VKG Oil AS. Elektrisoojenduse montaaž vaakumsüsteemi ВН-201/1,2 torustikel ja aparaatidel./Монтаж электрообогрева на трубопроводах и аппаратах вакуумной системы ВН-201/1,2

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td>Petroter I, II tsehh, Petroter I seade</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td>Elektrisoojenduse montaaž vaakumsüsteemi ВН-201/1,2 torustikel ja aparaatidel<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em></td><td>A.Zverev, tel. (+372) 56255065,<br>е-mail: <a href="mailto:aleksei.zverev@vkg.ee">aleksei.zverev@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td>Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td><strong>Eritingimused ja nõuded</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br>Tööde tegemisel tuleb arvestada, et tööd toimuvad töötava tootmise ja tootmisseadmestiku katkematu töö tingimustes.<br>Tööde täitmisel tuleb järgida ettevõttes kehtestatud ohutusmeetmeid. Rakendada meetmed töötava seadmestiku, seadmete ja kommunikatsioonide võimaliku kahjustumise vältimiseks. &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br><em>.</em></td><td>Lisa 1 – Tehniline ülesanne</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td>23.01.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td>Konkursile lubatakse pakkujad, kellel on vähemalt 5 aastane taolist liiki tööde kogemus.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td>Vähim hinnapakkumine;<br>Tööde mahu ja tootmistööde spetsiifikaga tutvumine kohapeal.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td>2023 veebruar<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td>16.01.2023 kell 10.00. <em>VKG OIL</em><span>&nbsp;</span>AS<span>&nbsp;</span><em>pääsla</em><span>&nbsp;</span><br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‬‎‪‪‎‏‎‎‎‏‎‎‎‏‪‬</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td>Цех Petroter I, II, установка Petroter I</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td>Монтаж электрообогрева на трубопроводах и аппаратах вакуумной системы ВН-201/1,2<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong> <em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em><br><br></td><td>А. Зверев, tel. (+372) 56255065,<br>е-mail: <a href="mailto:aleksei.zverev@vkg.ee">aleksei.zverev@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br><br></td><td>Открытая поставка</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td><strong>Особые условия и требования</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br>При выполнении работ необходимо учитывать, что работы должны проводиться &nbsp;в условиях действующего производства и &nbsp;бесперебойной работы производственного оборудования.<br>При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные на предприятии. Необходимо принимать меры для защиты от возможного повреждения действующего оборудования, приборов и коммуникаций.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br><br></td><td>Приложение 1 - Техническое задание</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td>К участию в конкурсе допускаются оференты, имеющие опыт проведения подобного вида работ не менее 5 лет<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td>Наименьшее ценовое предложение;<br>Ознакомление по месту с объемом и спецификой производства работ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td>февраль 2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong></td><td>16.01.2023 в 10.00. проходная <em>VKG OIL</em> AS <br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

23.01.2023

Avaldamise kuupäev:

11.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked