Eesti Maaülikooli Polli õunahoidla Töökoja tee 1 detailplaneeringu koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1. ÜLDOSA 1.1 Hanke eesmärk Hanke eesmärk on Eesti Maaülikoolile kuuluvale kinnistule Tunnus: 60001:001:0110 Lähiaadress: Töökoja tee 1 // Õunahoidla Asustusüksus: Polli küla Omavalitsus: Mulgi vald Maakond: Viljandi maakond koostada uus detailplaneering ning esindada Tellijat menetlusprotsessis detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekust kuni detailplaneeringu kehtestamiseni ja kinnitamiseni omavalitsuses. Detailplaneeringu koostamise peamiseks põhjuseks on Tellija soov suurendada planeeringu ala ning hoonestusala. Täpsem lahendus antud lisas oleva eskiisjoonisega. Planeerimis protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele. Lähteülesandes ei korrata nõudeid ja regulatsioone, mis on sätestatud kehtivates õigusaktidest ja standardites, antud nõuete täitmine on kohustuslik. Tellija eesmärk ja nägemus: Detailplaneeringu koostamisel arvestada tellija eskiisi (tehnilise kirjelduse lisa 1.1); Võtta vajalikud kooskõlastused tehnovõrkude valdajatelt ja kaasatavatelt isikutelt; Osaleda menetlusprotsessis; Teostada vajalikud uuringud, mõõdistused jms; Detailplaneeringu kooseisus: Koostada vajaminevas mahus uus geodeetiline alusplaan, mis kajastaks maapealseid hooneid, rajatisi, haljastust ja infrastruktuuri ning maa aluseid tehnovõrke ning nende kõrgusandmeid Arvestada järgnevaga Projekteerija/planeerija ülesandeks on planeeringu koostamine, kooskõlastamine vajalikes ametkondades, omavalitsusele menetlemiseks esitamine ning Tellijale omavalitsuse poolt lõplikult vastuvõetud ja kehtestatud planeeringu üleandmine. 1.2 Projekteerimistööde maht Planeering koostatakse vastavalt normidele, standarditele ja omavalitsuse poolt seatavatele tingimustele. Töö teostaja kanda jäävad kõik tööks vajalikud uuringud, planeeringu koostamiseks vajalike andmete otsing ja kooskõlastused (näiteks, tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, eritingimused kitsendusi põhjustavate objektide haldajate poolt jne) Riigilõivud, uuringute maksumused ja kooskõlastustasud jäävad töövõtja kanda. Kokkuvõtlikult jääb töövõtja kanda kõik alates detailplaneeringu koostamisest, algatamisest kuni omavalitsuse poolt kehtestatud ja vastuvõetud detailplaneeringu üleandmiseni Tellijale. Detailplaneering esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks hiljemalt 90 päeva peale lepingu sõlmimist. Kogu planeeringuprotsessi pikkuseks koos kooskõlastuste hankimisega ja omavalitsuse menetlusajaga on arvestatud ca 300 päeva 1.3 Projektdokumentatsiooni vormistamine Planeeringu kaust esitatakse Tellijale elektroonilisel kujul mälupulgal (dwg (AutoCad 2015-2020), doc ja pdf failidena) ühes (1) eksemplaris. Kõik kaustad peavad sisaldama projektdokumentatsioonile võetud kooskõlastusi digiallkirjadena Kõigi üleantavate eksemplaride identsuse eest vastutab Töö teostaja. 1.4 Kooskõlastamise tingimused Projektid kooskõlastatakse kehtestatud korras nõutavate ametkondade ja asutustega ning Tellija esindajaga. Töö teostaja kohustub vajadusel täiendavalt kooskõlastama (ilma lisatasuta) kõik antud töö mahus tehtavad muudatused. Töö loetakse vastuvõetuks Tellija poolt üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisega. 1.5. Üldinformatsioon Hankelepingu kestvus alates lepingu sõlmimisest on ca 300 päeva. Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus. Pakkumus esitada hiljemalt 08.06.2021 e-postile: rauno.sirel@emu.ee 1.6 Tehnilise kirjelduse lisad Lisa "tellija eskiis" Lisa on alla laetav SIIT.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

08.06.2021

Avaldamise kuupäev:

31.05.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked