Ainja krossiraja kinnistul kasvava metsa müügi hanke väljakuulutamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

MULGI VALD MULGI VALLAVALITSUS KORRALDUS Abja-Paluoja 1. november 2022 nr 978 Ainja krossiraja kinnistul kasvava metsa müügi hanke väljakuulutamine Mulgi Vallavalisus korraldab enampakkumise Ainja krossiraja kinnistul asuva kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Mulgi Vallavolikogu 20. juuni 2018. a määruse nr 44 „Mulgi vallavara valitsemise kord“ § 10 lõike 5 alusel Mulgi Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e: 1. Viia läbi hange Ainja krossiraja kinnistul kasvava metsa müügiks ja kinnitada hanke tingimused vastavalt lisale. 2. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja 69403 või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, Tartu 51010 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates. 3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. (allkirjastatud digitaalselt) Imre Jugomäe Vallavanem (allkirjastatud digitaalselt) Milja Janson Vallasekretär

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.11.2022

Avaldamise kuupäev:

10.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked