Vasknarva sadamas tankimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pärnu mnt 139 kliendiinfo 612 3000 ppa@politsei.ee registrikood 70008747 15060 TALLINN faks 612 3009 www.politsei.ee / * Meie 12.11.2022 nr 20-1.5/1443-1 Väikeostu pakkumuste küsimine, Vasknarva sadamas tankimine Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi hankija) teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis (edaspidi väikeostu dokument) esitatud tingimustele. 1. Üldtingimused 1.1 Väikeostu nimetus: „Väikeost " Vasknarva sadamas tankimine"“. 1.2 Hankija kontaktisik: Madis Merivoo, e-post: madis.merivoo@politsei.ee . 1.3 Ettevõtjal on õigus küsida väikeostu dokumentide kohta selgitusi, esitades küsimused e-posti teel hankija kontaktisikule. Hankija vastab ettevõtjate küsimustele kolme tööpäeva jooksul. Hankija edastab esitatud küsimused ja vastused samaaegselt kõigile ettevõtjatele, kellele tehti ettepanek pakkumuse esitamiseks. Telefoni teel esitatud küsimustele ei vastata. 1.4 Hankijal on õigus enne pakkumuste esitamise tähtaega vajadusel muuta väikeostu dokumente. Väikeostu dokumentide muutmisel teavitab hankija sellest kõiki ettevõtjaid, kellele on tehtud ettepanek pakkumuse esitamiseks. 1.5 Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides mõnele standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 1.6 Pakutavate autokütuste kvaliteet, selle käitlemine ja kütuse tarbimisse lubamine peab vastama vedelkütuse seaduses ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.03.2010.a määrusega nr 16 kinnitatud “Nõuded vedelkütusele” ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.05.2012.a määrusega nr 37 kinnitatud “Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering” esitatud tingimustele ning teistele Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivatele vedelkütuse valdkonda ja vedelkütuse kvaliteedinõudeid reguleerivatele õigusaktidele. 1.7 Pakkujal peab olema olemas hanke objektiks oleva hankelepingu täitmiseks vajalik tehniline varustus, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, sealhulgas vedelkütuse jaemüügiks vajalike tehniliste vahendite ja rajatiste kasutamise õigus. Pakutavate kütuse tarnimiseks kasutatavad seadmed ja rajatised peavad vastama Eestis Vabariigis kehtivatele nõuetele. 1.8 Pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks ja on selle esitamisel pakkujale siduv alates esitamisest kuni pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõpuni. 2 Pakkumuse esitamisega nõustub pakkuja kõikide väikeostu dokumentides toodud tingimustega. Tingimusliku pakkumuse esitamine on keelatud. 1.9 Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija pakkujal maksuvõla puudumist. Kui pakkujal esineb maksuvõlg, siis teavitab hankija sellest pakkujat ja annab pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks. Hankija võib mõjuvatel põhjustel pakkujale antud tähtaega pikendada. Kui hankija poolt antud tähtaja jooksul pakkuja maksuvõlga ära ei tasu ega ajata, siis hankija pakkujaga hankelepingut ei sõlmi. 1.10 Väikeostus saavad osaleda ainult pakkujad, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis. Hankija võib kõrvaldada riigihankest pakkuja või ühispakkuja, kellel puudub õigus pakkumust esitada. Kui alltöövõtjal esineb nimetatud alus, võib hankija nõuda pakkujalt sellise alltöövõtja asendamist. 1.11 Pakkujal ei tohi esineda Lisas 3 toodud asjaolusid. Pakkuja peab pakkumuses kinnitama Lisas 3 toodud asjaolude puudumist. Hankijal on õigus nõuda pakkujalt esitatud kinnituste kontrollimiseks täiendavate asjakohaste andmete esitamist. 2. Tellitava teenuse kirjeldus Vasknarva sadamas sõidukite kütuse (bensiin, diislikütus) tankimise teenuse pakkumine jaemüügi kütusekaarti kasutades kahe aasta jooksul lepingu sõlmimisest. Eeldatav orienteeruv aastane tarbitav kogus liitrites on 5 000 liitrit. Eeldatav kogus ei ole tellijale siduv ehk ostmine toimub vastavalt vajadusele. 3. Pakkumuse ettevalmistamine, vormistamine ja esitamine 3.1 Pakkumus peab sisaldama: 3.1.1 pakutavat allahindlust (vastavalt pakkumuse tabelile); 3.2 Pakkumus on jõus 60 päeva. Hankijal on õigus teha pakkujale ettepanek pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada. 3.3 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud ja see tuleb esitada hankija kontaktisiku e-posti aadressile madis.merivoo@politsei.ee hiljemalt 28.11.2022 kell 11.00. Hilinenud pakkumusi hankija vastu ei võta. 3.4 Hankijal on õigus pakkumuste esitamise tähtaeg pikendada. 3.5 Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud ning pakkumuse tähtaegse esitamise riski. 3.6 Pakkumus on konfidentsiaalne kuni hankelepingu sõlmimiseni. 3.7 Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist. Ärisaladusena ei või märkida pakkumuse maksumust. Hankija ei avalikusta pakkumuste sisu ärisaladusega kaetud osas ega vastuta ärisaladuse avaldamise eest osas, milles pakkuja ei ole seda ärisaladuseks märkinud. 4. Pakkumuste kontrollimine ja eduka pakkumuse valik 4.1 Hankija kontrollib tähtaegselt esitatud pakkumuste vastavust väikeostu dokumentides esitatud nõuetele. Juhul, kui pakkumus ei vasta väikeostu dokumendis toodud tingimustele, lükkab hankija pakkumuse tagasi. 4.2 Hankijal on õigus küsida pakkujalt esitatud pakkumuse kohta täpsustavaid andmeid ja täiendavaid selgitusi. 3 4.3 Vastavaks tunnistatud pakkumuste alusel reastab hankija edukad pakkumused suurema allahindluse järgi. Juhul, kui allahindlused on võrdsed, korraldab hankija paremusjärjestuse väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdse maksumusega pakkumuse esitanud pakkujatel liisuheitmise juures viibida. 4.4 Hankija sõlmib eduka pakkumuse esitanud pakkujaga kirjaliku lepingu, lähtudes väikeostu dokumendis esitatud tingimustest ja eduka pakkuja pakkumusest. 5. Läbirääkimiste pidamine 5.1 Hankija on õigus pidada vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega läbirääkimisi esitatud pakkumuse sisu ja maksumuse ning hankelepingu tingimuste üle. 5.2 Vastavalt läbirääkimiste pidamise vajadusele teatab hankija pakkujatele läbirääkimiste aja. Iga pakkujaga peetakse läbirääkimisi eraldi. Läbirääkimisi võib pidada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või suuliselt. Suuliselt peetud läbirääkimised protokollitakse. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija tagab läbirääkimiste käigus pakkujate võrdse kohtlemise. 5.3 Pärast läbirääkimiste toimumist esitab pakkuja vajadusel uue kohandatud pakkumuse, mis esitatakse läbirääkimistel kokku lepitud tähtajaks. 6. Pakkumuste tagasilükkamine ja väikeostu kehtetuks tunnistamine 6.1 Hankijal on õigus kõik esitatud või vastavaks tunnistatud pakkumused tagasi lükata igal ajal enne hankelepingu sõlmimist kui esitatud pakkumuste maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust. Kõigi pakkumuste tagasilükkamisel teeb hankija sellekohase põhjendatud otsuse. 6.2 Hankija võib põhjendatud vajaduse korral omal algatusel väikeostu kehtetuks tunnistada. Põhjendatud vajaduseks võib olla eelkõige, kuid mitte ainult: 6.2.1 kui tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta; 6.2.2 kui väikeostu läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks; 6.2.3 kui väikeostu läbiviimisel ilmnenud ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega menetlust seetõttu ka õiguspäraselt lõpule viia. 7. Arve esitamise tingimused 7.1 Hankija võtab vastu ainult e-arveid. Raamatupidamise seaduse kohaselt on e-arve operaatoriks masintöödeldava algdokumendi käitlemise teenuse pakkuja, kelle kohta on tehtud märge hankija andmetes juriidiliste isikute kohta peetavas riiklikus registris. 7.2 E-arve saatmise võimalused: 7.2.1 kui pakkuja on e-arvete operaatori klient, edastada e-arve oma operaatorile, kelle kaudu see jõuab hankijani; 7.2.2 hankijale on võimalik saata e-arvet tasuta, kasutades infosüsteeme: a. e-arveldaja (http://www.rik.ee/et/e-arveldaja). b. arved.ee (https://www.arved.ee) Nimetatud infosüsteemides tuleb avada kasutaja konto, neis on võimalik arve sisestada ja edastada. Avaliku sektori üksustele e-arvete esitamine on tasuta ja piiramata koguses. 7.3 Pakkuja esitatav arve peab vastama käibemaksuseaduse nõuetele, sisaldama hankija kontaktisiku nime ja kirjaliku lepingu olemasolul tuleb viidata lepingu numbrile . 7.4 Juhul kui pakkuja ja hankija vahel on lisaks käesolevale lepingule sõlmitud veel lepinguid, on pakkuja kohustatud esitama iga lepingu kohta eraldi arve. Käesolevas 4 punktis esitatud tingimustele mittevastav arve ei kuulu tasumisele. Arve tasutakse 21 kalendripäeva jooksul arvates hankija poolt nõuetekohase arve kättesaamisest. 8. Vastutus 8.1 Kui täitja ei osuta teenust vastavalt väikeostu dokumentides märgitud tähtajale, on hankijal õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 0,15% vastava täitmise ga viivitatud asja hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu kogumaksumusest. 8.2 Konfidentsiaalsusnõude rikkumisel on hankijal õigus nõuda ja täitjal kohustus maksta leppetrahvi hankija määratud suuruses, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot iga vastava juhtumi korral. Nõuetekohaselt esitatud arve tasumisega viivitamise korral on täitjal õigus nõuda ja hankijal kohustus maksta viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% tasumisele kuuluvast summast. 8.3 Kui hankelepingu esemeks olev teenus ei vasta väikeostu dokumendis ja täitja pakkumuses esitatud tingimustele on hankijal õigus nõuda leppetrahvi 20% hankelepingu kogumaksumuse hinnast. 8.4 Garantiitingimuste rikkumisel on hankijal õigus nõuda ja pakkujal kohustus tasuda leppetrahvi 0,15% vastava hankelepingu hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu kogumaksumuse hinnast. 8.5 Väikeostu dokumendis sätestatud leppetrahvinõuded on lepitud kokku kohustuse täitmise tagamiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks. 9. Garantii 9.1 Juhul, kui hankija on väikeostu dokumentide punktis 2 nõudnud garantiid teenuse tulemusel valmivatele töödele, annab täitja hankelepingu esemeks olevatele töödele nõutud garantii alates lepingu eseme üleandmisest, kui garantiikirjas või muus dokumendis ei ole ette nähtud teisiti (edaspidi garantiiaeg). 9.2 Täitja on kohustatud garantiiajal omal kulul tagama töö või selle osadel ilmnenud puuduste kõrvaldamise või asendama töö või töö puudustega osad väikeostu dokumendis ja täitja pakkumuses sätestatud tingimustele vastava töö või selle osa(de)ga hankija määratud mõistliku tähtaja jooksul hankija kontaktisiku kirjaliku pretensiooni esitamisest arvates. 10. Konfidentsiaalsus 10.1 Konfidentsiaalse informatsiooni all mõistavad pooled lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid, turvaandmeid ning muud teavet, mille avalikuks tulek võiks kahjustada poolte huve. Konfidentsiaalne informatsioon ei hõlma endas informatsiooni, mille avalikustamise kohustus tuleneb õigusaktidest tingimusel, et selline avaldamine viiakse läbi võimalikest variantidest kõige piiratumal viisil. 10.2 Täitja on kohustatud käsitlema lepingu täitmisel temale teatavaks saanud informatsiooni hankija ja tema tegevuse kohta konfidentsiaalsena. Täitja on kohustatud kaitsma temale üle antud andmetekandjate, lepingu täitmise käigus või juhuslikult teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsust. Vastavasisulise informatsiooni müümist, pakkumist või levitamist täitja või temaga seotud isiku poolt käsitletakse kui lepingu olulist rikkumist. 10.3 Täitja kohustub lepingu täitmiseks rakendama organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lepingu alusel temale mistahes viisil teatavaks saanud konfidentsiaalsete andmete kaitseks. 10.4 Konfidentsiaalsusnõue on tähtajatu. 5 10.5 Täitja kohustub tagama lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise õiguspärasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse õigusaktides sätestatud nõuetele, sh täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest. Isikuandmete töötlemisel sõlmivad pooled täiendavalt andmete töötlemise lepingu vastavalt üldmääruse artiklis 28 sätestatule. Dokumendi lisad: Lisa 1 - Pakkumuse tabel Lisa 2 - Hankelepingu projekt Lisa 3 - Kinnitused seoses rahvusvaheliste sanktsioonidega Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Madis Merivoo Haldustalituse maismaasõidukite grupi ekspert Politsei- ja Piirivalveamet madis.merivoo@politsei.ee Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn tel 619 1161; 502 8892 www.politsei.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

28.11.2022

Avaldamise kuupäev:

15.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked