Kilingi-Nõmme jahipiirkonna Vanaveski jahiala suurulukilubade eesostuõiguse enampakkumine 2023/2024 jahihooaeg

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Juriidilistele isikutele või kehtivat Eesti jahitunnistust omavatele isikutele pannakse enampakkumisele RMK Kilingi-Nõmme jahipiirkonna Vanaveski jahiala suurulukilubade eesostuõigus 2023/2024 jahihooajal.<br>Jahialade piirikirjeldused koos jahindusrajatiste nimekirjadega on käskkirja lisa 2.<br>Enampakkumisele pandud eesostuõigusega omandavate suurulukilubade realiseerimiseks kasutatavate &nbsp;jahipiirkonna jahialade nimekirjad koos jahilubade küttimismahtude ja eesostuõiguse alghindade ning ettemaksu suurustega on käskkirja lisa 3.<br>Jahipiirkonna jahiala jahilubade eesostuõiguse enampakkumuse võitjatega sõlmitav tüüpkokkulepe on käskkirja lisa 5.<br><br><strong>Elektroonilise enampakkumise&nbsp;</strong>dokumentidega saab tutvuda elektroonilises hankekeskkonnas Mercell: <a href="https://mercell.com">https://mercell.com</a>. <strong>Elektroonilise enampakkumise tegemiseks tuleb siseneda&nbsp;</strong>hankekeskkonda Mercell <a href="https://mercell.com">https://mercell.com</a> ning leida 2023/2024 jahihooaja vastava jahipiirkonna jahiala jahilubade enampakkumine, vajutades enampakkumisel. <strong>Pakkumused tuleb vormistada Mercell hankekeskkonnas hiljemalt 27.märtsiks 2023. kella 12:00. Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta.</strong><br><strong>Juriidilise või füüsilise isiku elektrooniline pakkumus jahilubade paketi eesostuõiguse omandamiseks peab sisaldama järgmisi dokumente:</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br>pakkuja või juriidilise isiku poolt määratud jahimehe, kehtiv jahitunnistuse koopia (koopial peab olema tuvastatav jahitunnistuse kehtivusaeg);<br>juriidilise isiku poolt antud kehtiv lihtvolitus juriidilise isiku eest pakkumuse tegemiseks, kui pakkuja ei oma antud juriidilise isiku esindusõigust;<br>on tasutud pakutava jahiala või jahilubade paketi enampakkumise ettemaks.<br><strong>Jahiala või tähtajalise jahilubade paketi eesostuõiguse enampakkumise ettemaks on 10% alghinnast, mis peab olema laekunud pakkumuse vormistamise päevaks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele nr EE78 1010 4020 2486 1004 SEB Pangas, viitenumber 4000015334, selgituseks vastava enampakkumise jahiala või jahilubade paketi ettemaks.</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>Enampakkumisel osalemiseks tuleb teha hankekeskkonnas vastava jahiala või tähtajalise jahilubade paketi pakkumus koos käibemaksuga. Osalejad võivad teha pakkumisi kõigi enampakkumisele pandud eesostuõiguste kohta.&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br>Pakkumused avatakse 27.märtsil 2023. a kell 12:00. Pakkumused, mis ei vasta elektroonilises hankekeskkonnas esitatud nõuetele või pakkumuse on teinud Eestis jahipidamisõigust mitteomav füüsiline isik, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumisel ei osale.<br>Jahilubade eesostuõiguse omandamise enampakkumise võitjate selgitamiseks võrreldakse kõiki nõuetekohaseid pakkumusi jahialade või tähtajaliste jahilubade jahipakettide lõikes. Parim pakkumus on suurima hinnaga tehtud pakkumine. Kui tehtud parimad pakkumused on täpselt võrdsed, eelistatakse pakkujat, kes kasutas eelneval jahihooajal RMK jahiala jahilubasid enampakkumise võitjana sõlmitud kokkuleppe alusel. Kui võitjat selle kriteeriumi põhjal pole võimalik selgitada, tehakse võrdsetele pakkujatele ettepanek uue hinnapakkumuse tegemiseks komisjoni poolt määratud tähtajaks.<br>Enampakkumise Mercell-hankekeskkonna protokolli saadab korraldaja e-posti teel kõigile antud jahiala jahipaketi nõuetekohase enampakkumise teinud osavõtjatele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul elektroonilise enampakkumise avamise tähtpäevast arvates. E-kiri saadetakse pakkumuses sisalduvale e-posti aadressile. Elektroonilise eesostuõiguse enampakkumise tulemuste alusel esitab enampakkumise korraldaja otsustajale kinnitamiseks parimad pakkumused. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata hiljemalt 29.märtsil 2023. a. Vastavast käskkirjalisest otsusest saadetakse väljavõte enampakkumise võitjatele.<br>Elektroonilisest enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumust ja sellest tulenevalt ei osutunud edukaks pakkujaks, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist. Samuti tagastatakse ettemaks nõuetele mittevastavaks tunnistatud pakkumuste osas.<br>Jahialade jahilubade või tähtajaliste jahilubade paketi eesostuõiguse enampakkumise võitjale väljastatakse hiljemalt 30.märtsil 2023. a e-posti teel arve 2023/2024. jahihooaja jahiala jahilubade või tähtajalise jahilubade paketi eesostuõiguse tasu kohta, tasumistähtajaga 14 kalendripäeva. Ettemaks arvatakse tasumisele kuuluvast summast maha. Enampakkumise võitjal tuleb jahilubade eesostuõiguse realiseerimiseks sõlmida jahilubade kasutamise kokkulepe hiljemalt 15. aprilliks 2023. a. <strong>Kokkuleppe sõlmimise eeltingimuseks on enampakkumisel tehtud eesostuõiguse tasu kohta esitatud arve täielik tasumine‏‏‎‬‬‏‏‪‎‪‬‏‎‪‏‏‪‬‎‬</strong>.<br><strong>Kui enampakkumise võitja esitatud arvet tasumise tähtpäevaks täies ulatuses ära ei maksa, kaotab ta õiguse kokkuleppe sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.</strong> Kui enampakkumise võitja tasub küll arve täies mahus, kuid jätab kokkuleppe tähtaegselt sõlmimata (kokkulepet võitja poolt tähtajaks allkirjastatult RMK-le tagasi pole saadetud või soovitakse RMK poolt kehtestatud tüüptingimusi muuta, millega RMK ei nõustu), kaotab ta õiguse nii ettemaksu kui arve alusel tasutud summa tagastamisele.<br>Elektroonilise enampakkumise korraldaja jätab endale õiguse:<br><ol><li>jätta võõrandamata antud jahiala jahilubade või tähtajalise jahilubade paketi eesostuõigus, kui enampakkumisele ei laekunud selle ostmiseks pakkumusi;</li><li>lükata tagasi kõik alghinnast madalamad pakkumused;</li></ol>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a><br>Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti („Suhtlus“).

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.03.2023

Avaldamise kuupäev:

16.03.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked