VKG OIl AS. Destillatsioonijäägi täiendava jahutussõlme põhiprojekti väljatöötamine./Разработка основного проекта узла дополнительного охлаждения остатка дистилляции.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td>Keemiatsehh, generaatorõlide destilleerimisseade&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Destillatsioonijäägi täiendava jahutussõlme põhiprojekti väljatöötamine &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Aleksandr Belonin +37256642401<br>e-mail: <a href="mailto:aleksandr.belonin@vkg.ee">aleksandr.belonin@vkg.ee</a><br>Sergei Avsjukevitš<br>tel. +372 53469040<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br><br></td><td valign="top">Avatud hange</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td><td>Põhiprojekt tuleb välja töötada projekteerimise tehnilise ülesande põhjal.<br>Projekt peab vastama EV kehtiva normdokumentatsiooni nõuetele.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em></td><td><ol><li>Projekteerimisülesanne</li></ol>Vajadusel (päringul) esitatakse täiendavad materjalid. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td>28.11.2022&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimise tingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).<br>Pakkujatel peab olema analoogiliste tööde kogemus.<br>Lisas toodud mõõdud kannavad informatiivset iseloomu, enne objekti projekteerimist mõõdistused kohustuslikud.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vähim hinnapakkumus;<br>Tööde täitmise tähtaeg.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br><br></td><td>30.01.2023.a. või märkida oma aeg &nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td>Objektiga tutvumise aeg &nbsp;<strong>15.11.2022 kell 10.00.</strong><br>Kogunemine VKG OIL AS pääslas aadressil Kohtla-Järve, Keemia 2.<br>Palume pakkujafirmadel enne tutvumist edastada isiklik info hanke eest vastutavatele isikutele pakkujafirmade esindajate registreerimiseks ja VKG OIL AS territooriumile loa vormistamiseks.<br>Isikliku info all mõistetakse järgmist:<br><br>1) ees- ja perenimi;<br>2) Esindatava ettevõtte nimetus.<br><br>NB!<br>Objekti ülevaatus on võimalik vaid keha täielikult katvas firma tööriietuses, kinnistes jalatsites, kiivris ja kaitseprillides.<br>ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMISEL FIRMADE ESINDAJAID OBJEKTIGA TUTVUMISELE EI LUBATA.<br>Pakkujad peavad tuvuma objektiga kohapeal töömahtude ja – tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br><br><br><table border="0"><tbody><tr><td><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‪‪‎‬‬‎‎‎‪‬‎‬‎‎‬‎</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td>Химический цех, установка дистилляции генераторных масел</td></tr><tr><td><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Разработка основного проекта узла дополнительного охлаждения остатка дистилляции.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Александр Белонин +37256642401<br>e-mail: <a href="mailto:aleksandr.belonin@vkg.ee">aleksandr.belonin@vkg.ee</a><br>Сергей Авсюкевич<br>Тел. +372 53469040<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td>Разработка основного проекта должна быть выполнена на основе технического задания на проектирование.<br>Проект должен отвечать требованиям нормативной документации, действующей в ЭР.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td><ol><li>Задание на проектирование</li></ol>При необходимости (по запросу) предоставляются дополнительные материалы.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td>28.11.2022</td></tr><tr><td><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR).<br>Оференты должны иметь опыт аналогичных проектных работ.<br>Указанные размеры в приложениях носят информативный характер, перед проектированием объекта обязательны замеры.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Наименьшее ценовое предложение;<br>Срок выполнения работ.</td></tr><tr><td><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td>30.01.2023 г. или указать свой срок<br><br></td></tr><tr><td><strong>Время ознакомления с объектом</strong></td><td>Время ознакомления с объектом <strong>15.11.2022 , 10.00.</strong><strong></strong><br>Сбор на проходной VKG OIL AS по адресу Kohtla-Jarve, Keemia 2.<br>Просим представителей фирм-оферентов до ознакомления передать личную информацию лицам, ответственным за поставку, для регистрации представителей фирм оферентов и оформления пропуска на территорию VKG OIL AS.<br>Под личной информацией понимается следующее:<br>1) Имя и Фамилия;<br>2) Наименование представляемой организации.<br>NB!<br>Осмотр объекта возможен только в рабочей форменной одежде, полностью закрывающей поверхность тела, закрытой обуви, каске и защитных очках.<br>ПРИ ОТСУТСТВИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТОМ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

28.11.2022

Avaldamise kuupäev:

10.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked