенному чертежу (Приложение_2);</li><li>Изготовление холодильника учитывать без фланцев Ду 1200 по входу и выходу газа ( фланцы Ду 1200 используются существующие на холодильниках ГГС-5), изготавливать только патрубки до фланцев Ду1200;</li><li>Монтаж/демонтаж двух заглушек Ду 1200 по входу и выходу для выполнения работ обеспечивает Заказчик;</li><li>Допускается изготовление газохолодильника другой конструкции с сохранением рабочих характеристик и присоединительных размеров.</li><li>По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорт изделия, исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами;</li><li>Подрядчик обеспечивает ежедневную уборку территории от мусора и металлолома, образовавшихся в ходе работ.</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td><ol><li>Приложение_1 – Чертёж №14649 водяного газохолодильника;</li><li>Приложение_2 – Чертёж №RK-17-30-00 дополнительного оребрения корпуса водяного холодильника;</li><li>Приложение_3 – Табель ценового предложения.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td>30.01.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">1. Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR);<br>2. Фирма-оферент должна иметь базу с оборудованием и специалистами, позволяющими выполнить данную работу;<br>3. Фирма-оферент должна иметь опыт подобных работ в нефтехимической промышленности;<br>4. Будут рассматриваться только те фирмы, которые примут участие в осмотре объекта.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшая стоимость выполнения работ в ценовом предложении;</li><li>Наименьшие сроки выполнения работ;</li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">Срок сдачи объекта 20 сентября 2023 г.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong><br><br></td><td>18.01.2023 &nbsp;в &nbsp;10.00 главная проходная VKG Oil AS <br></td></tr></tbody></table><br><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.01.2023

Avaldamise kuupäev:

12.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked