Viešųjų pirkimų sutartys

02.26.2020

Kuomet perkančioji organizacija randa tiekėją, kurio pasiūlymas tenkina jos poreikius – ji privalo viešai paskelbti apie sutarties sąlygas, kurios buvo suderintos. Suprantama, kad dažniausiai pirmiausia yra sudaroma preliminarioji sutartis. Ji neprivalo būti skelbiama viešai.

Sutarčių viešinimas

Viešųjų pirkimų sutartys ir jų viešinimas yra privalomas ir reikalingas, kadangi jos padeda matyti sutarties dalyvius, laimėtojus, sutarties datas, kurių turi būti griežtai laikomasi, taip pat sutartyse dažniausiai minimi ir neskelbiami pirkimai, pasiūlymas, kurį pateikė tiekėjas ir panašiai. Visa tai yra būtina siekiant užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų atlikimą.

Pagrindinė ir preliminarioji sutartis

Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia, kad „<...>Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati pirkimo sutartis gali galioti ir ilgiau.“

Tai rodo, kad pagrindinė sutartis, kuri dar nėra patikslinta, gali galioti ilgiau nei preliminarioji sutartis. Pavyzdžiui, preliminarios sutarties galiojimas tęsiasi iki 2020-12-25 dienos, o tuo laikotarpiu gali būti koreguojamos sąlygos ir 2020-12-01 būti sudaroma pagrindinė sutartis, kurios galiojimo terminas truks iki metų, trumpiau arba ilgiau.

Netinkamas paslaugų arba prekių tiekimas

Gana dažnai komisija susiduria su klausimu – ką daryti tokiu atveju, kai tiekėjas nesilaiko sutartyje apibrėžtų reikalavimų, kai netiksliai teikia tokias paslaugas arba prekės, kurios yra nurodytos sutartyje. Taip pat pasitaiko tokių atvejų, kai pats tiekėjas prašo nutraukti sutartį, kadangi jis nebėra gebus suteikti žadėtas paslaugas arba paprasčiausiai dėl įmonei žinomų priežasčių – nebegali/nebenori to daryti.

Susiklosčius tokiai situacijai paprasčiausiai iš naujo organizuojamas pirkimas ir peržiūrimi pateikiami pasiūlymai.

Kai kurios organizacijos taupydamos laiką norėtų pasinaudoti antru pateiktu pasiūlymu (arba trečiu, jeigu antras pasiūlymas nebėra suinteresuotas teikti paslaugas). Deja, tokios galimybės nėra, kadangi pasirašius sutartį su tam tikru paslaugos tiekėjų - konkursas oficialiai yra stabdomas. Tad jeigu sutartis yra pažeidžiama ir reikalingi kiti tiekėjai – konkursas turi būti organizuojamas iš naujo.

Pirkimų sutartys ir sutarties vykdytojai

CVP IS sistemoje paskelbtus sutartį taip pat turi būti nurodomas asmuo, kuris yra atsakingas už sutarties paskelbimą ir tuo pačiu vykdymą.

Atsakingas asmuo turi būti nurodytas tik tokiu atveju, kai yra daromi tarptautinės vertės pirkimai. Nenurodyti atsakingo asmens galima tik tada, kai atitinkami VPĮ 72 straipsnio, 3 dalyje nurodyti išimtiniai atvejai.

Taip pat išimtiniai atvejai taikomi ir tokiu atveju, kai yra skelbiami mažos vertės pirkimai. Tokiu atveju pati skelbiančioji organizacija gali nuspręsti – ar atsakingas asmuo yra įtraukimas, ar ne. Žinoma, siekiant palaikyti tvarką – rekomenduojamas tokio asmens įtraukimas į sutartį.

Ar galimas žodinis sutarties sudarymas

Siekiant užtikrinti sklandumą – siūlome visas sutartis sudaryti raštu, kadangi tai tampa įrodymu tuomet, kai atsiranda tam tikri nesklandumai. Visgi, žodinis įstatymas pagal atnaujintą Pirkimų redakciją – galimas.

Sudaryti sutartį žodžiu galima tokiu atveju, kai pirkimo vertė yra mažesnė nei 3 000 eurų be PVM. Taip pat galimos ir kitos, kur kas retesnės išimtys, kurias rasite Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 7 d. (Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 7 dalyje).

Sutarties galiojimas ir paslaugų teikimo laiko tarpas

Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia, kad prekės gali būti teikiamos ne ilgesnį laiko tarpą nei 3 metus. Daugeliui paslaugos tiekėjų ir organizacijų kyla klausimas, ar per šį laiko tarpą turi būti tik suteikiamos prekės, ar taip pat pilnai už jas atsiskaitomas?

Įstatymas nurodo, kad 3 metų laikotarpis apima tik prekių teikimo paslaugą, tačiau ne apmokėjimo terminą, kuris detaliau nurodomas sutartyje. Joje reikia tiksliai nurodyti – koks yra sutarties terminas. Jis gali būti ilgesnis nei 3 metai, kurie skirti prekių suteikimui. Likęs laikas gali būti paliekamas apmokėjimui (siūloma pridėti mėnesį, du).

Svarbiausia suderinti visas smulkmenas ir jas pateikti sutartyje žodiniu pavidalu. Tokiu atveju vėliau nekils jokių ginčų bei neaiškumų.