Muuga sadama teede remont

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus Muuga sadama teede remondiks vastavalt käesolevale pakkumuse esitamise ettepanekule, tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1) ning hankelepingu vormile (Lisa2). Tööde teostamise tähtaeg on 3 (kolm) kuud pärast lepingu sõlmimist. Nõuded pakkujale ja pakkumusele: 1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registris (MTR) majandustegevusteadet tegevusalal „ehitamine“, tegevusala liigiga „avalikult kasutatavate teede korrashoid“ või omama asukohamaa seaduse kohast vastavat registreeringut või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Hankija kontrollib ise MTR-i kaudu Eestis asuva pakkuja või tema alltöövõtja majandustegevusteate olemasolu. Kui pakkuja või tema alltöövõtja ei asu Eestis, tuleb pakkujal esitada pakkuja või tema alltöövõtja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend registreeringu või loa olemasolu kohta nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. 2. Pakkuja peab hanke objektiks olevate tee ehitustööde tegemiseks kaasama töid juhtiva pädeva isiku – tee ehitustööde ehitustegevuse juhi, kellel on vähemalt teedeinseneri tase 6 kvalifikatsioonile vastav kutsetunnistus spetsialiseerumise allerialaga „teeehitus ja -korrashoid “ ametialal „ehitustegevuse juhtimine“ või sellele samaväärne kvalifikatsioon. Pakkujal tuleb pakkumusega esitada andmed ehitustööde eest vastutava isiku – ehitustegevuse juhi - kohta. Hankija kontrollib ise Sihtasutuse Kutsekoda veebilehe kaudu Eestis kutsekvalifikatsiooni omandanud ehitustööde eest vastutava isiku kutsekvalifikatsiooni. Juhul kui ehitustööde eest vastutava isiku pädevus ei ole omandatud Eesti Vabariigis, esitab pakkuja hankija nõudmisel koopia(d) ehitustööde eest vastutava isiku kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest. 3. Pakkuja netokäive ehitustööde tegemise osas peab viimase kolme majandusaasta jooksul olema olnud vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) eurot majandusaastas. Pakkuja esitab pakkuja netokäibe loetelu ehitustööde tegemise osas viimase kolme majandusaasta jooksul. 4. Pakkuja peab viimase kolme aasta jooksul olema teinud vähemalt ühe teede ehituse ja/või remonttöö, mille maksumus oli vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot (ilma käibemaksuta). Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul tehtud teede ehituse ja/või remontööde lepingute nimekirja, tuues selgelt välja lepingu esemete kirjeldused, lepingute täitmise ajad, lepingute maksumused ja info teise lepingupoole kohta. 5. Pakkujal ei või olla riiklike maksude maksuvõlga. Nõudele vastavust kontrollib hankija EMTA kodulehelt. 6. Pakkuja peab esitama pakkumuse maksumuse eurodes ilma käibemaksuta vastavalt pakkumuse maksumuse tabelile (Tehnilise kirjelduse Lisa 1.1). Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Võimalike hanke alusdokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja m.halilova@ts.ee. Pakkuja võib pakkumuse koostamise käigus tutvuda hanke objektiga kohapeal ning täpsustada töö tegeliku mahu ja töö tegemise tingimused, mis on pakkumuse maksumuse arvutamise aluseks. Tööobjektiga saab tutvuda tööpäeviti kell 9.00 - 11.00, leppides selleks eelnevalt kokku objektijuhiga e-maili r.reintam@ts.ee teel. Objektile pääsemiseks tuleb pakkujal taotleda alljärgnevad load: - sõidukite ja isikute pääs sadamasse - Sadamaaladele sissepääsu kord Hanke kohta tekkinud küsimused esitada mitte hiljem kui 3 (kolm) tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva e-posti aadressil m.halilova@ts.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 08.07.2022.a.kell 10.00 e-posti aadressile s.savolainen@ts.ee ja m.halilova@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõna „Muuga sadama teede remont“ ja pakkuja nimi.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

08.07.2022

Avaldamise kuupäev:

22.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked