Muuga sadama tuletõrjedepoo remont

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus Muuga sadama tuletõrjedepoo remondiks vastavalt käesolevale pakkumuse esitamise ettepanekule ning sellele lisatud tehnilisele kirjeldusele, selle lisadele, pakkumuse maksumuse tabelile ja hankelepingu vormile. Tööde teostamise tähtaeg on 4 (neli) kuud pärast lepingu sõlmimist. Nõuded pakkujale ja pakkumusele: 1. Pakkuja peab omama õigust tegutseda (või majandustegevuse registris (MTR) majandustegevusteadet) tegevusalal „ehitamine“, tegevusala liigiga „üldehituslik ehitamine“. Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija majandustegevusteadet MTRist. Kui pakkuja ei asu Eesti Vabariigis, esitab pakkuja dokumendi(d), mis kinnitavad tema õigust tegutseda valdkonnas „ehitamine“ tegevusalal „üldehituslik ehitamine“ vastavalt oma asukohamaa seadustele koos pakkumusega. 2. Pakkuja peab hanke objektiks olevate ehitustööde tegemiseks kaasama töid juhtiva pädeva isiku – ehitustegevuse juhi, kellel on vähemalt ehitusinseneri tase 6 kvalifikatsioonile vastav kutsetunnistus allerialaga „üldehitus“ ametialal „ehitustegevuse juhtimine“ või samaväärne. Pakkuja esitab vastutava isiku – ehitustegevuse juhi nime ja isikukoodi koos pakkumusega. Juhul kui vastutava isiku pädevus ei ole omandatud Eesti Vabariigis, esitab pakkuja hankija nõudmisel koopia vastutava isiku – ehitustegevuse juhi kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist. 3. Pakkuja netokäive ehitustööde tegemise osas peab viimase kolme majandusaasta jooksul (2018-2020) olnud vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) eurot majandusaastas. Pakkuja esitab pakkuja netokäibe loetelu ehitustööde tegemise osas viimase kolme majandusaasta (2018-2020) jooksul. 4. Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul olema teinud vähemalt ühe hoone ehituse ja/või remondi, mille maksumus oli vähemalt 100 000 (ükssada tuhat) eurot (ilma käibemaksuta). Pakkuja esitab pakkuja poolt hanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul tehtud eeltoodud nõuetele vastavate tööde loetelu. 5. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja tema suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist. Pakkuja esitab vastavasisulise kirjaliku kinnituse. 6. Pakkujal ei või olla riiklike maksude maksuvõlga. Nõudele vastavust kontrollib hankija EMTA kodulehelt. 7. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse tabeli Lisa 1 vormil. Võimalike hankedokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja m.halilova@ts.ee. Pakkuja võib pakkumuse koostamise käigus tutvuda hanke objektiga kohapeal ning täpsustada töö tegeliku mahu ja töö tegemise tingimused, mis on pakkumuse maksumuse arvutamise aluseks. Tööobjektiga saab tutvuda tööpäeviti kell 9.00 - 11.00, leppides selleks eelnevalt kokku objektijuhiga e-maili g.filatova@ts.ee teel. Ehitise projekt- ja teostusdokumentatsiooniga saab tutvuda Muuga sadamas. Hanke kohta tekkinud küsimused esitada mitte hiljem kui üks tööpäev enne pakkumuse esitamise tähtpäeva e-posti aadressil m.halilova@ts.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 05.08.2021.a.kell 10.00 e-posti aadressile s.savolainen@ts.ee ja m.halilova@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõna „Muuga sadama tuletõrjedepoo remont“ ja pakkuja nimi. Hankija teostab pakkuja ja pakkumuse vastavuse kontrolli üksnes pakkuja osas, kelle pakkumuse maksumus on soodsaim. Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest ning tunnistame edukaks kõigile käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus esitatud nõuetele vastava pakkuja poolt esitatud kõigile käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades esitatud nõuetele vastava soodsaima pakkumuse. Hankija jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või tellida töid pakkuja nõusolekul osaliselt. Pakkuja, kelle pakkumus on edukaks tunnistatud, peab hankelepingu allkirjastama ja hankijale tagastama mitte hiljem kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates ettevalmistatud hankelepingu kättesaamisest. Kui pakkuja seda ei tee, loeb hankija, et pakkuja on oma pakkumuse tagasi võtnud, ja sõlmib hankelepingu edukuselt järgmise pakkumuse esitanud pakkujaga. Lugupidamisega Silvar Savolainen Muuga infrastruktuuri osakonna juhataja LISAD: Lisa 1 Pakkumuse maksumuse tabel Lisa 2 Tehniline kirjeldus koos lisadega Lisa 3 Hankelepingu vorm

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

05.08.2021

Avaldamise kuupäev:

19.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked