Kohila valla, Vilivere tee valgustuse rajamistööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kontaktisik: teedespetsialist Gert Küling, tel: 58 999 392, e-post: gert.kuling@kohila.ee Eesmärk: Väikehanke eesmärgiks on välja selgitada parim pakkuja Kohila valla, Vilivere tee valgustuse rajamistöödele vastavalt pakkumiskutsega kaasas olevale dokumentatsioonile (projekt, kululoend) ja hanke toimumise ajal antavatele selgitustele. Asukoht: Kohila vald, Vilivere küla, Vilivere tee (317008) kilomeetritel 2,7-3,2. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele ja lähtuvad reaalsest vajadusest, arvestades kululoendis pakutud ühikhindu. Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mis kajastub töövõtja poolt esitatud tööde üleandmise-vastuvõtu aktil. Valgustuse rajamise kirjeldus: Valgustuse rajamise tehniline kirjeldus on toodud projektdokumentatsioonis ja kululoendi spetsifikatsioonis. Pakkumise tegemisel arvestada, et rajamisele kuulub Fiider 1 valgustusliin (mastid 1-13). Fiider 2 (mastid 14 ja 15 ning Vilivere tee alune kaabli paigaldus) ei kuulu käesoleva hanke mahtudesse. Sellega on arvestatud ka kululoendis. Valgustuse projektdokumentatsioon on kättesaadav lingilt: https://1drv.ms/u/s!ApeBkmx4x7bBhij8ZIEYBNrFzKzF?e=Dmkd6q Lisatud on Kululoend. Vilivere tee valgustuse rajamisel tuleb lähtuda pakkumiskutsega kaasas olevast dokumentatsioonist, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, korrast ja nõuetest, Kohila valla kaevetööde eeskirjast ning heast ehitustavast. Tööde teostamise ajal tuleb piirkonnas hoida elementaarset korda. Valgustuse rajamistööde lõppedes tuleb taastada rikutud haljastus ja teeäärsed kraavid. Tööde teostamise ajal ning järgselt tuleb hoida puhtana ja kahjustamata Vilivere teed ja selle äärseid mahasõite või piirnevaid teid ning tööde käigus tekkivad kahjustused esimesel võimalusel likvideerida. Tööde ajal vältida liikluse sulgemist või selle vajadusel näha ette liikluskorraldusvahendeid ja teavitada teedespetsialisti vähemalt 1 nädal ette. Alates käesoleva aasta juuli keskelt kuni septembri lõpuni on planeeritud antud Vilivere tee lõigul teostada teekatte rekonstrueerimistöid. Valgustuse rajamine peaks toimuma enne või paralleelselt tee rekonstrueerimistöödega, kuid enne tee kattekihi rajamist, mis leiab aset ilmselt augustis-septembris, sõltuvalt töövõtja ajagraafikust. Valgustuse rajamise tööde lõpptähtaeg saab seetõttu olla hiljemalt 31.07.2021. Hinnapakkumised tuleb esitada vastavalt kululoendile. Tööde tellimisel ja lepingu sõlmimisel ei ole arvestatud ettenägematute kuludega. Juhul kui peaksid ettenägematud kulud tekkima, siis nende tellimine toimub pakkumuse ühikhindade alusel. Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris majandustegevusteate tegevusalaga „Elektritööd" tegevusala liigiga „Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine" ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus. Esitada varasema objekti nimetus, iseloom ja tööde maht. Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on valgustuse rajamise pakkumuse madalaim maksumus kokku. Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 15.06.2021 kell 10.00 e-posti teel gert.kuling@kohila.ee Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

15.06.2021

Avaldamise kuupäev:

08.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked