Põhiprojekti koostamine Kohila alevis, Lõuna tänava äärde jalg- ja jalgrattatee rajamiseks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kohila Vallavalitsuse kuulutab välja hanke Kohila alevis Lõuna tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks Ülesanne: Põhiprojekti koostamine Kohila alevis, Lõuna tänava äärde jalg- ja jalgrattatee rajamiseks. Projekteerimise aluseks võtta Kohila Vallavalitsuse 13.06.2022. korraldus nr 191 „Projekteerimistingimuste andmine" ning Tellija ettepanekud. Samuti tuleb projekteerimise aluseks võtta Kohila vallas ja Eesti Vabariigis kehtivad seadused, korrad, normid ja standardid. Projekteerija ülesandeks on kooskõlastada projekt kõikide piirkonda jäävate võrguvaldajatega. Projekt peab Tellijal võimaldama jalg- ja jalgrattatee rajamistöid tellida kuni neljas eraldisesivas etapis. Projekteerija peab vastutama projekti õiguspärasuse eest ja tegema võimalike projektis esinevate puuduste tasuta ehitustööde vastuvõtmiseni viie aasta jooksul alates ehitusloa väljastamise kuupäevast. Töö eesmärk: Liikluskorralduse ja -ohutuse taseme tõstmine, jalakäijate ning kerg- ja invavahenditega liiklejatele paremate liikumisvõimaluste loomine, kõnnitee ehitamise optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Töövõtjal koostada projekti osana isegenereeruvate valemitega täidetud töömahtude loend ja projektist eraldiseisvana prognooseelarve ehituse orienteeruva maksumusega. Tellija ettepanekul jagada kululoend ja eelarve kuni neljaks etapiks. Pakkumiskutsele lisatud dokument: Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 191 „projekteerimistingimuste andmine" koos korralduse lisaga 1 „projekteerimistingimused" ja lisaga 2 „asukoha skeem". Projekteerija ülesandeks jääb ehitusloa taotlemine läbi ehitisregistri (EHR) ja kogu sellega kaasnev menetlustoimingutest tulenev tegevus kuni ehitusloa väljastamiseni. Põhiprojekti Tellijale esitamise ja ehitusloa väljastamise tähtaeg on 01.04.2023. Projektdokumentatsioon esitada digitaalsel kujul ning Tellija poolsel nõudmisel 1-3 eksemplaril paberkandjal. Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris tee projekteerimise kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel. Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on projekteerimistööde madalaim hind. Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 21.06.2022 kell 14.30 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee pealkirjaga „Lõuna tn jalg- ja jalgrattatee projekteerimine". Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.06.2022

Avaldamise kuupäev:

15.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked