Kändude freesimine Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kändude freesimine Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide maapealsete osiste freesimine ja eemaldamine koos freesimise tulemusena kändude asukohtades tekkinud tühimike täitmisega kasvumullaga, pinnase tasandamise ning tasandatud alale muruseemne külvamisega. Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve. Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve. Tööde teostamise eeldatav periood on ajavahemikul 01.07-15.08.2021. Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest; 1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest; 1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest; 1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt; 1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses; Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse. 2. Pakkuja peab olema viimase 3 (kolme) aasta jooksul täitnud vähemalt 2 (kaks) sarnaste tööde lepingut. Pakkuja esitab teostatud tööde nimekirja koos pakkumusega. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 17. juunil 2021. a kell 09.45. Pakkuja esitab pakkumuse lisas 3 toodud vormil. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 17. juunil 2021. a kell 10:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused. Hanketeatele on lisatud järgmised dokumendid: 1. Tehniline kirjeldus 2. Tehnilise kirjelduse lisa 1- Kändude freesimise mahud Järve linnaosas koos delfi kaardi lingiga kändude asukohtadest; 3. Tehnilise kirjelduse lisa 2- Kändude freesimise mahud Ahtme linnaosas koos delfi kaardi lingiga kändude asukohtadest; 4. Lisa 3 pakkumuse maksumuse vorm.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

17.06.2021

Avaldamise kuupäev:

09.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked