Sildumisteenuse osutamine Saaremaa sadamas 2023-2024

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus sildumisteenuse osutamiseks Saaremaa sadamas. Täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava raamlepingu projekt. Teenuse osutamise periood on 24 + 24 kuud. Pakkuja on kohustatud alustama teenuse osutamisega 01.01.2023. Juhul, kui raamlepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt käesoleva hankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei ole võimalik teenuse osutamisega alustada nimetatud kuupäeval, alustatakse teenuse osutamist hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka raamlepingu lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas teenuse osutamine viibis. Pakkumuses palume esitada 1 (ühe) laeva sildumisoperatsiooni maksumus. Pakkumuse maksumus tuleb esitada vormil Lisa 3 - Pakkumus “Sildumisteenuse osutamine Saaremaa sadamas” eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumus peab olema esitatud vormil Lisa 3 - Pakkumus “Sildumisteenuse osutamine Saaremaa sadamas” ja allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkuja peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema osutanud sildumisteenust vähemalt 10 -le laevale. Pakkuja esitab laevadele sildumisteenuse osutamise loetelu, tuues selgelt välja teenindatud laeva nime, tööde täitmise ajad ja tööde teostamise asukoha ning info töö tellija kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress). Pakkuja on kohustatud tegema Töö keskkonnasäästlikul viisil, sh korraldama jäätmete liigiti kogumist ja ringkäitlusesse suunamist ning kasutama võimalusel keskkonnasäästlikku tehnikat. Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et tagab Töö tegemisel kõigi ohutus-, keskkonnaalaste, töökaitse ja muude nõuete täitmise oma kulul ning kannab õigusaktides ettenähtud vastutust nimetatud nõuete täitmata jätmise eest. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tingimusel, et raamlepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Kirjalik pakkumus esitada hiljemalt 02.12.2022 kell 12:00 e-posti aadressil a.kungla@ts.ee . Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab Tallinna Sadama kodulehelt www.ts.ee. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult pakkumuse madalaimat hinda. Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, korraldab hankija eduka pakkumuse väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdselt väärtuspunkte saanud pakkumused esitanud pakkujatel liisuheitmise juures viibida. Võimalike hanke alusdokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja aadressile a.kungla@ts.ee. AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või osta hankeeseme pakkuja nõusolekul osaliselt. Lisad: Lisa 1 – Tehniline kirjeldus; Lisa 2 – Raamlepingu projekt; Lisa 3 – Pakkumuse esitamise vorm

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

02.12.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked