Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada Vapramäe tn 9//11//13 krundile kompetentsikeskuse rajamise võimalikkus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Elva linna üldplaneeringus väikeelamumaa (EV) juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondliku hoone maa alaks (Ü) Vapramäe tn 9//11//13 krundi osas. Pakkumuse koostamise aluseks on Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu (seisuga 02.01.2020). Pakkumus koostatakse arvestades planeerimisseaduses üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele kohaldatud sätteid. Pakkumus sisaldab: 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) otsustamiseks KSH eelhinnangu koostamist; 2. Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamist; 3. Muinsuskaitse eritingimuste koostamist; 4. Detailplaneeringu lahenduse koostamist, detailplaneeringu võrguvaldajatega kooskõlastamist; 5. Detailplaneeringu avalikel aruteludel osalemist ning planeeringulahenduse selgitamist ja põhjendamist; 6. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja detailplaneeringu avalikel väljapanekutel esitatud arvamustega tutvumist ja vallavalitsusele omapoolse seisukoha kujundamist, vajadusel detailplaneeringulahenduse täpsustamist või muutmist; 7. Nõuetekohase detailplaneeringu heakskiitmiseks ja kehtestamiseks esitamist. Palume märkida iga tööetapi maksumus eraldi. Lisaküsimused: planeeringuspetsialist Maarika Uprus, tel 527 1860 või 730 9897.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

18.01.2020

Avaldamise kuupäev:

03.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked