VKG Oil AS. GGJ-4, 5 gaasigeneraatorite remonditööd 2023.a./Выполнение ремонтных работ по газогенераторам установок ГГС-4,5 в 2023 году.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Tehnika- ja remondijaoskond<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">GGJ-4, 5 gaasigeneraatorite remonditööd 2023.a.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Hanke eest vastutav isik (märkida WD´s)<br>Roman Upalev<br>tel. +372 56874645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a>&nbsp;<br>Objekti ülevaatuse eest vastutav isik Kiviter tootmise osas (Põlevkivi ümbertöötlemise tsehh):<br>Igor Mihhailov,<br>tel. (+372) 56943968, &nbsp;<br>е-mail:<a href="mailto:%20igor.mihhailov@vkg.ee">&nbsp;igor.mihhailov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">GGJ- 4, 5 gaasiseadmete remonditööde täitmine Lisas 1 märgitud mahus ja tingimustel. &nbsp;<br><em>GGJ-5 gaasigeneraatorite remonditööde täitmise võimalik režiim - ühes vahetuses, kahes- või kolmes vahetuses</em><em>.</em><em>&nbsp;&nbsp;</em><br><em>GGJ-4 gaasigeneraatorite remonditööde täitmise režiim - ühes vahetuses</em><em>.</em><br>Tellija garanteerib Töövõtjale GGJ-5 12-ne gaasigeneraatori töömahu 2023.aastal plaaniliste seiskamiste ajal vastavalt defektaruannetele (vt. Lisa 1 p. 2).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>P</em><br><br></td><td valign="top">Tööde mahud ja täitmise tingimused.<br>GGJ-4 seadme gaasigeneraatori remondi defektaruanne.<br>GGJ-5 seadme gaasigeneraatori remondi defektaruanne.<br>Töövõtjate VKG territooriumile sissesõitmise kord ja rikkumiste tuvastamine. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">19.12.2022. &nbsp;<br>Hinnapakkumus esitada vastavalt GGJ-4, GGJ-5 defektaruannetele (Lisa 2, 3). Hinnapakkumuste ettevalmistamisel kasutada kindlasti juurdelisatud vorme.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).<br>Pakkujafirmal peab olema seadmete, töövahendite ja vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide baas, mis lubab nimetatud töid täita.<br>Pakkujafirmal peab olema tuletööde, gaasiseadmetel ja rõhu all töötavate mahutite tegevusluba.<br>Läbi vaadatakse vaid nende firmade pakkumused, kes osalevad objekti ülevaatusel.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><strong>Tööde täitmise vähimad tähtajad</strong>.<br>Hinnapakkumuses märkida tööde teostamise vähim hind.<br>Kvalifikatsioonitingimuste täitmine (jagu 9).<br>&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Tööd toimuvad Tellija eraldi tellimuste alusel 2023.a. jooksul, s.t. kuni 31.12.2023.a. lepingu pikendamise võimalusega kuni 1 aastaks tingimuste muutusteta.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">09.12.2022 jkell 10.00 .<br><strong>Kiviter (GGJ-4, 5) alljaoskondade objektidega tutvumiseks tuleb registreeruda e-posti teel <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a> tutvumisele eelneval päeval kuni kella 17.00. Kirjas märkida ees- ja perenimi ning firma nimetus.&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td></tr></tbody></table><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‪‬‎‎‪‪‪‪‎‬‬‏‪‬‬‏</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Участок техники и ремонта</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Выполнение ремонтных работ по газогенераторам установок ГГС-4,5 в 2023 году<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Ответственный за поставку (указать в WD)<br>Roman Upalev<br>tel. +372 56874645<br>e-mail: <a href="mailto:roman.upalev@vkg.ee">roman.upalev@vkg.ee</a>&nbsp;<br>Ответственный за осмотр объекта по части производства Kiviter (СПЦ):<br>Igor Mihhailov,<br>tel. (+372) 56943968, &nbsp;<br>е-mail:<a href="mailto:%20igor.mihhailov@vkg.ee">&nbsp;igor.mihhailov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Выполнение ремонтных работ по газогенераторам установок ГГС-4,5 в объеме и на условиях, указанных в Приложении 1.<br><em>Возможный режим выполнения работ по ремонту г/генераторов ГГС-5 – односменный, двух- или трехсменный.</em><br><em>Режим выполнения работ по ремонту г/генераторов ГГС-4 – односменный.</em><br>Заказчик гарантирует Подрядчику объём работ по 12-ти газогенераторам установки ГГС-5 в 2023г. во время плановых остановок согласно дефектным ведомостям (см. п. 2 приложения 1)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Объемы и условия выполнения работ.<br>Дефектная ведомость на ремонт газогенератора установки ГГС-4.<br>Дефектная ведомость на ремонт газогенератора установки ГГС-5.<br>Порядок въезда подрядчиков на территорию VKG и установления нарушений.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Предоставить предложение через 7 календарных дней после ознакомления с объектом.<br>Ценовое предложение представить в соответствии с дефектными ведомостями ГГС-4, ГГС-5 (Приложения 2,3). При подготовке ценовых предложений обязательно использовать приложенные формы.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR).<br>Фирма-оферент должна иметь базу с оборудованием, инструментами и специалистами необходимой квалификации, позволяющими выполнить указанные работы.<br>Фирма-оферент должна иметь свидетельства о праве производства огневых работ, работ на газовых установках и сосудах, работающих под давлением.<br>Будут рассматриваться предложения только от фирм, которые примут участие в осмотре объекта.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><strong>Наименьшие сроки</strong> выполнения работ.<br>Наименьшая стоимость выполнения работ в ценовом предложении.<br>Выполнение условий квалификации (раздел 9).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Работы проводятся по отдельным заявкам Заказчика в течение 2023 года, то есть до 31.12.2023г. с возможностью продления договора без изменения условий на 1 год.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">09.12.2022 , 10.00<br><strong>Для ознакомления с объектами подразделений&nbsp;</strong><strong>Kiviter</strong><strong>&nbsp;(ГГС-4,5) необходимо зарегистрироваться по электронной почте&nbsp;</strong><strong>roman</strong><strong>.</strong><strong>upalev</strong><strong>@</strong><strong>vkg</strong><strong>.</strong><strong>ee</strong><strong>&nbsp;до 17.00 дня, предшествующего дню ознакомления. В письме указать имя, фамилию и название фирмы.</strong><br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

19.12.2022

Avaldamise kuupäev:

06.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked