Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava tulemuslikkuse ja mõju hindamise hankes

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hindamine hõlmab kõiki EMKF rakenduskava prioriteetsete suundade I, II, III, V ja VI raames rakendatavaid meetmeid. Tegemist on meetmete asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe ja mõju hindamisega, mille käigus analüüsitakse, mil määral on püstitatud eesmärgid saavutatud, kuivõrd efektiivsed on nende eesmärkide saavutamisel olnud toetusskeemid ning milline on olnud saavutatud tulemuste mõju. Tuginedes tõenduspõhisele analüüsile tuuakse välja eesmärkide saavutamist toetanud ja takistanud tegurid ning sõnastatakse järeldused ja soovitused perioodi 2021-2027 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava meetmete edukaks kujundamiseks ja elluviimiseks. Hindamisel võetakse aluseks EMKF rakenduskava prioriteetsed suunad tervikuna ning nende meetmete rakendamise koosmõju. Hindamine peab arvestama EMKF rakenduskava finants- ja tulemusinfot 2021. aasta lõpu seisuga, kuid kasutama ka kõiki kättesaadavaid uuemaid andmeid ning teiseseid andmeid.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

31.08.2022

Avaldamise kuupäev:

29.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked