Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti 'Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024' teenuskomponentide hinnaküsimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1.1. Hankija: Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246, asukoht Keskväljak 14, Paide linn, Paide linn, Järva maakond; telefon: (+372) 383 8600; e-post: paide@paide.ee; veebileht: https://paide.kovtp.ee/. 1.2. Kontaktid teabe saamiseks: laura.kind@paide.ee, 5899 8962 1.3. Hanke nimetus: „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Paide linnas“ 1.4. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. jaanuar 2023, hilisemaid pakkumisi ei arvestata. 1.5. Hanke lühikirjeldus: Hankija osaleb Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ (edaspidi projekt), mille teostamiseks soovib leida projektis kajastatud teenuskomponentide osutajad. Hange on jaotatud kaheks osaks vastavalt teenuste sisule. Osa I – Baastoetuse osutamine. Pakkuja peab osutama tehnilises kirjelduses toodud baastoetust. Osa II – Lisatoetuste osutamine. Pakkuja peab osutama tehnilises kirjelduses loetletud lisateenuste komponente. Osa II raames ei pea pakkuja osutama kõiki selle osaga hõlmatud teenuskomponente, st pakkuja esitab pakkumuse nendele teenuskomponentidele, mida soovib osutada. Hankija jätab endale õiguse valida välja ning sõlmida hankelepingud teenuskomponentide osutamiseks mitme pakkujaga, lähtudes pakkumuste sisust, et tagada teenuse saajatele võimalik parim teenus. Lisatoetuste komponendid, millele hankemenetluse käigus ei esitata ühtegi pakkumust või on mittevastavad, leitakse hankija poolt hinnapäringu ja läbirääkimiste käigus. 1.6. E-posti aadress pakkumuste esitamiseks: paide@paide.ee 1.7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: Pakkumuse esitamisega loetakse, et pakkumus on jõus 60 päeva arvates pakkumuse esitamisest ning pakkuja ei pea pakkumuse jõusoleku tähtaega pakkumuses eraldi märkima (võib märkida, kui see on eelnimetatust pikem). 1.8. Hanke eeldatav ajakava ja hankelepingu täitmise tähtaeg: Alljärgnevas ajakavas esitatud tähtajad on eelduslikud, ega oma õiguslikku tähendust, st juhul, kui hankelepingut mistahes põhjusel ei ole võimalik sõlmida märgitud tähtajaks, lükkuvad järgnevalt loetletud tähtajad edasi vastava aja võrra. 1. Pakkumuste esitamine – punktis 1.4. sätestatud tähtajaks; 2. Hankelepingute sõlmimine – kuni 16.01.2023; 3. Raamlepingute kehtivus - kuni 31.12.2024. Hankijal on õigus lepingupartneri nõusolekul pikendada lepingu tähtaega kuni 6 kuud. 1.9. Pakkumuskutse lisad: lisa 1. Tehniline kirjeldus; lisa 2. Teenuskomponentide loetelu; lisa 3. Teenuse osutamise lepingu projekt; lisa 4. Pakkumuse vorm. 1.10. Nõuded pakkujale – kvalifitseerimistingimused: 1. Pakkujaks saab olla juriidiline isik, kelle puhul äriregistris või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab sotsiaalhoolekandelisi tegevusi. 2. Baas- või lisatoetuse teenuskomponente vahetult osutavad isikud peavad omama vastavasisulist pädevust või väljaõpet, mis võimaldab osutada teenuskomponendi sisulisi tegevusi. 3. Baastoetuse komponentide osutamine peab toimuma Paide linna territooriumil, kui kliendiga ja kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajaga ei ole konkreetse juhtumi piires teisiti kokku lepitud. 1.11. Nõuded pakkumusele: 1. Pakkumus tuleb esitada täites selleks ettenähtud vormi (lisa 4), eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatuna. 2. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse näidates ära baastoetuse ja lisatoetuse osutamise tunnihinna eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma;

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

12.01.2023

Avaldamise kuupäev:

07.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked