Ventilatsioonisüsteemide hooldus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebihanke „Ventilatsioonisüsteemide hooldus“ ning teeb käesolevaga hanketeateaga kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas hanketeates ja selle lisades sisalduvatele tingimustele. 2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne, töövõtja kohustused: 2.1. Hanke eesmärgiks on Narva linnas Aktsiaselts Narva Vesi objektide – veepuhastusjaam aadress Kulgu 1, Narva linn (katastritunnus 51106:001:0071), Mustajõe veehaare, aadress Veehaarde, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn (katastritunnus 85101:012:0106), heitveepuhastusjaam, aadress Rahu tn 55, Narva linn (katastritunnus 51103:004:0009) ja administratiivhoone aadress Kulgu 4 Narva linn (katastritunnus 51105:003:0190) - asuvate ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide regulaarsete hooldustööde läbiviimine. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ja/või seadmete loetelu objektide lõikes on lisatud käesoleva hanketeate juurde (Hanketeate Lisa 1). 2.2. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldustööd tuleb teostada kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate antud valdkonda reguleerivate õigusaktide, eeskirjade ja nõuete ning ventilatsiooni- või jahutussüsteemi seadmete tootja reglementeeritud tehnilise teenindamise juhenditega. Hooldustööde teostamisel tuleb Töövõtjal lähtuda vähemalt, kuid mitte ainult, järgmistest standarditest ja/või õigusaktidest: EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja selle parandus EVS 812-2:2014/AC:2018 ja siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Samuti on Töövõtja kohustuseks teostada tööd vastavalt kehtivatele elektri- töö- ja tuleohutuse nõuetele ja kooskõlastatult Hankijaga. 2.3. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide seadmete reglementeeritud tehnilise teenindamise juhenditega on võimalik tutvuda tööpäevadel, eelneval kokkuleppel. 2.4. Teenuse osutamisel teostab töövõtja üksnes ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ning õhukuivatite seadmete jooksvaid hooldustöid kusjuures hooldustööde teostamiseks vajalikke tarvikuid tarnib Töövõtja enda kulul. Taolisteks tarvikuteks loetakse hooldustööde teostamiseks vajalikud vedelikud, määrded, puhastusvahendid, mõõteseadmed ja nende kulumaterjalid jmt. 2.5. Hooldustööde teostaja peab olema suuteline reageerima avariiväljakutsele hiljemalt 2 tunni jooksul sh ka väljaspool tavapärast tööaega (tavapäraseks tööajaks loeb hankija E-R kell 8.00 kuni 17.00), nädalavahetustel ning riiklikel pühadel. 2.6. Lisaks tuleb hooldustööde teostajal välja selgitada kõik hankija valduses olevad ja FOKA registris registreerimisele kuuluvad seadmed. Samuti tuleb hooldustööde teostajal täpsustada FOKA registris registreerimiseks vajalikud seadmete andmed. Vastavad andmed tuleb vastaval FOKA registreerimisvormil, esitada hankijale seadmete lõikes, hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest. Edaspidi tuleb hooldustööde teostajal teostada FOKA registris registreeritud seadmetele ettenähtud kontrollitoimingud vastava regulaarsusega ja esitada kontrollitoimingute tulemused iseseisvalt FOKA registrisse. 2.7. Hooldustööde teostamine peab olema vormistatud aktidega ja teiste nõutavate ja asjakohaste dokumentidega, sh dokumentidega, mis on nõutavad esitamiseks Päästeametile. 2.8. Ventilatsiooni- ja/või jahutussüsteemi õhutorustike puhastus peab olema teostatud 1 (üks) kord aastas. 2.9. Ventilatsioonisüsteemi tuletõkkeklappide tehnilise seisundi kontrolli teostatakse 2 (kaks) korda aastas. 2.10. Juhul, kui hooldustööde teostamisel ilmneb, et ventilatsiooni- ja/või jahutussüsteemide mingid agregaadid, sõlmed või detailid vajavad asendamist, siis kohustub Töövõtja sellest teavitama Hankijat. Ventilatsiooni- ja/või jahutussüsteemide agregaatide, sõlmede või detailide vahetuse vajadusel esitab Töövõtja Hankijale vastava hinnapakkumuse näidates ära vahetatavate agregaatide, sõlmede või detailide täpsed tehnilised andmed ning Hankija soetab vajalikud agregaadid, sõlmed või detailid iseseivalt, kas Töövõtjalt või Hankija valitud isikutelt. 2.11. Pakkuja peab täitma lepingu elluviimisel hankelepingu eelnõus toodud tingimusi ja kohustusi. Hankelepingu eelnõu on toodud käesoleva hanketeate Lisas 2. 2.12. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide seadmete hooldamise leping sõlmitakse üheks (1) aastaks. 5.7. Pakkumus tuleb esitada: 5.7.1. digitaalselt allkirjastatult; 5.7.2. Aktsiaselts Narva Vesi e-posti aadressil: info@narvavesi.ee; 5.7.3. hiljemalt 05.01.2023, kell 15.00

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

05.01.2023

Avaldamise kuupäev:

19.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked