Betoonvooderduse demontaaž Petroter III tsehhi reaktoris 3Р-110. / Демонтаж бетонной футеровки в реакторе 3Р-110 цеха Petroter III. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Betoonvooderduse demontaaž Petroter III tsehhi reaktoris 3Р-110 &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Sergei Plistkin – &nbsp; Petroter III tsehhi vanemmeister<br>tel. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">2023.a. juunis on Petroter III tsehhi plaanilise seiskamise ajal planeeritud trummelreaktori 3P-110 sisemise vooderduse vahetustööd. Vooderduse vahetamiseks tuleb demonteerida ja utiliseerida olemasolev vooderdus, samuti keevitada uued ankrud.<br>Reaktor asub Petroter III tsehhi destilleerimisjaoskonnas kõrgusmärgil + 12,9 m (IV korrus).<br><ul><li><u>Tellija vastutusalas</u><u>:</u></li><li>Klappkaane avamine ja demontaaž;</li><li>Reaktori väljundtihendi lahtivõtmine ja demontaaž;</li><li>Reaktori väljundtihendi avamine ja demontaaž;</li><li>Trummelreaktorist puistematerjali demonteerimine;</li><li>Reaktori läbikeeramine Tellija päringul.</li></ul><br><u>Töövõtja vastutusalas on järgmiste tööde korraldamine ja täitmine&nbsp;</u><strong><u>(</u></strong><strong><u>ööpäevaringselt</u></strong><strong><u>)</u></strong><u>:</u><u>&nbsp;</u><ul><li>Kalcret BTY paneelide demontaaž, mõõtmed &nbsp; 817х395х58;</li><li>Isolatsioonmaterjali Legrit ühe kihi demontaaž, paksus 39 mm;</li><li>Materjalist 1,4301 tihendava lehe demontaaž, paksus 0,3 mm; &nbsp;</li><li>Isolatsioonmaterjali Microtherm-SG standard panel kahe kihi demontaaž, ühe kihi paksus 20 mm;</li><li>Isolatsioonmaterjali Microtherm-SG hydrophobic panel ühe kihi demontaaž, paksus 9 mm;</li><li>Alsiflex-matte kihi demontaaž, paksus 6,4 mm;</li><li>Vooderduse kõikide fikseerimissõlmede demontaaž. Sõlmede kinnituskohad korpusele tuleb lihvida korpusega tasaseks.</li><li>Sisemine korpus peab olema täiesti puhas, mistõttu tuleb Töövõtjal peale vooderduse demontaaži reaktori sisemine korpus liivaga üle pritsida.</li><li>Demonteeritava vooderduse ja ankrute utiliseerimine VKG Oil AS territooriumilt.</li><li>Reaktori märgistamine ja uute ankrute montaaž (ankrud Tellijalt).</li><li>Lisaks on tööde mahus: nii välis-, kui sisetellingute ja laudiste montaaž/demontaaž. Vooderduse ja ankrute demonteerimisseadmed. Valgustusseadmed. Tõstemehhanismid ja transport vooderduse allalaskmiseks ning utiliseerimiseks. &nbsp;</li></ul><br>Palun pöörata tähelepanu, et demonteeritava vooderduse väljalaadimine tuleb teha läbi sisendtihendi, kuna väljundtihendi poolt toimub tolmukambri sees oleva aurugaasisegu tsükloni vahetus.Materjali allalaskmiseks kõrgusmärgilt +12,9 m on tsehhis olemas montaažava teisaldatava elektritelferiga Q=10 tonni.<br><br><strong>PS</strong><strong>!</strong> Telfer on hõivatud ka muude tsehhis tehtavate töödega, mistõttu tuleb demonteeritud vooderduse utiliseerimine kõrgusmärgile +0,000 eelnevalt planeerida ja kooskõlastada teiste töövõtjatega.<br>&nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br></td><td valign="top">Lisa 1 – Reaktori üldvaade (PDF);<br>Lisa 2 – Uute ankrute montaažiskeem;<br>Lisa 3 – Hinnapakkumustabel<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">01.02.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">Pakkuja peab esitama hinnapakkumuse Lisas 3 märgitud täidetud tabelina. Hinnapakkumuses märkida vooderduse demontaaži ja uute ankrute märgistus- ja keevitustööde ligikaudne tähtaeg.<br><br>Hinnapakkumuse koostamisel peab Töövõtja arvestama <strong>ööpäevaringset</strong> tööde tegemist.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Võitja valiku põhikriteerium – <strong>vähim tööde täitmise tähtaeg</strong><br><br>Hinnapakkumused võetakse vastu vaid nendelt firmadelt, kes osalesid objektiga tutvumisel ja täitsid Lisas 3 märgitud tabeli.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">Reaktori 3Р-110 vooderduse demontaažitööd on planeeritud 2023.a. juunisse. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">Objektiga tutvumine 23.01.2023 kell 10.00 VKG OIL AS pääslas.<br><br>Eelnevalt on vaja registreeruda objekti ülevaatusele, saates oma andmed e-mailile: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br>- - -<br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Демонтаж бетонной футеровки в реакторе 3Р-110 цеха Petroter III.<br><br>‏‏‎‬‬‎‬‎‬‎‏‏‬‎‎‬‬‏‬‎</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Сергей Плисткин – Старший механик цеха Petroter III<br>тел. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">В июне 2023 года, во время плановой остановки цеха Petroter III запланирована работа по замене внутренней футеровки барабанного реактора 3Р-110. Для замены футеровки, необходимо выполнить работы по демонтажу и утилизации существующей футеровки, а так же работы по приварке новых анкеров.<br>Реактор находиться в перегонном отделении цеха Petroter III, на высотной отм. + 12,9 м (4 этаж).<br><br><u>В зону ответственности Заказчика входит:</u><br><ul><li>Открытие и демонтаж откидной крышки;</li><li>Разборка и демонтаж входного уплотнения реактора;</li><li>Открытие и демонтаж выходного уплотнения реактора;</li><li>Демонтаж сыпучего продукта из барабана реактора</li><li>Прокрутка реактора по запросу подрядчика</li><li><br></li></ul><u>В зону ответственности Подрядчика входит организация и производсто следующих работ <strong>(круглосуточно)</strong>:</u><u>&nbsp;</u><ul><li>Демонтаж панелей Kalcret BTY, габариты 817х395х58;</li><li>Демонтаж одного слоя изоляционного материала Legrit, толщина 39 мм;</li><li>Демонтаж прокладочного листа из материала 1,4301, толщина 0,3 мм;</li><li>Демонтаж двух слоев изоляционного материала Microtherm-SG standard panel, толщина одного слоя 20 мм;</li><li>Демонтаж одного слоя изоляционного материала Microtherm-SG hydrophobic panel, толщина 9 мм;</li><li>Демонтаж слоя Alsiflex-matte, толщина 6,4 мм;</li><li>Демонтаж всех узлов фиксации футеровки. Места крепления узлов к корпусу необходимо зашлифовать в уровень с корпусом.</li><li>Внутренний корпус должен быть абсолютно чистым, в связи с этим после демонтажа футеровки Подрядчику необходимо отпескоструить внутреннюю поверхность корпуса реактора.</li><li>Утилизация демонтируемой футеровки и анкеров за пределы VKG OIL AS.</li><li>Разметка реактора и монтаж новых анкеров (анкера предоставляет заказчик)</li><li>В объем работ также должно войти: монтаж/демонтаж лесов и настилов как внутри, так и снаружи. Инструмент для демонтажа футеровки и анкеров. Осветительные приборы. Грузоподъемные механизмы и транспорт для спуска и утилизации футеровки.</li></ul><br>Прошу обратить внимание, что выгрузку демонтируемой футеровки необходимо предусмотреть через входное уплотнение, так как со стороны выходного уплотнения будет производиться работа по замене циклона парогазовой смеси внутри пылевой камеры.<br><br>Для спуска материала с отметки +12,9 в цеху имеется монтажный проем с передвижным электрическим тельфером Q=10 тонн.<br><br><strong>PS</strong><strong>!</strong> Тельфер будет задействован и на других работах в цехе, в связи с этим утилизацию демонтированной футеровки на отметку +0,000 необходимо будет планировать и согласовывать с другими подрядчиками заранее.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid<em>.</em></strong><br></td><td valign="top">Приложение 1 – Общий вид реактора (PDF);<br>Приложение 2 – Схема монтажа новых анкеров;<br>Приложение 3 – Таблица ценового предложения<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">01.02.2023<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">Оферент должен предоставить ценовое предложение в виде заполненной таблицы, указаной в Приложении 3. В ценовом указать предварительный срок выполнения работ по демонтажу футеровки, разметке и приварке новых анкеров.<br>При составлении ценового предложения Подрядчик должен учитывать необходимость круглосуточного ведения работ.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Основной критерий выбора победителя – <strong>наименьший срок выполнения работ.</strong><br>Ценовые предложения будут рассматриваться только от тех фирм, которые участвовали в ознакомлении с объектом и заполнили таблицу Приложения 3.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">Работы по демонтажу футеровки &nbsp;реактора 3Р-110 запланированы на июнь 2023 года.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">Ознакомление с объектом на 3 рабочий день с момента объявления конкурса в 10.00 час на проходной VKG OIL AS. Предварительно необходимо зарегистрироваться на осмотр, оправив свои данные на email: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.01.2023

Avaldamise kuupäev:

18.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked