Noorte 5, söökla kapitaalne remont (Kallavere Keskkool)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

HINNAPÄRING SA Maardu Teenused teeb Teile ettepaneku osaleda hankes „Noorte 5, söökla kapitaalne remont”, mille eeldatav maksumus alla lihthanke piirmäära. Kontakt: Meelis Merilai, haldusjuht. Tel. +372 5081220 Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”). Hanke tehniline kirjeldus:- hanke eesmärgiks on Kallavere Keskkooli sööklaruumide kapitaalne renoveerimine; 1, Söökla projektjooniste koostamine 2. Söögisaali seinte uuendamine (tasandamine ja värvimine) 3, Lammutustööd ja tööde käigus tekkivate jäätmete utiliseerimine. 4. Köögi ja abiruumide ruumitarindid ja pinnakatted, ühe siseukse lengivahe suurendamine ja vahetamine, siseseinte, lagede, põrandate pinnakatted. 5. Olemasoleva laoruumi seinte lammutamine, kuhu edaspidi paigaldatakse külmkamber. 6. Tehnosüsteemide ehitamine ja muutmine: veevarustus ja kanalisatsioon (köögivannid, valamud, segistid, torustik jms). 7. Köögi ja abiruumide põrand katta epopõrandaga, v.a. söögisaal. 8. Köögi ja nõudepesu ruumi seinad katta 2 meetri kõrguselt kahhelkiviga. 9. Elektrisüsteemi projekteerimine ja osaline ümberehitus, vastavalt Lisa 2 kirjeldatud seadmete paigutusele. Köögiseadmed ei kuulu hanke mahtu, kuid seadmetele peab tagama ühendamise valmidus. Tehnosüsteemide rekonstrueerimisega seotud tuletõkke- ja üldehitustööde teostamine väljaspool projekteerimispiire. Ehitusprahi regulaarne koristus ning ehitusjärgne koristus tagamaks ehitusjääkide täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu ventilatsioonitorud, kütteradiaatorid jne. Ehitustööde käigus kahjustatud kohtade taastamine ja parandamine (krohvimine, värvimine jms), kõigi olemasolevate kommunikatsioonide ja rajatiste toimimise tagamine, kaitsmine ja vajadusel ümbertõstmine. Ehitustööd tuleb teostada koos kõigi üldehitus- ja eritöödega ning tööde teostamiseks vajalike materjalide ja toodete hankimisega, paigaldamisega ning monteerimisega, sealhulgas tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajaliku teostusdokumentatsiooni (teostusjooniste) koostamisega. Töömahtu kuuluvad kõik otsesed ja kaasnevad tööd, mis on vajalikud ehitamiseks ja selle kasutusse võtmiseks. Enne pakkumuse esitamist on kohustuslik objektiga kohapeal tutvuda ja kontrollida esitatud materjalida koguseid! Lepingu täitmise koht on Kallavere Keskkool. Lepingu täitmise tähtaeg on 24.07.2021. Nõuded pakkujale: 1. Viimase kolme majandusaasta (2018, 2019, 2020) netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas (ehitus) peab olema summaarselt vähemalt 200 000 EUR. 2. Pakkuja peab omama teenuse osutamiseks vajalikke tööriistu, seadmeid ja masinad. Palume esitada hinnapakkumuse. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid (sh transport ja garantii), mis on vajalikud riigihanke “ Noorte 5, söökla kapitaalne remont” jaoks. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma. Pakkumuse maksumuse iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi. Pakkumuse ühikuhinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel ja hankelepingu täitmisel tuleb arvestada ka nende tööde teostamise kohustusega, mis ei ole käesolevas kutses otseselt kirjeldatud, kuid on teenuse hea tava kohaselt vajalikud teostada eesmärgi saavutamiseks. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 8.06.2021 kell 12:00. ‏‏‎‏‎‪‎‏‎‏‎‎‬‏‏‪‎‎‎‏ Pakkumus tuleb esitada Mercelli hankekeskkonnas. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused juhul kui: 1. kõigi pakkumuste maksumused ületavad hanke teostamiseks ettenähtud summa ning läbirääkimised ei anna tulemusi; 2. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms); 3. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpule viimise hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele; 4. kui langeb ära vajadus asja ostmise või teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb Kallavere Keskkooli töökava või seadusandluse muutumisest; Hankija jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata, kui pakkujaid on vähem kui kolm. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumust. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib hankija lepingu. Vajadusel alustab hankija kõikide pakkujatega läbirääkimisi. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida pakkumuses esitatud hindade, hanke tähtaegade ja mahu osas. Hankel osalemiseks (sh. dokumentide ja kontaktide nägemiseks) peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke juures asetsevale nupule "Vaata kõiki hanke materjale". Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi hankelel registreerumisel ja pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post eesti@mercell.com. Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”).

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

08.06.2021

Avaldamise kuupäev:

27.05.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked