VKG Oil AS. Generaatorõlide destillatsiooniseadme termosetisti A-14 vana teenindusplatsi demontaaž ja uue montaaž./Демонтаж старой и монтаж новой площадки обслуживания термоотстойника А-14 на установке ДГМ.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Keemiatsehh<br>Generaatorõlide destillatsiooniseade<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Generaatorõlide destillatsiooniseadme termosetisti A-14 vana teenindusplatsi demontaaž ja uue montaaž.<br>&nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br></td><td valign="top">Sergei Avsjukevitš<br>tel. +372 53469040<br>е-mail: <strong><a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a></strong><br><br>Aleksandr Belonin<br>tel. +372 5664 2401<br>е-mail: <strong><a href="mailto:aleksandr.belonin@vkg.ee">aleksandr.belonin@vkg.ee</a></strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Tööd teha vastavalt <strong>tööprojektile 410.000.000<br></strong></li><li>Teha Generaatorõlide destillatsiooniseadme termosetisti A-14 vana teenindusplatsi demontaaž ja uue montaaž. &nbsp;</li><li>Töid vahetult termosetistil А-14 tehakse Generaatorõlide destillatsiooniseadme plaanilise seiskamise ajal 22.juuli kuni 26.juuli 2022.a. Ettevalmistustööd ja vundamendi valamine tuleb teha enne montaaži alustamist. &nbsp;</li><li>Täiendavad nõuded:</li></ol><br><ul><li>Täitja peab järgima Tellija juures kehtivaid ohutustehnika juhendeid, sätteid ja reegleid.</li><li>Tööde käigus tuleb ette näha meetmed, mis tagaksid nii seadmestiku ohutu montaaži, kui ka tehnoloogilise seadmestiku ohutu ja takistusteta töö.</li><li>Tööde tegemisel peab Töövõtja tagama meetmed tehnoloogilise seadmestiku, kommunikatsioonide ja mõõtevahendite võimalike kahjustuste eest.</li><li>Generaatorõlide destillatsiooniseade kuulub „A“ kategooria kõrgenenud ohuklassi ning omab oma koosseisus tuleohutuse „3“ klassi ja plahvatusohu „1“ ja „2“ klassi objekte.</li><li>Täitja peab järgima Tellijal kehtivaid ohutustehnika juhendeid, sätteid j a reegleid.</li><li>Tööde tegemisel peab Töövõtja tagama meetmed tehnoloogilise seadmestiku, kommunikatsioonide ja mõõtevahendite võimalike kahjustuste eest.</li><li>Töövõtja peab tagama tööde tegemise kohas oleva territooriumi koristuse.</li><li>Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseadusele.</li><li>Tööde käigus tekkinud vanametall tuleb vedada VKG AS territooriumil asuvale vanaraua kogumisplatsile. &nbsp;</li><li>Töid teha kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate normide ja eeskirjadega.</li><li>Töid &nbsp;tehakse töötavas ettevõttes.</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em><br></td><td valign="top"><ol><li>Tööprojekt 410.000.000.</li><li>Hinnapakkumustabel.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">21.06.2022.<br>Hinnapakkumus esitada tabelina vastavalt lisas toodud tabelile, milles märkida iga tööliigi kulud eraldi.<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">1. &nbsp;Pakkuja &nbsp;peab olema registreeritud Majandustegevuse registris &nbsp;(MTR) vastavatel tegevusliikidel.<br>2. &nbsp;Pakkujafirmal peab olema tuletööde, gaasiseadmetel tehtavate tööde luba.<br>3. &nbsp;Alltöövõtufirmade teenuste kasutamisel peab pakkuja esitama alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top">Majanduslikult soodsam pakkumine.<br>Tööde täitmise tähtaeg.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">20.07.2022 - 24.07. 2022.a.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">&nbsp; <strong>15.06.2022.</strong>&nbsp; &nbsp;Kogunemine VKG Oil generaatorõlide destillatsiooniseadmel kell 10.00.<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks. &nbsp;<br><strong>N.B</strong>. Objektiga tutvumiseks peavad &nbsp;pakkujad ennast eelnevalt registreerima hanke eest vastutava isiku juures.<br>&nbsp;е-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br>Kõikidel osalejatel peab olema kiiver, kaitseprillid, vastav tööriietus (pikkade käistega jope ja pikad püksid), kinnised jalatsid.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‪‎‪‏‪‪‪‎‎‪‪‎‪‪‪‬‎</a><br><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br></td><td valign="top">Химический цех.<br>Установка ДГМ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Демонтаж старой и монтаж новой площадки обслуживания термоотстойника А-14 на установке ДГМ.<br>&nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em><br></td><td valign="top">Сергей Авсюкевич<br>Тел. +372 53469040<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br>Александр Белонин<br>Тел. +372 5664 2401<br>е-mail: <strong><a href="mailto:aleksandr.belonin@vkg.ee">aleksandr.belonin@vkg.ee</a></strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td valign="top">Открытая поставка.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Работы выполняются согласно рабочему проекту №410.000.000</li><li>Выполнить демонтаж старой и монтаж новой площадки обслуживания термоотстойника А-14 на установке ДГМ.</li><li>Работы непосредственно на А-14 выполняются в период плановой остановки ДГМ с 22 июля по 26 июля 2022 года. Подготовительные работы и обустройство фундамента, должны быть выполнены до начала монтажа.</li><li>Дополнительные требования:</li></ol><br><ul><li>Исполнитель должен соблюдать действующие у Заказчика инструкции, положения и правила техники безопасности.</li><li>Необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие как безопасное производство работ по монтажу оборудования, так и безопасную и бесперебойную работу технологического оборудования.</li><li>При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить меры по защите технологического оборудования, коммуникаций и приборов от возможных повреждений.</li><li>Установка ДГМ &nbsp;относится к производственному объекту повышенной опасности категории “A”; имеет в своём составе зоны класса пожароопасной “3” и взрывоопасности “1” и “2”.</li><li>Исполнитель должен соблюдать действующие у Заказчика инструкции, положения и правила техники безопасности.</li><li>При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить меры по защите технологического оборудования, коммуникаций и приборов от возможных повреждений.</li><li>Подрядчик должен обеспечить уборку территории в местах проведения работ.</li><li>Строительный мусор вывозится Подрядчиком за пределы территории VKG AS, согласно требованиям Закона, об отходах.</li><li>Металлолом, образовавшийся при выполнении работ, должен вывозится на специальную площадку для металлолома, расположенную на территории VKG AS.</li><li>Работы выполнить в соответствии с действующими в Эстонской Республике нормами и правилами.</li><li>Работы выполняются на действующем предприятии.</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top"><ol><li>Рабочий проект № 410.000.000.</li><li>Табель ценового предложения.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td valign="top">21.06.2022<br>Ценовое предложение должно быть представлено в виде таблицы, в соответствии с приведенным в приложении табелем ценового предложения с разбивкой затрат по видам работ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td valign="top">1. &nbsp;Оферент должен иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR) по соответствующим видам деятельности.<br>2. &nbsp;Фирма-оферент должна иметь свиде-тельства о праве производства огневых работ, работ на газовых установках.<br>3. &nbsp;В случае использования услуг субподрядной организации оферент обязан предоставить перечень субподрядных фирм, также имеющих регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Экономически наиболее выгодное предложение.<br>Срок выполнения работ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br></td><td valign="top">20.07.2022 - 24.07. 2022 года.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong><br></td><td valign="top"><strong>15.06.2022.</strong> Сбор на установке ДГМ VKG Oil AS в 10:00 часов.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объёмов работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br><br><strong>N.B</strong>. Для ознакомления с объектом оференты должны предварительно зарегистрироваться у лица ответственного за поставку.<br>&nbsp;е-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br>Все участники должны иметь каску, защитные очки, соответствующую рабочую одежду (куртка с длинными рукавами и длинные брюки), использовать обувь закрытого типа.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.06.2022

Avaldamise kuupäev:

10.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked