Põhiprojekti koostamine Kohila vallas, Aespa alevikus Mäevana tee rekonstrueerimiseks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kohila Vallavalitsuse kuulutab välja hanke Kohila valla Aespa aleviku Mäevana tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Ülesanne: Põhiprojekti koostamine Kohila vallas, Aespa alevikus Mäevana tee rekonstrueerimiseks. Projekteerimise aluseks võtta Kohila Vallavalitsuse 13.06.2022. korraldus nr 190 „Projekteerimistingimuste andmine" ning Tellija ettepanekud. Samuti tuleb projekteerimise aluseks võtta Kohila vallas ja Eesti Vabariigis kehtivad seadused, korrad, normid ja standardid. Projekteerija ülesandeks on kooskõlastada projekt kõikide piirkonda jäävate võrguvaldajatega. Projekt peab Tellijal võimaldama ehitushankesse minna selliselt, et välisvalgustus ja sademeveelahendused rajatakse eraldiseisvana teede (sõidutee ja jalg-ja jalgrattatee) rajamisest. Projekteerija peab vastutama projekti õiguspärasuse eest ja tegema võimalike projektis esinevate puuduste tasuta ehitustööde vastuvõtmiseni viie aasta jooksul alates ehitusloa väljastamise kuupäevast. Töö eesmärk: Mäevana tee (tee nr 3170037) liikluskorralduse ja -ohutuse taseme tõstmine, jalakäijate ning kerg- ja invavahenditega liiklejatele liikumisvõimaluste loomine, bussipeatuse ja bussi ümberpööramiskoha tagamine, sademevete juhtimine, välisvalgustuse rajamine, optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Töövõtjal koostada projekti osana isegenereeruvate valemitega täidetud töömahtude loend ja projektist eraldiseisvana prognooseelarve ehituse orienteeruva maksumusega. Tellija ettepanekul jagada kululoend ja eelarve kuni kaheks etapiks. Pakkumiskutsele lisatud dokument: Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 190 „projekteerimistingimuste andmine" koos korralduse lisaga 1 „projekteerimistingimused" ja lisaga 2 „asukoha skeem". Projekteerija ülesandeks jääb ehitusloa taotlemine läbi ehitisregistri (EHR) ja kogu sellega kaasnev menetlustoimingutest tulenev tegevus kuni ehitusloa väljastamiseni. Põhiprojekti Tellijale esitamise ja ehitusloa väljastamise tähtaeg on 01.04.2023. Välisvalgustuse projekt koostada eraldi Põhiprojekti osana, mille valmimise ja Tellijale esitamise tähtaeg on 01.10.2022. Projektdokumentatsioon esitada digitaalsel kujul ning Tellija poolsel nõudmisel 1-3 eksemplaril paberkandjal. Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris tee projekteerimise kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel. Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on projekteerimistööde madalaim hind. Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 21.06.2022 kell 14.00 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee pealkirjaga „Mäevana tee projekteerimine". Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.06.2022

Avaldamise kuupäev:

15.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked