Elektrisoojenduse projekteerimine ja uue soojusisolatsiooni montaaž RKEÕS torustikel / Проектирование, монтаж электрообогрева, монтаж новой теплоизоляции на трубопроводах установки ПТЛСО. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

&nbsp;<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke &nbsp;nimetus</strong><br></td><td valign="top">Elektrisoojenduse projekteerimine ja uue soojusisolatsiooni montaaž RKEÕS torustikel:<br>Gaasikondensaadi äravoolutorustik üldisest torustikust mahutisse R-122 ja soojusvahetist T-126 mahutisse E-122<br>Mahuti Е-10 hingamistorustik<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Artur Rosi – RKEÕS juhi asendaja<br>Tel.(+372) 5234799<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:artur.rosi@vkg.ee">artur.rosi@vkg.ee</a><br><br>Aleksandr Fedotov – RKEÕS juht<br>Tel.(+372) 56945818<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:alexander.fedotov@vkg.ee">alexander.fedotov@vkg.ee</a><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br></td><td valign="top">avatud<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Elektrisoojenduse projekteerimine, uue soojusisolatsiooni montaaž RKEÕS torustikel. Nimetatud torustikud on mõeldud mahutite hingamiseks ja gaasikondensaadi ärajuhtimiseks torustikest mahutisse;&nbsp;</li><li>Torustikus ülalhoitav temperatuur +5 С.</li><li>Elektrisoojendusele esitatavad nõuded märgitud Lisas 3.&nbsp;</li><li>Isolatsioonmaterjal peab vastava kasutustingimustele ning need määrab projekteerija;&nbsp;</li><li>Isolatsiooni kate:</li></ol><ul><li><div>Tsingitud teraslehed;</div></li><li><div>Isekeermestuvate kruvidega kinnitamine;</div></li><li><div>Sulgarmatuuril ja äärikupaaridel eemaldatavad kastid klõpsudega;</div></li></ul>6. Vajalikud mehhanismid ja tellingud Töövõtjalt;7. Garantii tehtud töödele – 2 aastat;8. Enne tööde algust tuleb eelnev projekt kooskõlastada Tellijaga.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tehnilised nõuded</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Tööd toimuvad töötaval seadmel ja töötavatel torustikel umbes 5 m kõrgusel maapinnast.&nbsp;</li><li>Tööde graafik kooskõlastada Tellijaga;</li><li>Täitja peab järgima Tellijal kehtivaid ohutustehnika juhendeid, sätteid ja reegleid.&nbsp;</li><li>Tööde täitmisel peab Töövõtja tagama tehnoloogilise seadmestiku, kommunikatsioonide ja seadmete kaitsemeetmed võimalike kahjustuste eest;&nbsp;</li><li>Töövõtja peab tagama territooriumi koristuse tööde tegemise kohas;&nbsp;</li><li>Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele;&nbsp;</li><li>Tööde tegemise ajal moodustunud vanaraud tuleb välja vedada VKG AS territooriumil paiknevale vanaraua platsile; &nbsp;</li><li>Hinnapakkumuses märkida:</li></ol>Üldhind;Projekti hind;Elektrisoojenduse hind ja soojustuskaabli tüüp;Soojusisolatsiooni hind;Uue isolatsiooni montaaži hind;Vana elektrisoojenduse ja isolatsiooni demontaaži hind;<ol><li>Olemasolul märkida alltöövõtufirmad;&nbsp;</li><li>Märkida tasumise tingimused ja tähtajad;&nbsp;</li><li>Märkida tööde täitmise tähtajad;</li><li>Korraldada käivitus-seadistustööd;</li><li>Märkida garantiiaeg;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Lisa 1</li><li>Lisa 2</li><li>Lisa 3</li><li>Hinnapakkumustabel.</li></ol>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">20.01.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel:&nbsp;</li><li>Alltöövõtufirmade teenuste kasutamisel peab pakkuja esitama alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR).</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hind;</li><li>Tööde täitmise tähtaeg;</li><li>Juhul, kui Pakkuja &nbsp;on ettevõtte territooriumil 3 viimase aasta jooksul töid juba teostanud, Tellijapoolne hinnang tema töö kvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele.&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">2023. aasta II kvartal<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top"><strong>12.01.2023 kell 10:00</strong><br>Kogunemine VKG OIL AS pääslas aadressil Kohtla-Järve, Keemia 2.<br><br>Palume pakkujafirmade esindajatel enne tutvumist edastada hanke eest vastutavatele isikutele isiklik info pakkujafirmade esindajate registreerimiseks ja VKG OIL AS territooriumile läbipääsuloa vormistamiseks. &nbsp;<br>Isikliku info all mõistetakse:<br>1) ees- ja perenimi;<br>2) esindatava ettevõtte nimetus.<br>NB!<br>- Objekti ülevaatus &nbsp;on võimalik vaid keha täielikult kaitsvas firma tööriietuses, kinnistes jalatsites, kiivris ja kaitseprillides.<br>ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMISE KORRAL FIRMA ESINDAJAID OBJEKTIGA TUTVUMISELE EI LUBATA.<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja –tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.<br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Проектирование, монтаж электрообогрева, монтаж новой теплоизоляции на трубопроводах установки ПТЛСО:<br>Трубопровод слива газового конденсата с общего трубопровода в емкость Е-122 и с теплообменника Т-126 в емкость Е-122<br>Трубопровод дыхания емкости Е-10<br><br>‏‏‎‬‪‬‎‬‎‪‬‎‪‬‎‏‬‎‬‎</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em><br></td><td valign="top">Артур Роси – зам.начальника УПТЛСО<br>Тел.: Tel.(+372) 5234799<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:artur.rosi@vkg.ee">artur.rosi@vkg.ee</a><br><br>Александр Федотов – начальник УПТЛСО<br>Тел.: Tel.(+372) 56945818<br>e-mail: &nbsp;<a href="mailto:alexander.fedotov@vkg.ee">alexander.fedotov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td valign="top">Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Проектирование, монтаж электрообогрева, монтаж новой теплоизоляции на трубопроводах установки ПТЛСО. Данные трубопроводы служат для дыхания емкостей и слива газового конденсата из трубопроводов в емкость;</li><li>Температура поддержания трубопровода +5 С.</li><li>Требования к электрообогреву обозначены в Приложении №3</li><li>Изоляционный материал должен соответствовать условиям эксплуатации и определяется проектировщиком;</li><li>Покрытие изоляции:<ol><li>Оцинкованные стальные листы;</li><li>Крепление саморезами;</li><li>На запорной арматуре и фланцевых парах съёмные короба на защёлках;</li></ol></li><li>Необходимые механизмы и леса предоставляет Подрядчик;</li><li>Гарантийный срок на выполненные работы – 2 года;</li><li>Перед началом работ предварительные проект необходимо согласовать с Заказчиком</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Технические требования</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Работы производятся на действующей установке и на действующих трубопроводах на высоте примерно до 5 м от поверхности земли</li><li>график проведения работ согласовывать с Заказчиком;</li><li>Исполнитель должен соблюдать действующие у Заказчика инструкции, положения и правила техники безопасности;</li><li>При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить меры по защите технологического оборудования, коммуникаций и приборов от возможных повреждений;</li><li>Подрядчик должен обеспечить уборку территории в местах проведения работ;</li><li>Строительный мусор вывозится Подрядчиком за пределы территории VKG AS, согласно требованиям Закона об отходах;</li><li>Металлолом, образовавшийся при выполнении работ, должен вывозиться на специальную площадку для металлолома, расположенную на территории VKG AS;</li><li>В ценовом предложении указать:</li></ol><ul><li>Общую стоимость;</li><li>Стоимость проекта;</li><li>Стоимость электрообогрева и тип нагревательного кабеля;</li><li>Стоимость теплоизоляции;</li><li>Стоимость монтажа новой изоляции;</li><li>Стоимость демонтажа старого электрообогрева и изоляции;</li></ul><ol><li>Указать субподрядные организации, если такие имеются;</li><li>Указать условия и сроки оплаты;</li><li>Указать сроки выполнения работ;</li><li>Произвести пуско-наладочные работы;</li><li>Указать гарантийный срок;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top"><ol><li>Приложение №1</li><li>Приложение №2</li><li>Приложение №3</li><li>Ценовой табель.</li></ol>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td valign="top">20.01.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (MTR) по следующим видам деятельности:</li></ol>Ehitamine: üldehituslik ehitamine.<br><br>2. В случае услуг субподрядной организации оферент предоставляет перечень субподрядных фирм, которые также должны иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (MTR) по соответствующим видам деятельности.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшая стоимость;</li><li>Срок выполнения работ;</li><li>В случае, если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика, качества его работы и выполнения условий договора.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br></td><td valign="top">2023. г, II квартал<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления &nbsp;с объектом</strong><br></td><td valign="top"><strong>12.01.2023 &nbsp;10:00</strong><br>Сбор на проходной VKG OIL AS по адресу Kohtla-Jarve, Keemia 2.<br><br>Просим представителей фирм-оферентов до ознакомления передать личную информацию лицам, ответственным за поставку, для регистрации представителей фирм оферентов и оформления пропуска на территорию VKG OIL AS.<br>Под личной информацией понимается следующее:<br>1) Имя и Фамилия;<br>2) Наименование представляемой организации.<br>NB!<br>- Осмотр объекта возможен только в рабочей форменной одежде, полностью закрывающей поверхность тела, закрытой обуви, каске и защитных очках.<br>ПРИ ОТСУТСТВИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТОМ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.<br>Оференты должны ознакомиться с объектом на месте с целью точной оценки объемов и условий работы. Присутствие представителя оферента при осмотре и ознакомлении с объектом на месте является обязательным условием для участия в конкурсе.<br></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a>.<br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.01.2023

Avaldamise kuupäev:

06.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked