Elektrimootorite remondipartner 2023-2024 aastaks. VKG Oil AS / Ремонт электродвигателей общепромышленного и взрывозащищённого исполнения напряжением 0,4 кв.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">0,4 kV pingega üldtööstusliku ja plahvatusvastase kaitsega elektrimootorite remondi partner 2023-2024 aastaks.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong>&nbsp;</td><td valign="top">Pavel Skipidarov<br>vanemmeister<br>+372 334 2638 / +372 5837 0035<br><a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td><td valign="top">1. 1. 0,4 kV pingega ja 0,075 kW kuni 55 kW võimsusega ja rootorite erineva pöörlemiskiirusega elektrimootorite remont vastavalt tabelis esitatud (Lisa 1) loetelule. &nbsp; &nbsp;<br>2. 0,4 kV pingega ja 55 kW kuni 315 kW võimsusega ja rootorite erineva pöörlemiskiirusega elektrimootorite remont teostada vastavalt Töövõtja poolt esitatud ja Tellija poolt kinnitatud kalkulatsioonile. &nbsp;<br>3. Vastavalt Töövõtja poolt esitatud ja Tellija poolt kinnitatud kalkulatsioonile teostatakse järgmise seadmestiku remonti:<br>- 0,4 kV pingega lühisrootoriga asünkroonsete elektrimootorite remont;<br>- 0,4 kV pingega asünkroonsete elektrimootorite drenaaž- ja sukelpumpade remont;<br>- spetsiifiliste elektrimootorite remont.<br>Remonditööde lõpetamise järgselt esitab Töövõtja katsete akti (fotoaruanne operatsioonidest kommentaaridega) ja protokollid doc. ja pdf. vormingutes. Nimetatud dokumendid on teostatud tööde eest arve esitamise aluseks.<br>Kõikide mootor-trumlite jaoks kasutada kohustuslikus korras õli Texaco Meropa 150.<br>Kõikidele veerelaagritele kasutada kindlasti konsistentmääret – SKF LGHP2.<br>Spetsiifiliste elektrimootorite määrde &nbsp;kohustuslik kooskõlastamine Tellijaga.<br>Kindlasti kasutada järgmiste brändide: FAG, SKF veerelaagreid.<br>Remondiks toimetamise ja remondilt tagastamise korraldab Töövõtja. Erandjuhtudel võib vastutuse kohaletoimetamise eest endale võtta Tellija (hinnapakkumuses tuleb eraldi märkida kohaletoimetamise eest vastutav isik ja kohaletoimetamise hind, kui see ei ole remondi hinda lülitatud).<br>Tööde vastuvõtmise ja tööde eest tasumise kohustuslikuks tingimuseks on Tellijale remonditööde täispaketi väljastamine.<br>Märkida kiireloomuliste tööde täitmise koefitsient tähtajaga kuni 48 (nelikümmend kaheksa) tundi.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong></td><td valign="top">Elektrimootorite tabel (Lisa 1).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">13.01.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">1. Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel.<br>2. Esitada vastavad sertifikaadid, mis annavad õiguse teostada üldkasutusega ja plahvatusvastase kaitsega ATEX elektrimootorite remonti.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vähima hinnapakkumise ja parimate hanketingimuste alusel.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Raamleping 2 aastaks<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br><strong>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</strong><br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br>- - -<br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Ремонт электродвигателей общепромышленного и взрывозащищённого исполнения напряжением 0,4 кв.<br><br>‏‏‎‬‪‬‎‬‪‪‪‬‎‬‬‏‪‬‏‏</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Pavel Skipidarov<br>vanemmeister<br>+372 334 2638 / +372 5837 0035<br><a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">1. Ремонт асинхронных электродвигателей напряжением 0,4 кВ мощностью от 0,075 кВт до 55 кВт с различными скоростями вращения ротора выполняется согласно перечню, представленному в таблице (Приложение 1).<br>2. Ремонт асинхронных электродвигателей напряжением 0,4 кВ мощностью от 55 кВт до 315 кВт с различными скоростями вращения ротора выполняется согласно представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком калькуляции.<br>3. На основании представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком калькуляции.выполняется ремонт следующего оборудования:<br>- асинхронных электродвигателей мотор – барабанов напряжением 0,4 кV;<br>- асинхронных электродвигателей дренажных и погружных насосов напряжением до 0,4 кV;<br>- катушек электромагнитных клапанов;<br>- специфических электродвигателей.<br>После выполнения ремонтных работ Подрядчик предоставляет Акт (пооперационный фотоотчет с комментариями) и протоколы испытаний в форматах doc. и pdf. Указанные документы являются основанием для выставления счета за выполненные работы.<br>Для всех мотор - барабанов обязательно использование масла Texaco Meropa 150.<br>Для всех подшипников качения обязательно использование консистентной смазки – SKF LGHP2.<br>Обязательное согласование с Заказчиком смазки для специфических электродвигателей.<br>Обязательное использование подшипников качения следующих брендов: FAG, SKF.<br>Доставка в ремонт/ из ремонта осуществляется Подрядчиком. В отдельных случаях Заказчик может взять ответственность по организации доставки на себя (в ценовом предложении отдельно необходимо указать ответственного за доставку и стоимость доставки, если она не включена в цену ремонта).<br>Обязательным условием приемки и оплаты работ является предоставление Заказчику полного пакета ремонтной документации.<br>Указать коэффициент выполнения срочных работ сроком до 48 часов.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Таблица электродвигателей (Приложение 1).</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">13.01.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">1. Оференты должны иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности (МТR) по соответствующему виду деятельности.<br>2. Предоставить соответствующие сертификаты на право производить ремонт электродвигателей общего и взрывозащищенного исполнения ATEX.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">На основании наименьшего ценового предложения и лучших условий поставки.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">Рамочный, на 2 года.</td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.01.2023

Avaldamise kuupäev:

02.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked