Audio- ja teavitussüsteemi paigaldamine “Pilvemetsa ” ekspositsiooni

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus: Tallinna Loomaaia Vihmametsa hoone häire- ja teavitussüsteem. Tehniline kirjeldus. 1. Pakkuja ülesanne on rajada häire- teavitus- ja helisüsteem Vihmametsa ekspositsioonihoonesse (ruum 105) ja restoranialasse (ruum 136), ühendada eelnimetatud süsteem ruumides 102 ja 138 ekspositsiooni teostaja poolt helisüsteemiga, mille elemente saab vastavalt paigaldaja poolt antud infole kasutada ka teadete ja häirete edastamiseks ja tagades valmisolek tulevikus süsteemi ühendamiseks üle loomaaia toimiva süsteemiga (ca 10 – 12 erinevat punkti Tallinna Loomaaia territooriumil kasutades olemasolevat arvutivõrku. Majadevaheline võrk Tallinna Loomaaias on olemas: Fiber-optic single mode, majades sees kaabli standard CAT5 või CAT6 ). 2. Pilvemetsa teavitussüsteem peab olema kasutatav nii Pilvemetsa hoonest kui Loomaaia kesksest teavituskeskusest milleks jääb tulevikus Loodushariduse majas paiknev valveruum. 3. Planeeritav häire-, teavitus- ja helisüsteem peab toimima nii, et häire või teavitus oleks võimalik saata nii Pilvemetsa ekspositsioonihoone erinevatesse blokkidesse: nt töötajate ruumi, kui ka Pilvemetsa hoone üleselt (tunnel(ruum 101)-, töötajate tuba(ruum 126) ja koridor(ruum 106), kasvuhoone ekspositsiooniala(ruum 105) ja restoraniala (ruum 136). 4. Pilvemetsa ekspositsioonihoones ruumides 102 ja 138 paigaldatakse ekspositsiooni teostaja poolt helisüsteem, mille elemente saab vastavalt paigaldaja poolt antud infole kasutada ka teadete ja häirete edastamiseks. Ekspositsiooniala ruumidesse 102 ja 138 ekspositsiooni teostaja poolt paigaldatavate seadmete tehniline info on leitav käesolevale dokumendile lisatud lingilt nimetusega „Pilvemetsa nõrkvool“. 5. Ekspositsioonihoones paigaldada: „kasvuhoones“(ruum 105) vähemalt 6 kõlarit ja ca 3,5 meetri kõrgusele. Restorani osasse paigaldada vähemalt 4 kõlarit. Ruumis 105 nn „Kasvuhoones“ peavad kõlarid ja muud kaasuvad seadmed olema ilmastikukindlad. Kõlarid peavad olema varjatud või visuaalselt keskkonda sulanduvad. 6. Ruumis 105 nn “Kasvuhoone“ kõlarite funktsiooniks on peale teadete edastada ka varasemalt salvestatud looduse hääli: vihmapladin, kõuemürin jne. 7. Restoraniosasse paigaldatud helisüsteemi osa peab olema võimalik kasutada nii üldiste teadete edastamiseks, kui ka eraldi, ainult restoranialas vajaliku signaali (näiteks muusika) edastamiseks. See eeldab eraldi „mahamängimisseadmeid“. Tagada tuleb teavitussignaali ajaks muude helide vaigistamine vastavates tsoonides. 8. Hanke mahtu peab kuuluma kõikide heli- ja teavitusseadmete paigaldus, töösse rakendamine ja nende süsteemide häälestamine. 9. Tööde teostamise lõpptähtaeg: 1.detsember 2022. 10. Pakkuja teostab helindus- ja teavitussüsteemi nõrkvoolu ja helinduse osa elektripaigaldiste kaabeldustööd. Kaabelduse kohta on pakkuja kohustatud esitama tellijale kooskõlastamiseks kaabeldusplaani ja seadmete paiknemisplaanid (tööprojekt) ning nende spetsifikatsiooni. Kõik paigaldatavad seadmed peavad vastama Eestis kehtivatele õigusaktidele, normidele, helistandarditele ja üldlevinud tavadele. Kõik seadmed peavad olema ohutud, vastama ruumide kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutada Eestis ja/või EU-maades. 11. Pakkuja peab tagama garantii teostatud töödele ja seadmetele minimaalselt 2 aastat alates töö üleandmisest Hankijale. 12. Pakkuja peab läbi viima koolituse paigaldatud seadmete kasutajatele. Hanke mahtu kuulub Loomaaia personali koolitus mahus vähemalt 10 tundi. Pakkuja peab enne koolitust andma Tellijale üle paigaldatud seadmete eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid. 13. Eduka pakkumuse üheks kriteeriumiks on vähemalt kahe sarnase töö edukas teostamine viimase 36 kuu jooksul pakkumise tähtajast arvates. Pakkuja peab esitama vastavad andmed ja omapoolse kinnituse. Lisainformatsioon projekti kohta on kättesaadav alloleva lingi kaudu: Pilvemetsa nõrkvool

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.06.2022

Avaldamise kuupäev:

01.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked