Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams

07.01.2020

Pagal 2017-ųjų metų birželio 29-osios įsakymą yra nustatomi tam tikri kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, kuriuos kandidatai turi atitikti. Tik tokiu atveju jų kandidatūra viešuosiuose konkursuose.

1. Kodėl nustatomi kvalifikaciniai reikalavimai?

Kvalifikaciniai reikalavimai yra sukurti tam, kad perkančioji organizacija arba subjektas galėtų greitai ir paprastai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, ar jis bus pajėgus atitikti tas viešuosiuose pirkimuose pateiktas sąlygas, kurios yra keliamos. Taigi, tai yra labai svarbi dalyvavimo konkursuose dalis be kurios teikėjas neturėtų teikti savo kandidatūros arba turėtų ieškoti partnerių, kurie atitiktų keliamus reikalavimus.

2. Kvalifikacijos reikalavimo principai

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra keliami remiantis tam tikrais objektyviais principais, kurie padeda „išlaikyti“ legitimumą.

1. Viename konkurse keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti vienodi visiems tiekėjams, kurie kelia savo kandidatūrą.

2. Jeigu pirkimo objektas yra detalizuojamas į tam tikras kategorijas – kiekvienai jų gali būti keliami skirtingi kvalifikaciniai reikalavimai.

3. Pirkimo metu nurodyti reikalavimai nebegali būti keičiami.

4. Reikalavimai privalo būti objektyvūs, jie negali koreguoti konkurencijos galimybių. 5. Keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai keliami įvertinus net ir pirkimo sutarties vertę.

7. Pirkimo metu organizacija bet kuriuo metu gali paprašyti tiekėjų pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad jų suteikiamos paslaugos atitinka keliamus reikalavimus.

3. Kvalifikacinių reikalavimų klasifikavimas

Visi keliami klasifikaciniai reikalavimai detaliau kategorizuojami pagal sferą, kurioje gebėjimus stengiamasi pagrįsti.

3.1. Teisinės sferos reikalavimai

Pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti tiekėjų, kad jie įrodytų, jog turi teisę verstis tam tikra veikla. Teisiniai niuansai padeda įrodyti, kad paslaugos arba prekės bus suteiktos, tai yra, įmonė turi galimybę jas suteikti. Pirkimo vykdytojo darbas yra kuo tiksliau apibrėžti – kokie teisiniai reikalavimai yra keliami tiekėjams ir kokie dokumentai turėtų būti pateikiami siekiant įrodyti, kad paslaugos tikrai bus teikiamos legaliai.

Teisinės sferos reikalavimai apibrėžiami pateiktoje lentelėje.

PIRKIMO OBJEKTAS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS DIDELĖ PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ VIDUTINĖ PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ MAŽA PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ
Suteikiamos paslaugos arba darbai Tiekėjas privalo atitikti keliamus teisinius reikalavimus, kurie suteikia galimybę įvykdyti sutartyje nurodytas sąlygas. Didelės vertės pirkimams keliami teisiniai reikalavimai yra nustatomi pagal konkretaus konkurso poreikį. Vidutinės vertės pirkimams keliami teisiniai reikalavimai yra nustatomi pagal konkretaus konkurso poreikį. Mažos vertės pirkimams keliami teisiniai reikalavimai yra nustatomi pagal konkretaus konkurso poreikį.


3.2 Finansinio pajėgumo reikalavimai

Vieni svarbiausių tiekėjams keliamų reikalavimų yra susiję su teisiniais bei ekonominiais pajėgumais. Jie keliami tam, kad organizacija galėtų įsitikinti, kad tiekėjas turi užtektinai resursų, kurie leistų suteikti paslaugas arba pagaminti/parduoti tam tikras prekes. Žinoma, keliami finansiniai reikalavimai objekto įgyvendinimo laikotarpiu.

Keliami finansinio pajėgumo reikalavimai.

Tiekėjo pajamos Vertinama, ar tiekėjas teikė panašaus tipo paslaugas, analizuojama paslaugų kokybė ir žiūrima, ar darbai buvo atlikti tinkamai
Bendrosios metinės veiklos pajamos Bendrosios metinės veiklos pajamos, kurios yra susijusios su tam tikra, teikiama veikla. Dažniausiai prašoma patikti paskutinių 3 metų pajamas. Jeigu veikla vykdoma ilgiau – nuo tų metų, kai veikla buvo įregistruota.
Bendrosios metinės visos veiklos pajamos Galiausiai vertinamos ir bendrosios metinės visos veiklos pajamos. Šis keliamas kvalifikacinis reikalavimas nusako, kad tiekėjas turi turėti tam tikrą nurodytą pajamų sumą, kuri yra keliama kvalifikaciniuose reikalavimuose. Dažniausiai prašoma dokumentų už praėjusius mokestinius metus.


Pirkimo sutarties vertė kinta priklausomai nuo kiekvieno konkurso. Tais atvejais, kai tiekėjas negali atitikti keliamų reikalavimų – siūloma dalyvauti konkurse kartu su partneriu, kurio ekonominiai pajėgumai yra didesni ir atitinka keliamus reikalavimus.

3.3. Profesinio pajėgumo reikalavimai

Techninio ir profesinio pajėgumo vertinimas reikalingas tam, kad būtų galima nustatyti, ar tiekėjas turi reikalingus įgūdžius, priemones ir tuo pačiu atitinka kitus niuansus, kurie yra būtini sutarties vykdymui tam tikrais etapais. Vertinant techninį pajėgumą analizuojami tiek žmogiškieji ištekliai, tiek techniniai resursai.

Detaliau vertinami šie reikalavimai:

Tiekėjo patirtis Vertinama, ar tiekėjas teikė panašaus tipo paslaugas, analizuojama paslaugų kokybė ir žiūrima, ar darbai buvo atlikti tinkamai.
Pirkimo sutarties baigtumas Jeigu konkurso rengimo metu tiekėjas tuo pačiu jau teikia paslaugas kitai organizacijai – tokiu atveju konkurso organizatorius turi teisę prašyti tebevykdomos pirkimo sutarties. Ji padeda išanalizuoti – kiek laiko paslaugos dar bus teikiamos kokio dydžio tai pirkimas.
Pirkimo sutarčių skaičius Organizacija turi teisę prašyti dokumentų, kurie yra susiję su šiuo metu vykdomais kitais pirkimais arba tais, kurie buvo vykdomi anksčiau. Jie padeda išanalizuoti – kiek laiko paslaugos dar bus teikiamos kokio dydžio tai pirkimas.
Kiti parametrai, kurie rodo tiekėjo patirtį Galiausiai, vertinant techninius bei profesinius pajėgumus organizacija gali paprašyti tam tikrų dokumentų įrodymų, kurie yra specifiniai, tačiau būtini siekiant įrodyti, kad paslaugos arba prekės bus suteiktos objektyviai, atitiks keliamus reikalavimus.


Kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi individualiais atvejais remiantis konkrečiu konkursu. Žinoma, keliami kvalifikaciniai bei profesiniai reikalavimai turi būti objektyvūs, netrukdyti konkurencijai. Profesinių pajėgumų vertinimo pagrindimui organizacija gali prašyti pristatyti tam tikrus dokumentus.

3.4. Kiti kvalifikaciniai reikalavimai

Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai kiekvienu atveju yra labai individūs bei skirtingi. Greta mūsų aptartų - taip pat dažniausiai tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra:

  • Vertinamos tiekėjo naudojamos priemonės bei įranga, kuri skirta sutarties įvykdymui. Keliamuose reikalavimuose prašoma detalizuoti – kokia įranga bus naudojama paslaugų suteikimui.
  • Analizuojama tiekėjo komanda vertinant jos kvalifikacinius reikalavimus, profesinį išsilavinimą ir t.t. Nors kiekvienam komandos nariui nėra keliami kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau organizacija turi teisę prašyti detalizuoti komandos narių kompetencijas.
  • Šiais laikais gana daug dėmesio yra skiriama ekologiniams niuansams, kurie yra keliami viešuosiuose pirkimuose. Dokumentuose turi būti nurodomi specifiniai apsaugos įsipareigojimai bei kiti reikalavimai, kurie įrodo, kad tiekėjas laikysis keliamų aplinkos apsaugos priemonių teikdamas paslaugas.
  • Organizacija turi prašyti nurodyti, koks yra tiekėjo darbuotojų vidutinis skaičius ir koks yra kismas per metus arba kelerius metus.
  • Detalizuojamos, kokios techninės priemonės bus naudojamos sutarties įvykdymui.
  • Parduodant prekes – organizacija gali prašyti detalizuoti objektų technines specifikacijas, taip pat nuotraukas, aprašymus ir t.t.


  • Gali atrodyti, kad reikalavimų yra daug, tačiau pradėjus rinktis svarbiausius dokumentus – viskas kur kas paprasčiau. Juolab, iškilus klausimams dėl tam tikrų keliamų kvalifikacinių reikalavimų – tiekėjas visada turi teisę kreiptis į organizaciją dėl detalesnio paaiškinimo.

    Informacijos šaltinis: ĮSAKYMAS DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO