Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis - riigihanked

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis - 90005952 Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

28.01.2022

Riigi Tugiteenuste Keskus Inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüsi tellimine Sotsiaalministeeriumile

74 000 €

10.01.2022

Sotsiaalministeerium Pikaajalise hoolduse teenuseid osutava tööjõu tagamise praktika teistes riikides ja soovitused Eesti...

59 750 €

11.11.2021

Riigikantselei Rahvaraamatukogude rolli analüüs ja ettepanekud valdkondadevahelise koostöö tõhustamiseks

49 000 €

09.11.2021

Riigi Tugiteenuste Keskus Skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega tööealise rehabilitatsioonijuhise koostamise tee...

56 095 €

31.05.2021

Riigi Tugiteenuste Keskus Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine ...

138 000 €

02.02.2021

Haridus- Ja Teadusministeerium Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen...

49 842 €

09.12.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus ""Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" makromajandusliku mõju hindamine Sotsiaalministe...

134 955 €

09.10.2020

Kultuuriministeerium Uuring "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide...

62 617 €

10.07.2020

Kultuuriministeerium Kultuurpoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine

59 900 €

22.04.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Uuringu „Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse vähenemisega“ läbiviimine Ra...

59 900 €

31.03.2020

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Juhtide arendusprogramm

137 345 €

11.03.2020

Riigikantselei Omavalitsustele ülesannete detsentraliseerimine

50 268 €

19.08.2019

Riigikantselei Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)

50 000 €

19.06.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Rakendusuuringu läbiviimine "Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendami...

66 666 €

11.08.2018

Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamine (Rahandusministeeri...

208 710 €

data_age_and_seo_text