Muuga sadama viitade valmistamine ja paigaldamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Muuga Sadama viitade valmistamine ja paigaldamine nr 12-4/789 Palume esitada pakkumus Aktsiaseltsile Tallinna Sadam kuuluva Muuga sadama viitade valmistamiseks ja paigaldamiseks vastavalt OÜ Velvet tööle „Muuga sadamaala uus viidasüsteem ja infograafika“ (Lisa 1). Tööde teostamise tähtaeg on 2 (kaks) kuud pärast lepingu sõlmimist. Üleminek uuele viidasüsteemile so vanade viitade demonteerimine ja uute monteerimine on planeeritud ajavahemikus 01.09.21 kuni 12.09.21. Uute viitade kandekonstruktsioone ja uusi viitasi, mis ei tekita vastuolusid olemasolevas liiklusskeemis võib paigaldada kooskõlastatult tellijaga ka varem. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2018-2020) jooksul täitnud vähemalt kaks lepingut, mille sisuks on liikluskorraldusvahendite või liiklusväliste teabevahendite valmistamine ja paigaldamine ning maksumus vähemalt 30 000 eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab täidetud lepingute loetelu, tuues selgelt välja lepingu sisuks olnud teenuste kirjeldused ja osutamise ajad. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja tema suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist. Pakkuja esitab vastavasisulise kirjaliku kinnituse. Pakkujal ei või olla riiklike maksude maksuvõlga. Nõudele vastavust kontrollib hankija EMTA kodulehelt. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse tabeli Lisa 2 vormil, millel peavad kõikide kirjeldatud tööde maksumused olema täidetud. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse maksumus esitada eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Pakkumusi saavad esitada ainult Lisaga 1 tutvunud pakkujad. Viidatud tööga tutvumine pakkumuse esitamise eesmärgil toimub pakkuja vastavasisulise sooviavalduse alusel e-posti aadressil muuga@ts.ee Hankija jätab pakkuja, kes ei ole lisaga 1 tutvunud, pakkumuse läbi vaatamata. Pakkuja võib pakkumuse koostamise käigus tutvuda hanke objektiga kohapeal ning täpsustada töö tegeliku mahu ja töö tegemise tingimused, mis on pakkumuse maksumuse arvutamise aluseks. Objektiga saab tutvuda tööpäeviti kell 10.00 - 12.00, leppides see eelnevalt kokku. Kontakt: Janek Toiger, tel: +372 5248058, e-post: j.toiger@ts.ee. 2 Kuna tegemist on valdavalt kinnise territooriumiga, palume eelnevalt saata objekti külastavate isikute nimed, isikukoodid ja auto registrinumber. Kirjalik pakkumus palun esitada hiljemalt 08.07.2021 kell 15:00 e-posti aadressil muuga@ts.ee Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab AS Tallinna Sadam kodulehelt www.ts.ee. Hankija hindab esitatud pakkumusi, tunnistab edukaks pakkuja, mille pakkumuse kogumaksumus on kõige madalam (osakaal 100%) ja kontrollib eduka pakkuja esitatud pakkumuse vastavust kõigile käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades esitatud nõuetele. Kui eduka pakkuja pakkumus ei vasta pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades esitatud nõuetele, hindab hankija pakkumusi uuesti. AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest kui pakkumuste hinnad ületavad eelarvet. Lisa 1. OÜ Velvet töö „Muuga sadamaala uus viidasüsteem ja infograafika“ Lisa 2. Pakkumuse maksumuse tabel. Lisa 3. Hankelepingu vorm

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

08.07.2021

Avaldamise kuupäev:

18.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked