Muuga sadama lääneosa välisõhu seire 2023

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Muuga sadama lääneosa välisõhu seire 2023“, mille esemeks on kolmes AS-ile Tallinna Sadam kuuluvas seirejaamas, st mittemetaansete süsivesinike ja vesiniksulfiidi kontsentratsiooni ning meteoparameetrite (tuule suund ja kiirus, temperatuur) mõõtmine. Täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. Pakkuja peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud vähemalt 3 välisõhu kvaliteedi pidevmõõtmiste ja modelleerimise lepingut. Pakkuja esitab täidetud lepingute loetelu, tuues selgelt välja lepingu esemete kirjeldused, lepingute täitmise ajad ning info teiste lepingupoolte kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress). Pakkujal peab olema olemas akrediteeritud labor lenduvad orgaaniliste ühendite, vesiniksulfiidi kontsentratsiooni määramiseks välisõhus. Labor peab olema akrediteeritud vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025. Pakkuja esitab kinnituse labori olemasolu kohta ning koopia kehtivast labori akrediteerimistunnistusest (sh tunnistuse lisadest). Pakkumuse maksumus esitada eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Pakkuja on kohustatud tegema Töö keskkonnasäästlikul viisil, sh korraldama jäätmete liigiti kogumist ja ringkäitlusesse suunamist ning kasutama võimalusel keskkonnasäästlikku tehnikat. Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et tagab Töö tegemisel kõigi ohutus-, keskkonnaalaste, töökaitse ja muude nõuete täitmise oma kulul ning kannab õigusaktides ettenähtud vastutust nimetatud nõuete täitmata jätmise eest. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tingimusel, et hankelepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Hankija hindab esitatud pakkumusi, tunnistab edukaks pakkuja, mille pakkumuse kogumaksumus on kõige madalam ja kontrollib eduka pakkuja esitatud pakkumuse vastavust kõigile käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades esitatud nõuetele. Kui eduka pakkuja pakkumus ei vasta pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades esitatud nõuetele, hindab hankija pakkumusi uuesti. Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, korraldab hankija eduka pakkumuse väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdselt väärtuspunkte saanud pakkumused esitanud pakkujatel liisuheitmise juures viibida. Võimalike hanke alusdokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja aadressile e.kaasik@ts.ee. Pakkumus palume esitada hiljemalt 16.01.2023 kell 10.00 e-posti aadressil e.kaasik@ts.ee AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või osta hankeeseme pakkuja nõusolekul osaliselt. Lisa 1 – Tehniline kirjeldus Lisa 2 – Hankelepingu vorm

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.01.2023

Avaldamise kuupäev:

29.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked