VKG Oil AS. Elektrisoojenduse projekteerimine ja uue soojusisolatsiooni montaaž RKEÕS torustikel / Проектирование, монтаж электрообогрева, монтаж новой теплоизоляции на трубопроводах установки ПТЛСО

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table><tbody><tr><th align="left" valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus: &nbsp;<br></th><td>•Gaasikondensaadi äravoolutorustik üldisest torustikust mahutisse R-122 ja soojusvahetist T-126 mahutisse E-122 &nbsp;<br>•Mahuti Е-10 hingamistorustik<br>- - -<br>•Трубопровод слива газового конденсата с общего трубопровода в емкость Е-122 и с теплообменника Т-126 в емкость Е-122<br>•Трубопровод дыхания емкости Е-10<br>- - -<br><br>1. Elektrisoojenduse projekteerimine, uue soojusisolatsiooni montaaž RKEÕS torustikel. Nimetatud torustikud on mõeldud mahutite hingamiseks ja gaasikondensaadi ärajuhtimiseks torustikest mahutisse; &nbsp;<br>2. Torustikus ülalhoitav temperatuur +5 С.<br>3. Elektrisoojendusele esitatavad nõuded märgitud Lisas 3. &nbsp;<br>4.Isolatsioonmaterjal peab vastava kasutustingimustele ning need määrab projekteerija; &nbsp;<br>5.Isolatsiooni kate: •Tsingitud teraslehed; •Isekeermestuvate kruvidega kinnitamine; •Sulgarmatuuril ja äärikupaaridel eemaldatavad kastid klõpsudega;<br>6.Vajalikud mehhanismid ja tellingud Töövõtjalt; &nbsp; 7.Garantii tehtud töödele – 2 aastat;<br>8.Enne tööde algust tuleb eelnev projekt kooskõlastada Tellijaga. &nbsp;<br>9.Tööd toimuvad töötaval seadmel ja töötavatel torustikel umbes 5 m kõrgusel maapinnast. &nbsp;<br>10.Tööde graafik kooskõlastada Tellijaga;<br>11.Täitja peab järgima Tellijal kehtivaid ohutustehnika juhendeid, sätteid ja reegleid. &nbsp;<br>12.Tööde täitmisel peab Töövõtja tagama tehnoloogilise seadmestiku, kommunikatsioonide ja seadmete kaitsemeetmed võimalike kahjustuste eest; &nbsp; 13.Töövõtja peab tagama territooriumi koristuse tööde tegemise kohas; &nbsp;<br>14.Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele; &nbsp;<br>15.Tööde tegemise ajal moodustunud vanaraud tuleb välja vedada VKG AS territooriumil paiknevale vanaraua platsile; &nbsp;<br>16.Hinnapakkumuses märkida: •Üldhind; •Projekti hind; •Elektrisoojenduse hind ja soojustuskaabli tüüp; &nbsp; •Soojusisolatsiooni hind; •Uue isolatsiooni montaaži hind; •Vana elektrisoojenduse ja isolatsiooni demontaaži hind; &nbsp;<br>17.Olemasolul märkida alltöövõtufirmad; &nbsp;<br>18.Märkida tasumise tingimused ja tähtajad; &nbsp; 19.Märkida tööde täitmise tähtajad;<br>20.Korraldada käivitus-seadistustööd;<br>21.Märkida garantiiaeg;<br>- - - -<br>1.Проектирование, монтаж электрообогрева, монтаж новой теплоизоляции на трубопроводах установки ПТЛСО. Данные трубопроводы служат для дыхания емкостей и слива газового конденсата из трубопроводов в емкость;<br>2.Температура поддержания трубопровода +5 С. 3.Требования к электрообогреву обозначены в Приложении №3<br>4.Изоляционный материал должен соответствовать условиям эксплуатации и определяется проектировщиком;<br>5.Покрытие изоляции: •Оцинкованные стальные листы; •Крепление саморезами; •На запорной арматуре и фланцевых парах съёмные короба на защёлках;<br>6.Необходимые механизмы и леса предоставляет Подрядчик;<br>7.Гарантийный срок на выполненные работы – 2 года;<br>8.Перед началом работ предварительные проект необходимо согласовать с Заказчиком<br>9.Работы производятся на действующей установке и на действующих трубопроводах на высоте примерно до 5 м от поверхности земли<br>10.график проведения работ согласовывать с Заказчиком;<br>11.Исполнитель должен соблюдать действующие у Заказчика инструкции, положения и правила техники безопасности;<br>12.При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить меры по защите технологического оборудования, коммуникаций и приборов от возможных повреждений;<br>13.Подрядчик должен обеспечить уборку территории в местах проведения работ; 14.Строительный мусор вывозится Подрядчиком за пределы территории VKG AS, согласно требованиям Закона об отходах;<br>15.Металлолом, образовавшийся при выполнении работ, должен вывозиться на специальную площадку для металлолома, расположенную на территории VKG AS;<br>16.В ценовом предложении указать: •Общую стоимость; •Стоимость проекта; •Стоимость электрообогрева и тип нагревательного кабеля; •Стоимость теплоизоляции; •Стоимость монтажа новой изоляции; •Стоимость демонтажа старого электрообогрева и изоляции;<br>17.Указать субподрядные организации, если такие имеются;<br>18.Указать условия и сроки оплаты;<br>19.Указать сроки выполнения работ; 20.Произвести пуско-наладочные работы; 21.Указать гарантийный срок;<br></td></tr></tbody></table><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong></td><td valign="top"><ol><li>Lisa 1</li><li>Lisa 2</li><li>Lisa 3</li><li>Hinnapakkumustabel.</li></ol><br><ol><li>Приложение №1</li><li>Приложение №2</li><li>Приложение №3</li><li>Ценовой табель. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;‏‏‎‬‪‬‪‪‎‎‏‏‬‎‎‬‬‎‎‎</li></ol></td></tr></tbody></table><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Kogunemine VKG OIL AS pääslas aadressil Kohtla-Järve, Keemia 2.<br>Palume pakkujafirmade esindajatel enne tutvumist edastada hanke eest vastutavatele isikutele isiklik info pakkujafirmade esindajate registreerimiseks ja VKG OIL AS territooriumile läbipääsuloa vormistamiseks. &nbsp;<br>Isikliku info all mõistetakse:<br>1) ees- ja perenimi;<br>2) esindatava ettevõtte nimetus.<br>NB!<br>- Objekti ülevaatus &nbsp;on võimalik vaid keha täielikult kaitsvas firma tööriietuses, kinnistes jalatsites, kiivris ja kaitseprillides.<br>ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMISE KORRAL FIRMA ESINDAJAID OBJEKTIGA TUTVUMISELE EI LUBATA.<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja –tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br>- - -<br>Сбор на проходной VKG OIL AS по адресу Kohtla-Jarve, Keemia 2.<br>Просим представителей фирм-оферентов до ознакомления передать личную информацию лицам, ответственным за поставку, для регистрации представителей фирм оферентов и оформления пропуска на территорию VKG OIL AS.<br>Под личной информацией понимается следующее:<br>1) Имя и Фамилия;<br>2) Наименование представляемой организации.<br>NB!<br>- Осмотр объекта возможен только в рабочей форменной одежде, полностью закрывающей поверхность тела, закрытой обуви, каске и защитных очках.<br>ПРИ ОТСУТСТВИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТОМ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><table><tbody><tr><th align="left" valign="middle">&nbsp;Pakkumiste esitamise tähtaeg: &nbsp;</th><td>24.11.2022 17:00&nbsp;</td></tr></tbody></table><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">2022.a. november-detsember</td></tr></tbody></table><br><br><table><tbody><tr><th align="left" valign="top">&nbsp;Pakkumiste hindamise kriteeriumid: &nbsp;<br></th><td>1.Vähim hind;<br>2.Tööde täitmise tähtaeg;<br>3.Juhul, kui Pakkuja &nbsp;on ettevõtte territooriumil 3 viimase aasta jooksul töid juba teostanud, Tellijapoolne hinnang tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele.<br><br>1.Наименьшая стоимость;<br>2.Срок выполнения работ;<br>3.В случае, если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика, качества его работы и выполнения условий договора.<br></td></tr></tbody></table><br><table><tbody><tr><th align="left" valign="top">Kvalifitseerumise tingimused: &nbsp;<br></th><td>1.Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel: &nbsp;<br>2.Alltöövõtufirmade teenuste kasutamisel peab pakkuja esitama alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).<br><br>1.Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (MTR) по следующим видам деятельности: •Ehitamine: üldehituslik ehitamine.<br>2.В случае услуг субподрядной организации оферент предоставляет перечень субподрядных фирм, которые также должны иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (MTR) по соответствующим видам деятельности.<br><br></td></tr></tbody></table><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Artur Rosi – RKEÕS juhi asendaja<br>Tel.(+372) 5234799<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:artur.rosi@vkg.ee">artur.rosi@vkg.ee</a><br><br>Aleksandr Fedotov – RKEÕS juht<br>Tel.(+372) 56945818<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:alexander.fedotov@vkg.ee">alexander.fedotov@vkg.ee</a></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<strong><br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a></strong>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

24.11.2022

Avaldamise kuupäev:

16.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked