Kohila alevisse täiendavate jalg- ja jalgrattateede projekteerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Ülesanne: Põhiprojekti koostamine Kohila alevis Kapa tänava jalg- ja jalgrattatee (JJT) rajamiseks ning põhiprojekti kaasajastamine Tööstuse tänava äärse JJT rekonstrueerimiseks. Kapa tn JJT projekteerimise aluseks võtta Kohila Vallavalitsuse 15.11.2021. korraldus nr 362 „Projekteerimistingimuste andmine". Näha ette kergliiklustee ühendamine raudtee ületuskohaga, milleks võtta aluseks olemasolev Tinter Projekt OÜ projekt nr 48-19-TP-2. JJT teine ots ühendada Tööstuse tn ääres olemasoleva kergteega. Sama projekti raames eraldi osana ette näha Tööstuse tn äärse kergliiklustee rekonstrueerimise mahuarvestused ja olemasolevast projektist väljavõte ca 275m pikkusele lõigule koos teeületuskohtadega vastavalt Landverk OÜ projektile nr T16-37. Projekt peab Tellijale võimaldama ehitushankesse minna nii Kapa tn JJT rajamise ning Tööstuse tn äärse JJT rekonstrueerimisega korraga, kui mõlema JJT lõikude kohta tööd eraldi tellida. Projekteerija peab vastutama projekti õiguspärasuse eest ja tegema võimalike projektis esinevate puuduste tasuta likvideerimise ehitustööde ajal. Projekteerimise aluseks tuleb võtta Kohila vallas ja Eesti Vabariigis kehtivad seadused, korrad, normid ja standardid. Projekteerija ülesandeks on kooskõlastada projekt kõikide piirkonda jäävate võrguvaldajatega. Töö eesmärk: Liikluskorralduse, -ohutuse ja mugavuse taseme tõstmine, rajatiste optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Keskkonnakaitse, heakorrastuse ja sadevee eemaldamise lahenduste leidmine. Töövõtjal esitada detailsed mahutabelid materjali- ja tööloenditega, mille alusel minnakse ehitushankesse. Töövõtja täidab mahutabelid valemitega, et Ehitaja saaks mahutabelisse ühikhindade sisestamisel koostada pakkumise. Projekti osadest eraldi esitab Töövõtja taotluseelarve, et Tellija saaks planeerida rahalised vahendid. Vajalikud dokumendid on kättesaadavad lingilt: https://1drv.ms/u/s!ApeBkmx4x7bBiyqAYlnbA28ykIjs?e=SMjA4D Põhiprojekti valmimise ja Tellijale esitamise tähtaeg on 01.03.2022. Projekteerija ülesandeks jääb ehitusloa taotlemine läbi ehitisregistri (EHR) ja kogu sellega kaasuv menetlustoimingutest tulenev tegevus kuni ehitusloa väljastamiseni, mis võib toimuda peale projekti valmimise tähtaega. Ehitusloa väljastamise tähtaeg on 31.05.2022. Projektdokumentatsioon esitada digitaalsel kujul ning Tellija poolsel nõudmisel 1-3 eksemplaril paberkandjal. Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris tee projekteerimise kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel. Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on projekteerimistööde madalaim hind. Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 02.12.2021 kell 10.00 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee pealkirjaga „Kapa ja Tööstuse JJT projekteerimine". Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

02.12.2021

Avaldamise kuupäev:

25.11.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked