Interaktiivne e-kursus 'Õpetajaeriala karjäärivalikud“

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1. Üldteave 1.1. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) viib läbi riigihanke „Interaktiivne e-kursus „Õpetajaeriala karjäärivalikud“, CPV kood 80420000-4 e-õppe teenused. 1.2. Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest ’’Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt’’ (2014-202.1.03.15-0001) vahenditest. 1.3. Riigihanget menetletakse vastavalt HTM hankekorra punktile 7.1. 1.4. Riigihanke alusdokumendid on kõik kättesaadavad HTMi välisveebis. Taotluse esitamisel edastatakse need ka e-posti teel. 1.5. Hankelepingu eeldatav maksumus on 75 000 eurot käibemaksuta. 1.6. Hanke tehniline kirjeldus on toodud lisas 1. 1.7. Hankelepingu projekt on toodud lisas 6. 1.8. Hankija esitab pakkujatele teate hankes tehtud otsustest e-posti kaudu 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates otsuste tegemisest. 2. Pakkumuse esitamine 2.1. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil kaisa.musting@hm.ee hiljemalt 27.01.2023 a kl 12:00. Teemareale märkida „Pakkumus riigihankes „Interaktiivne e-kursus „Õpetajaeriala karjäärivalikud““. 2.2. Tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud. 2.3. Pakkujal ei ole lubatud vorme muuta, välja arvatud seal, kus Hankija on seda lubanud. Dokumendid peavad olema nõutud andmetega täidetud. 2.4. Pakkumus on hankemenetluse ajal konfidentsiaalne, välja arvatud pakkumuse maksumus ja muud pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavad pakkumust iseloomustavad näitajad. Kui pakkumus sisaldab ärisaladust, tuleb see pakkujal välja tuua lähtudes RHS § 461. 1. Ülevaade 1.1. Interaktiivse e-kursuse ''Õpetajaeriala karjäärivalikuna'' peaeesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele (16-18aastased õpilased) kui ühele õpetajaameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu kontseptsioonis nimetatud olulisele sihtrühmale võimalus läbida gümnaasiumiõpingute jooksul valikkursus, millega tõstetakse teadlikkust õpetaja elukutsest ning seeläbi toetatakse õpetajaameti valikut. E-kursus annab õpilastele esmased teadmised õppimise ja õppeprotsessi kohta, toetab õpilaste teadlikkuse tõstmist õpetaja elukutsest ning suunab vastavate õppimis- ja karjäärivõimalusteni. 1.2. E-kursuse tellimise vajadus: Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 üks olulisemaid strateegilisi eesmärke ja sihte on õpetajate järelkasvu tagamine. Õpetajate järelkasvu töögrupp on ühe probleemina välja toonud õpetajaameti madala atraktiivsuse (sh õpilaste endi seas). Interaktiivse e-valikkursuse pakkumine gümnaasiumiealistele noortele võimaldab sihtrühmale tutvustada õpetajaameti sisu, õppimis- ja karjäärivõimalusi, mis aitaks sihtrühma seas õpetajaameti atraktiivsust tõsta. Samuti on üheks riiklikuks prioriteediks olnud õppijate digipädevuse arendamine läbi digivahendite ja –sisu arendamise ja kättesaadavaks tegemise. Antud e-kursusega tagatakse õppevara kättesaadavus, mis toetab gümnaasiumi õppekava läbimist. 2. Alusdokumendid 2.1. E-kursus ''Õpetajaeriala karjäärivalikuna'' lähtub: 2.1.1. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 prioriteedist tagada haridussüsteemis õpetajate järelkasv. 2.1.2. Sihid aastaks 2035: haridusvaldkonnas töötamine, sh õppejõu amet on väärtustatud ja mainekas. Tugeva identiteediga õpetajaskond seisab ameti maine ja kutseväärikuse eest. 2.1.3. Õpetajate järelkasvu tegevuskavas kirjeldatud töögrupi ettepanekust luua gümnaasiumitele valikainekursus, mis tutvustaks õpetajaametit ning tutvustaks õpetajaametisse sisenemisteid. 3. Kursuse eesmärgid, õpiväljundid ning sisuline struktuur 3.1. Loodava e-kursuse eesmärkideks on: 3.1.1. kujundada alusteadmised õppimise ja õppeprotsessi kavandamise ja läbiviimise kohta; 3.1.2. tutvustada õpilastele õpetajaameti sisu/olemust; 3.1.3. tõsta õpilaste teadlikkust õpetajaõppe õppimis- ja karjäärivõimaluste kohta ning analüüsida enda sobivust õpetajaametisse. 3.2. Eesmärkidest lähtuvalt on e-kursuse õpiväljunditeks: 3.2.1. õpilane omab alusteadmisi õppimise ja õppeprotsessi kavandamise ja läbiviimise kohta; 3.2.2. õpilane on mõtestanud õpetajaameti olemust; 3.2.3. õpilane teadvustab õpetajaametit kui üht karjäärivõimalust ja on analüüsinud enda sobivust. 3.3. Kursuse sisuline struktuur vastab õpiväljunditele. I Õpetajaameti olemus, õpetajale esitatavad nõudmised, õpetajatööks vajalikud isikuomadused, uskumused ja teadmised (õpetaja inimesena ja õpetajaamet elukutsena). II Õpetaja kui õppekeskkonna kujundaja (õppimise ja õpetamise alused, vaimse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamine). III Õpetajaks õppimise võimalused (õpingud ja karjäärivõimalused). Kursus vastab 35-le ühe õppeaine raames toimuvale ainetunnile (arvestusliku pikkusega 45 minutit). Pakkuja võib pakkumuses esitada oma nägemuse nii liigenduse ehk teemade järjekorra kui ka sisuliste prioriteetide kohta. Taotleja esitab pakkumuses kursuse ajakava, mis peab vastama kursuse eesmärkide saavutamisele.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.01.2023

Avaldamise kuupäev:

07.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked