VKG OIL AS. 2 lahtikerija korpuse valmistamine ja tarne Petroter tootmisele./Изготовление и поставка корпусов раскручивателей в количестве 2 штук для производства Petroter

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus &nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Petroter tootmine</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">2 lahtikerija korpuse valmistamine ja hange Petroter tootmisele<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Roman Handin<br>tel. (+372) 5688 1051<br>е-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br>Sergei Plistkin,<br>tel. (+372) 5343 4774,<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong><u>Valmistada lahtikerijate korpused - 2 varianti &nbsp;</u></strong><br><br><strong>1 Variant&nbsp;</strong><u>(1&nbsp;</u><u>tk</u><u>.)</u><strong>:</strong><br>1) Valmistada lahtikerija koprus vastavalt joonise TP-20-23-00 nõuetele (lisa 1).<br>Bimetall Tellijalt. Lahtikerija kopruse valmistamisel arvestada asjaoluga, et sisend- ja väljundäärikud tuleb rihtida kohapeal, mistõttu tuleb edasiseks rihtimiseks sisendäärik pos. 8 paigaldada &nbsp;haaratsitele. Pos. 10, pos. 11 ning väljundäärik pos. 13 tarnida korpusest eraldi (ilma keevisliideseta lahtikerija korpusele).<br>2) Valmistada tolmukambri väljundäärik vastavalt joonise RK-P3-12.8-PK-01-14 nõuetele (lisa 5).<br><br><strong>2 Variant&nbsp;</strong><u>(1 tk.)</u><strong>:</strong><br>1) Valmistada lahtikerija koprus vastavalt joonise TP-21-13-01 nõuetele (lisa 2).<br>Bimetall Tellijalt. Lahtikerija kopruse valmistamisel arvestada asjaoluga, et sisend- ja väljundäärikud tuleb rihtida kohapeal, mistõttu tuleb edasiseks rihtimiseks sisendäärik pos. 8 paigaldada &nbsp;haaratsitele. Pos.11, pos.12, samuti väljundäärik pos. 10 tarnida korpusest eraldi &nbsp; &nbsp;(ilma keevisliideseta lahtikerija korpusele).<br>2) Valmistada tolmukambri väljundäärik vastavalt joonise RK-P3-12.8-PK-01-14 nõuetele (lisa 5).<br>Hinnapakkumuses tuleb märkida valmistamise tähtaeg peale materjali (bimetall) kättesaamist Tellijalt. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa 1 - Lahtikerija korpuse joonis TP-20-23-00.<br>Lisa 2 - Lahtikerija korpuse joonis TP-21-13-01<br>Lisa 3 - Tutsi joonis DN50 PN 16 TP-20-23-12<br>Lisa 4 - Tutsi joonis DN50 PN 16 RK-P3-11.32-RUK-04<br>Lisa 5 – Tolmukambri ääriku joonis RK-P3-12.8-PK-01-14 &nbsp;<br>Lisa 6 – Tabel hinnapakkumuse esitamiseks.<br>Konkursi võitjale antakse üle jooniste täispakett.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">&nbsp;28.06.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Vaadatakse läbi vaid hinnapakkumustabeli täitnud pakkujad (lisa 6).<br><br>Pakkuja peab kasutavate materjalide kohta esitama vastavad sertifikaadid.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Vähim summa hinnapakkumuses;<br>Garantii tarnitavale toodangule;<br>Vähimad tarneajad;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Mitte üle 2 (kahe) kuu peale materjali (bimetalli) üleandmist Tellijalt Töövõtjale. &nbsp;<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</a>.<br><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Производство Petroter</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка корпусов раскручивателей в количестве 2 штук для производства Petroter<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong> <em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em></td><td valign="top">Роман Хандин<br>Тел. (+372) 5688 1051<br>е-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br>Сергей Плисткин,<br>Тел. (+372) 5343 4774,<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top"><strong><u>Необходимо изготовить корпуса раскручивателей – 2 варианта.</u></strong><br><br><strong>Вариант 1&nbsp;</strong><u>(1 шт.)</u><strong>:</strong><br>1) Изготовить корпус раскручивателя согласно требованиям чертежа TP-20-23-00(приложение 1).<br>Биметалл со стороны Заказчика. При изготовлении корпуса раскручивателя необходимо учесть, что входной и выходной фланцы необходимо выставлять по месту, поэтому для дальнейшего выставления, входной фланец поз. 8 необходимо установить на прихватки. Поз.10, поз.11, а также выходной фланец поз.13 поставить отдельно от корпуса (без сварного соединения к корпусу раскручивателя).<br>2) Изготовить выходной фланец пылевой камеры согласно требованиям чертежа RK-P3-12.8-PK-01-14 (приложение 5).<br><br><strong>Вариант 2&nbsp;</strong><u>(1 шт.)</u><strong>:</strong><br>1) Изготовить корпус раскручивателя согласно требованиям чертежа TP-21-13-01 (приложение 2).<br>Биметалл со стороны Заказчика. При изготовлении корпуса раскручивателя необходимо учесть, что входной и выходной фланцы необходимо выставлять по месту, поэтому для дальнейшего выставления, входной фланец поз. 8 необходимо установить на прихватки. Поз.11, поз.12, а также выходной фланец поз.10 поставить отдельно от корпуса (без сварного соединения к корпусу раскручивателя).<br>2) Изготовить выходной фланец пылевой камеры согласно требованиям чертежа RK-P3-12.8-PK-01-14 (приложение 5).<br>В ценовом предложении требуется указать срок изготовления, после получения материала (биметалл) от Заказчика.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Приложение 1 - Чертеж корпуса раскручивателя TP-20-23-00.<br>Приложение 2 - Чертеж корпуса раскручивателя TP-21-13-01<br>Приложение 3 - Чертеж штуцера DN50 PN 16 TP-20-23-12<br>Приложение 4 - Чертеж штуцера DN50 PN 16 RK-P3-11.32-RUK-04<br>Приложение 5 – Чертеж фланца пылевой камеры RK-P3-12.8-PK-01-14 &nbsp;<br>Приложение 6 – Таблица для подачи ценового предложения.<br>Победителю конкурса предоставляется полный комплект чертежей<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">28.06.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Будут рассмотрены только те оференты, которые заполнили таблицу для подачи ценового предложения (приложение 6).<br><br>Фирма-оферент должна предоставить сертификаты на используемые материалы;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Наименьшая сумма в ценовом предложении;<br>Наличие гарантии на поставляемую продукцию;<br>Наименьшие сроки поставки;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">Не более двух месяцев после передачи материала (биметалл) от Заказчика к Подрядчику.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

28.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked