Valve- ja läbipääsusüsteemide hooldus Vanasadamas, Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus Vanasadama, Muuga sadama ja Paldiski Lõunasadama valve- ja läbipääsusüsteemi hooldamiseks. Täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. Teenuse osutamise aeg 36 kuud alates lepingu sõlmimisest. 1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud vähemalt 3 lepingut, mille sisuks on valveja läbipääsusüsteemide hooldus, igaüks maksumusega vähemalt 20 000 eurot käibemaksuta. Pakkuja esitab täidetud lepingute loetelu, tuues selgelt välja lepingu esemete kirjeldused, lepingute täitmise ajad ja lepingute maksumused info teiste lepingupoolte kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress). 2. Pakkumus peab sisaldama teenuse osutamise kava, mis peab olema koostatud vastavalt Lisa 2 – Tehnilisele kirjeldusele. Pakkuja esitab teenuse osutamise kava. 3. Pakkuja kaasab hankelepingu täitmisel vastutava isiku - projektijuhi, kellel peab olema ETEL-i (Eesti Turvaettevõtete Liidu) poolt väljastatud kehtiv pädevustunnistus „Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5“ või samaväärne kvalifikatsioon ning kes on läbinud hooldatavate seadmete tootja Inner Range Integriti poolse koolituse. Pakkuja esitab andmed teenuse osutamise eest vastutava isiku - projektijuhi kohta (sh nimi, kutsekvalifikatsioon ja roll lepingu täitmisel) ja dokumendi, mis tõendab hankelepingu täitmisel kaasatava projektijuhi Inner Range Integriti koolituse läbimist. Hankija kontrollib projektijuhi kutsekvalifikatsiooni kohta esitatud nõuete vastavust sihtasutus Kutsekoda peetava avaliku kutseregistri kaudu. 4. Pakkuja kaasab hankelepingu täitmisel töid teostava tehniku, kellel peab olema ETEL-i (Eesti Turvaettevõtete Liidu) poolt väljastatud kehtiv pädevustunnistus vähemalt „Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3“ või samaväärne kvalifikatsioon. Pakkuja esitab andmed töid teostava tehniku kohta (sh nimi, kutsekvalifikatsioon ja roll lepingu täitmisel). Hankija kontrollib töid teostava tehnikukutsekvalifikatsiooni kohta esitatud nõuete vastavust sihtasutus Kutsekoda peetava avaliku kutseregistri kaudu. 5. Pakkumuse maksumus esitada eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus esitada Lisa 3 Pakkumuse maksumus vormil. Pakkumuses esitatud ühikuhinnad on lõplikud ja neid ei muudeta. Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et teeb töö keskkonnasäästlikul viisil, järgides keskkonnaohutusnõudeid, sh korraldab jäätmete liigiti kogumise ja suunab ringkäitlusesse ja võimalusel kasutab keskkonnasäästlikku tehnikat. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tingimusel, et hankelepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult pakkumuse madalaimat hinda. Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, korraldab hankija eduka pakkumuse väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdselt väärtuspunkte saanud pakkumused esitanud pakkujatel liisuheitmise juures viibida. Võimalike hanke alusdokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja aadressile j.sirvi@ts.ee. Pakkumus palume esitada hiljemalt 14.06.2022 kell 12:00 e-posti aadressil j.sirvi@ts.ee . AS Tallinna Sadam jätab endale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või osta teenust pakkuja nõusolekul osaliselt. Lisad: Lisa 1 – Hankelepingu projekt Lisa 2 – Tehniline kirjeldus Lisa 3 – Pakkumuse maksumuse vorm

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

14.06.2022

Avaldamise kuupäev:

02.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked